16. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта и пета категория

Необходими документи:

- Искане за регистриране на строеж от четвърта категория или пета категория;

- Документ за собственост, документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;

- Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;

- Заверена заповедна книга;

- Акт обр.14 за приемане на конструкцията;

- Констативен акт по чл.176, ал.1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения;

- Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;

- Документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;

- Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

- Технически паспорт на строежа съгласно чл.176а, чл.176б от ЗУТ;

- Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа.

- Платена такса

- Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа; Квитанция за платена такса;

Срок за извършване на услугата: 7(седем) дни от постъпване на заявлението.

Цена на услугата, както следва:

Четвърта категория:

1.1.частни пътища - отворени и неотворени за обществено ползване, горски и селскостопански пътища и съоръженията към тях, вкл. мостове, водостоци, подпорни стени, кръстовища и улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас и съоръженията към тях /мостове, водостоци, подпорни стени, подземни улични мрежи, кръстовища, улични съоръжения за осветление, сигнализация, безопасност и др. - 200.00 лв./обект  

1.2.жилищни сгради със средно застрояване /Н до 15м./ и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях - 400,00 лв./обект

1.3.смесени сгради със средно застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях - 500,00 лв./обект

1.4.сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места за посетители - за образование, социални грижи, култура и изкуство, религия, административни услуги, търговия, обществено хранене, хотели и услуги, сгради и съоръжения за спорт и развлечения и др.  - 500,00 лв./обект

1.5.амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за специализирана медицинска помощ, дрогерии и селскостопански и ветеринарни аптеки  250,00 лв./обект

1.6.производствените сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията и складовете към тях - 800,00 лв./обект

1.7.градини и озеленени площи до 1 ха, вкл. атракционни паркове, паркове за отдих, зоологически и ботанически градини, аквапаркове, дендрариуми, защитни насаждения, гробищни паркове, сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни Урегулиран поземлен имот (УПИ) с капацитет от 50 до 100 паркоместа - 500,00 лв./обект

1.8.реконструкция, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от четвърта категория:

-жилищни сгради 150,00 лв./обект

-в обществени сгради 250,00 лв./обект

-в производствени сгради 400,00 лв./обект

1.9. вътрешните преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им - 150,00 лв./обект

1.10. строежи на инженерна инфраструктура

-за ел.захранване на обекти, за електронно съобщителни мрежи и съоръжения, за газификация

-трасе до 100 л.м. - 100,00 лв./л.м.

-трасе над 100 л.м.- 150,00 лв.км. но не повече от 2000 лв.

 

Пета категория:

2.1.жилищни сгради с ниско застрояване /Н до 10 м./ и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях- 150.00 лв./обект

2.2.смесени сгради с ниско застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях   200.00 лв./обект

2.3.вилни сгради - 150.00 лв./обект

2.4.сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м. или с капацитет до 100 места за посетители - за образование, социални грижи, култура и изкуство, религия, административни и битови услуги, търговия, обществено хранене, хотели, сгради и съоръжения за спорт и развлечения и др.

А/ до 50 кв.м. - 5 лв./кв.м

Б/ от 51 до 100 кв.м. - 300.00 лв.

В/ от 101 до 200 кв.м. - 400.00 лв.

Г/ от 201 до 500 кв.м. - 550.00 лв.

Д/ от 501 до 1000 кв.м. - 750.00 лв.

2.5.сгради за паркинг - гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни УПИ, с капацитет до 50 паркоместа  - 200.00 лв./обект

2.6.производствени и складови сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях

А/ капацитет до 25 работни места - 300.00 лв./обект

Б/ капацитет от 25 до 50 работни места - 500.00 лв./обект

2.7.строежи от допълващото застрояване, извън тези от шеста категория - 80.00 лв./обект

2.8.реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от пета категория

А/ в жилищни сгради - 80.00 лв./обект

Б/ в обществени сгради

- до 100 кв.м. - 150.00 лв.

- от 101 - 500 кв.м. - 250.00 лв.

- от 501 -до 1000 кв.м - 400.00 лв.

В/ производствени сгради

- до 100 кв.м. - 200.00 лв.

- от 101 - 500 кв. м. - 300.00 лв.

- от 501 -до 1000 кв.м  - 500.00 лв.

2.9 Строежи на инженерна инфраструктура

Ел. Захранване на строежи, Електронно съобщителни мрежи  и съоръжения

-Трасе до 100 л.м. - 80,00 лв./обект

-Трасе над 100 л.м -100.00 лв./км., но не повече от 1500 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

BG 06 SOMB 9130 84 10000644 Код за вид плащане: 44 80 01

"Общинска банка" АД, клон Добрич ул.“Независимост“ №14 BIC: SOMBBGSF

Актуално

Ремонтни дейности на 19 май

18.05.2022

Община град Добрич информира, че продължава плановото изкърпване на уличната мрежа. Оформянето на короните на дърветата по улица „Емона“ се отложи за 19 май поради неблагоприятните атмосферни условия.    ...

Ремонтни дейности на 19 май
ВИЖ ДОБРИЧ
8.43° C ясно небе
Нагоре