Обявление № 70-00-706/14.11.2012 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е 

№ 70- 00-706

Гр. Добрич  14.11.2012год.

 

         Община гр. Добрич, област Добрич, на основание чл.128, ал.2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП - парцеларен план за ПИ №№72624.497.56, 72624.509.115, 72624.621.106, 72624.621.107 и 72624.497.57, във връзка с трасе на водопровод и канализация, обслужващи „Птицекланица с транжорна, складова и административна част"  в имоти №72624.497.75 и №72624.497.74 в землището на гр.Добрич. Проектът е изложен в Център за услуги и информация на Община гр. Добрич работно място № 8.

         На основание чл.128 ,ал.5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник" заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план -  парцеларен план до общинската администрация.

 

арх. Боряна Станчева

Главен архитект на Община град Добрич

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
28.67° C предимно облачно
Нагоре