Регламент за провеждане на базар мартеници и пролетен панаир на занаятите

 

УТВЪРДИЛ:                  / П /                                                                        ДАТА: 31 януари 2012 г

                        ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

                        Кмет на Община град Добрич

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

за провеждане на базар „МАРТЕНИЦИ 2012"

Анекс към регламента на базара

I.   ВРЕМЕТРАЕНЕ

от 13.02.2012 г. до 03.03.2012 г.

 

II.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ВИЗИЯ

Базар „Мартеници 2012" се организира на пл. „Свобода" и бул. „25 септември" - пешеходна зона. Търговската дейност по време на базара се осъществява по схема на разполагане, утвърдена от главния архитект, върху места, всяко с площ не по-малка от 1.5 кв. м., от еднотипни нестационарни съоръжения за търговия на открито с унифициран дизайн, предложен от търговците на предварителните срещи, организирани от дирекция ИРЕФ и одобрен от гл. архитект.

 

III.        ДОПУСТИМ СТОКОВ АСОРТИМЕНТ 

Мартеници, поздравителни картички и знамена.

 

IV.   РЕД ЗА УЧАСТИЕ И ЗАЕМАНЕ НА МЕСТАТА

  • 1. За участие в базара се допускат еднолични търговци, юридически лица, занаятчии и физически лица, които притежават съоръжение за търговия с мартеници от модела, предложен от търговците (55 % от участниците през 2011 г.) на предварителните срещи, организирани от дирекция ИРЕФ и одобрен от гл. архитект.
  • 2. Желаещите да участват в базара подават искане за издаване на разрешително по образец на работно място „Икономическо развитие" в ЦУИ от 06.02.2012 г. до 10.02.2012 г. с дата на настаняване 13.02.2012 г. до края на базара, от 13.02 2012 г. до 16.02.2012 г. с дата на настаняване 20.02.2012 г. до края на базара и след 20.02.2012 г. с дата на настаняване 3 дни след подаването да края на базара. В искането лицата заявяват желания от тях период в рамките на базара за ползване на мястото, като минималната продължителност е 3 (три) дни. Към искането се предоставят необходимите документи и данни, както следва:
  • Едноличните търговци и юридическите лица: данни за ЕИК по БУЛСТАТ, занаятчиите: регистрация по закона за занаятите или майсторско свидетелство - копие, физическите лица представят документ за самоличност;
  • Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община град Добрич - изготвя се служебно от общинска администрация;
  • Декларация (по образец) за съгласие с условията на регламента за провеждане на базар „Мартеници 2012";
  • 3. Местата се предоставят по реда на регистриране на подадените искания в деловодната система на общината.
  • 4. Не се допускат до участие лица, чиито търговски съоръжения не съответстват на одобрения модел, представените документи не отговарят на изискванията или стоковият асортимент не съответства на посочения в раздел III. В тези случаи се прилага чл. 16 от Наредбата за търговска дейност на територията на Община град Добрич.
  • 5. Заемането на местата започва от 9.00 часа на 13.02.2012 г. и 20.02.2012 г. в присъствието на общински служители.
  • 6. При издаване на разрешението се заплаща такса, съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги - по 1 лв./кв.м. на ден.

 

V.     ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

     На лицата, получили разрешение за участие в базар „Мартеници 2012" и ползващи съоръжения, различни от одобрения от гл. архитект модел, разрешителното ще бъде отнемано, съгласно чл. 17 от действащата Наредбата за търговска дейност на територията на Община град Добрич.

          При констатиране на неспазване на изискванията по т. 2 на нарушителите ще бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения.

 

VI.   ПРИЛОЖЕНИЕ

Чертеж на търговското съоръжение.

 

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
20.05° C разкъсана облачност
Нагоре