10. Издаване на Карта за платен абонамент извън "Синя зона"

 

Необходими документи:

- Заявление по образец;

- Копие на документ за собственост или договор за наем на обекта, пред или до който се искат паркоместа;

- Пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник;

- Квитанция за платена цена;

Срок: 7 (седем) дни

Цена на услугата: 30,00 лв. на месец с ДДС

 Цената за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

BG 06 SOMB 9130 84 10000644 Код за вид плащане: 44 40 00

"Общинска банка" АД, клон Добрич ул.“Независимост“ №14 BIC: SOMBBGSF

Извадка от Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич

ПЛАТЕН АБОНАМЕНТ ИЗВЪН „СИНЯ ЗОНА“

Чл.27 (1) На общински терени извън „синя зона“, с неизградени и неорганизирани паркинги се предлага ползването срещу заплащане на паркомясто „платен абонамент извън „синя зона“.

(2) Карта за платен абонамент извън „синя зона“, образец (Приложение 7), се предоставя на юридически лица и еднолични търговци, стопанисващи обекти за обществено обслужване, разположени на територията на града.

(3) Услугата се предоставя за не повече от 3 паркоместа.

(4) Местата се обозначават с подвижна табела с надпис „Платен абонамент“, която заявителите изработват за своя сметка (Приложение 8).

(5) Забранява се поставянето на табела с надпис „Платен абонамент“ без издадена карта от Община град Добрич.

(6) Забранява се паркирането на МПС на местата, сигнализирани с табела „Платен абонамент“, освен за автомобили, определени от ползвателя на местата.

Чл.28. (1) Карта за платен абонамент извън „синя зона“ се издава след подаване на заявление до Кмета на Община град Добрич, което задължително съдържа данни за местонахождението на искания брой паркоместа и срока за исканото ползване.

(2) Към заявлението за издаване на Карта за платен абонамент извън „синя зона“ се прилага:

1. Копие на документ за собственост или договор за наем на обекта, пред или до който се искат паркоместа,

2. Пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник.

          (3) Определени от Кмета на Общината служители извършват оглед и преценка на възможността да се издаде исканата Карта за платен абонамент извън „синя зона“. При положително становище и издадена Карта за платен абонамент извън „синя зона“ заявителят заплаща цената за разрешения му брой паркоместа и квитанцията се прилага към преписката.

          (4) При желание на ползвателя за удължаване срока на разрешението се подава заявление до Кмета на Община град Добрич най-малко 14 дни преди изтичане срока на издадената карта.

          (5) Ползвател, който след изтичане срока на издадената му карта не премахне табелата „Платен абонамент“, подлежи на административно наказание.

          Чл.29. (1) Не се допуска преотстъпването срещу заплащане на паркоместа в режим „платен абонамент извън „синя зона”.

(2) При констатиране на нарушения по предходната алинея се съставя протокол и на притежателя на картата се налага административно наказание.

Прикачени файлове

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
17.01° C ясно небе
Нагоре