9. Издаване на разрешениe за строеж и акт за узаконяване

Необходими документи:

- Заявления по образец;

1. Заявление за издаване на разрешение за строеж (РС);

2. Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж (РС)

3. Заявление за издаване на акт за узаконяване;

4. Заявление за одобряване на инвестиционен проект за издаване на акт за узаконяване;

5. Заявление - декларация за извършени строежи, без строителни книжа;

6. Унифицирано заявление за услуга: 2112 "Издаване на разрешение за строеж"

- Скица - виза за проектиране;

- Три копия от инвестиционния проект (заснемане за узаконяване) с обхват и съдържание, определени с Наредба № 4  на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- архитектурна;

- конструктивна (конструктивно заключение);

- становища по части  В и К, Ел., ОВК, в това число и на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;

- Оценка за съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ - за обекти от първа и втора категория задължително комплексен доклад, а за обекти от по-ниска категория – по желание на възложителя;

- Положително становище на органите по пожарна безопасност и спасяване за строежите от първа и втора категория;

- Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

- Документи, доказващи наличието на съгласия, изискващи се по:

а) чл. 38, ал. 3 и 4 от ЗУТ при преустройства в съществуваща жилищна сграда с режим на етажна собственост:

- нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи  на обекта – при обект на първия или на полуподземния етаж;

- решение на общо събрание заедно с нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи на обекта – при обект по ал. 3 на друг надземен етаж и при преустройство с промяна на предназначението на жилище при условията на ал. 4;

б) чл. 39, ал. 2 от ЗУТ при промяна на предназначението на част или на цяла сграда  в жилищни зони, когато преустройството е свързано с масов достъп на външни лица и наднормено за зоната шумово и друго замърсяване -  освен съгласията по чл. 38  и нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседни поземлени имоти;

в) чл. 183, ал. 1 от ЗУТ при нов строеж, надстрояване или пристрояване в съсобствен урегулиран поземлен имот– договор в нотариална форма с останалите собственици ;

г) чл. 183, ал. 2 от ЗУТ при надстрояване или пристрояване  на сграда –етажна собственост –договор за учредяване на право на надстрояване или пристрояване със собственика на урегулирания поземлен имот в нотариална форма  и декларация с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост;

- Писмено нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседния поземлен имот при обекти на допълващото застрояване, които се разрешават при условията на чл. 41, ал. 2 от ЗУТ на граница между два имота, във връзка с чл. 21, ал. 4 от ЗУТ;

- Други

- Квитанция за платена такса.

Срок за извършване на услугата: 7 (седем)-дневен

Цена на услугата, както следва:

-за сгради от І до ІІІ категория - 0.004 от строителната стойност, т.е. не по-малко от 900 лв./кв.м - РЗП (м2) х900 лв. х 0,004

-за сгради от ІV категория - 0.003 от строителната стойност, т.е не по-малко от 800 лв./кв.м. - РЗП (м2) х800 лв. х 0,003

-за сгради от V категория - 0.002 от строителната стойност, т.е не по-малко от 600 лв./кв.м. - РЗП (м2) х600 лв. х 0,002

-за сгради от VІ категория - 0.002 от строителната стойност, т.е не по-малко от 200 лв./кв.м. - РЗП (м2) х200 лв. х 0,002

-техническа инфраструктура

до 20 л.м., "кв.м" - 50 лв./обект;

над 20 л.м., "кв.м" - 50 лв. + 20 лв. за всеки следващ участък от 100 м. (кв.м)

-за огради:

за леки (прозирни) огради - 0.50 лв./л.м. (не по-малко от 20.00 лв.)

за масивни - 1,00 лв./л.м.  (не по-малко от 40.00 лв.)

-отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура за свързване с отделните недвижими имоти - 25.00 лв.

-за преустройство, смяна на предназначение, ремонт на сгради, покрити тераси и самостоятелни сенници и др. от този характер, независимо от категорията - 0.003 от строителната стойност, т.е не по-малко от 200 лв./кв.м. - РЗП (кв.м.) х 200.00 лв. х 0,003 лв.

-за смяна на предназначение без извършване на СМР, покрити тераси, самостоятелни сенници и др. - 50.00 лв./обект

-за остъкляване на балкони и лоджии - 20.00 лв.

-за презаверяване на разрешения за строеж,,съгласно изискванията на чл. 153, ал. 4 от Закона за устройство на територията - 50 % от цената по общия ред

- за монтаж на сградни газови инсталации:- 4 на 1000 от стойността на обекта в лв./обект

- ж.р. конструкция, базова станция, мачтов трафопост, табло за оптична точка, трансформатори и др. съоръжения и инсталации за комуникационни и разпределителни мрежи – върху терен- 600 лв./бр.; - върху покрив на сграда или наето помещение – 400 лв./бр.

- за вписване на изменения в издадено разрешение за строеж във връзка с нови инвестиционни намерения по чл.154, ал.5 от ЗУТ в частта на предложените изменения – изчислява се за съответния вид обект по т.14 в обхвата на конкретното изменение

за акт за узаконяване - 3 по цената на разрешението за строеж.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

BG 06 SOMB 9130 84 10000644 Код за вид плащане: 44 80 01

"Общинска банка" АД, клон Добрич ул.“Независимост“ №14 BIC: SOMBBGSF

Актуално

От 01 юни 2022 г. услугата обществен превоз на пътници на територията на града се възлага на Общинското дружество „Градски транспорт Добрич“ ЕООД.

26.05.2022

От 01 юни 2022 година стартира изпълнение на Решение №31-15/22.02.2022 година, с което се възлага пряко услугата обществен превоз на пътници на територията на Община град Добрич на Общинското дружество „Градски транспорт...

От 01 юни 2022 г. услугата обществен превоз на пътници на територията на града се възлага на Общинското дружество „Градски транспорт Добрич“ ЕООД.
ВИЖ ДОБРИЧ
16.91° C предимно облачно
Нагоре