Базар "24 МАЙ"

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: /п/                                                                          дата: 10 май 2012 г.

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич

           

Р Е Г Л А М Е Н Т

за провеждане на БАЗАР „24 май"

 

I.    ВРЕМЕТРАЕНЕ

от 24.05.2012 г. до 26.05.2012 г.

 

II. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ВИЗИЯ

Базарът се организира в Градски парк „Св. Георги" - района на последното езеро, като търговската дейност се осъществява по схема утвърдена от гл. архитект.

 

III.             ДОПУСТИМ СТОКОВ АСОРТИМЕНТ

Група 1 - потребителски стоки - 46 места, всяко с площ 3 кв. м.

Група 2 - заведения за бързо хранене - 6 места, всяко с максимално възможна площ, както следва:

Място № 1 - 20 кв. м.;

Място № 2 - 72 кв. м.;

Място № 3 - 36 кв. м.;

Място № 4 - 72 кв. м.;

Място № 5 - 90 кв. м.;

Място № 6 - 56 кв. м.

 

IV.    РЕД ЗА УЧАСТИЕ И ЗАЕМАНЕ НА МЕСТАТА

1. За участие в базара се допускат еднолични търговци, юридически лица, занаятчии и физически лица.

 

2. Желаещите да участват подават заявление по образец за издаване на разрешение за търговска дейност на открито в касата на административната сграда на ОП „Общински пазари", намираща се на площад „Македония" - Централен кооперативен пазар от 10.00 часа на 14.05.2012 г. до 16.00 часа на 22.05.2012 г.

Всеки търговец може да кандидатстват за не повече от две места.

В заявлението кандидатите от Група 2 заявяват желаната от тях площ, съобразно схемата и определената максимално възможна площ.

Към заявлението се предоставят необходимите документи и данни, както следва:

а) Актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър (за занаятчиите - регистрация по Закона за занаятите, майсторско свидетелство) - копие;

б) Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община град Добрич - изготвя се служебно от общинска администрация;

в) Физическите лица, освен документите по буква „б" представят и документ за самоличност;

г) Декларация (по образец) за съгласие с условията на регламента за провеждане.

 

3. Местата за търговска дейност се предоставят по реда на регистриране на подадените заявления, като не се допускат до участие търговци, чиито документи не отговарят на изискванията.

Информация за удовлетворените заявления се поставя на видно място пред касата на Централен кооперативен пазар и се актуализира ежедневно.

 

4. При издаване на разрешението за ползване на общинска площ за търговска дейност, се заплаща такса, съгласно чл. 21, т. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги - по 5 лв./кв.м. на ден.

За ползването на места в отделни дни от времетраенето на базара, при наличие на незаети места се заплаща такса на място, на длъжностни лица, определени от Директора на ОП „Общински пазари", срещу издаване на приходна квитанция.

 

5. Участниците, които ще предлагат за продажба храни следва да се регистрират по Закона за храните в Областна дирекция по безопасност на храните - Добрич.

 

6. Заемането на местата започва от 08.30 часа в присъствието на служител на ОП „Общински пазари" от 24.05.2012 г. до края на периода на базара.

 

V.       ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

1. Осигуряване на ел. захранване на местата се осъществява чрез собствени генераторни мощности или директни контакти с „Е.ОН - България";

2. Община град Добрич осигурява безвъзмездно ползване на два броя химически тоалетни за периода на базара.

3. Участниците се задължават:

                   а) да спазват противопожарните изисквания, да поддържат необходимата хигиена, като за целта използват наличните в близост контейнери за смет;

    б) да са запознати и да спазват задълженията си по действащото законодателство и Наредбите на Общински съвет град Добрич, свързани с осъществяваната от тях дейност;

в) да използват собствени преместваеми съоръжения в добро техническо състояние. Тяхното поставяне да не затруднява пътникопотока и нормалното провеждане на мероприятието;

    г) да не увеличават нерегламентирано размера на предоставената им в разрешението площ;

         д) да не променят мястото, предоставено им в разрешението за търговска дейност;

e) да търгуват само със стока, за която са получили разрешение.

 

За допълнителна информация и въпроси:

тел.: 058 602 975, pazari_db@abv.bg и на място в касата на ОП „Общински пазари" на площад „Македония" - Централен кооперативен пазар.

Заповед 514/08.05.2012г.

Заповед 515/08.05.2012г.

Прикачени файлове

Актуално

Кметът на Община град Добрич връчи купи на първенците от общински етап на ученическите игри за учебната 2021/2022 г.

27.06.2022

В  най-масовата спортна проява, организирана от Община град Добрич и Сдружение „Училищен спорт, туризъм и младежки дейности – Добруджа“  се състезаваха 93 отбора с  889  ученици в седем вида спорт:...

Кметът на Община град Добрич връчи купи на първенците от общински етап на ученическите игри за учебната 2021/2022 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
23.18° C разкъсана облачност
Нагоре