Текущи проекти

Последна актуализация 14.09.2022 г.

Проект  Кратко описание Управляващ орган/ № на договор Обща стойност в лева Период на изпълнение

"Изграждане на спортни площадки със специализирана спортна настилка" 

Изграждане на спортна площадка с комбинирана  спортна настилка за волейбол и лека атлетика  в двора на  СУ "Св. Климент Охридски"  

 

"Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общински училища" -2022 г. 

МОН 

 

205 462,33 лв.,  от които  86 700,00 лв. БФП и  118 762,33 лв.  съфинансиране от СУ " Св. Кл. Охридски" 

    2022 г. 

    -2023 г.

„Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“     

Разработване и прилагане на мерки, водещи до директно намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към климатичните промени.  Доставка и монтаж на „Фотоволтаични централи“, за производство на електричество за собствено потребление. 

Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021 г. 

Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, Процедура № BGENVIRONMENT-4.004  

706 728.84 лв.

    2022 г. 

    -2024 г. 

"Възобновяема енергия и енергийна ефективност в Община гр.  Добрич "

Извършване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Спортно училище „Г.С.Раковски“ и ЦПЛР- ученическо общежитие гр. Добрич, с които да се постигне подобряване на енергийните характеристики на сградата и трансформацията им в сграда с близко до нулево потребление.

Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021

Процедура  BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“, програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ 

1 811 823,41 лв. 

   2022 г. 

  -2023 г. 

Областен информационен център-Добрич 2022-2023 г. 

Проектът ще осигури ефективното функциониране на Областен информационен център - Добрич за периода 2022-2023 г. 

ЕСФ/ОПДУ 2014-2020/Процедура BG05SFOP001-4.007 - Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове 2022-2023

250 000 лв.

  2022 г. 

 -2023 г. 

Обновяване на културна инфраструктура - зала " Нели Божкова"  Oбновяване на зала "Нели Божкова " - за да се насърчи участието в културния живот на гражданите, като фактор за социално сближаване и интеграция на онези членове на обществото, които са в уязвимо и неравностойно положение.

МРРБ/Процедура:
BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

 Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие

Договор “BG16RFOP001-1.011-0010-С01 "

1 631 950,91 лв.  11.2021 г.     05.2023 г. 
Обновяване на културна инфраструктура - зала "Добрич" Oбновяване на зала "Добрич" - за да се насърчи участието в културния живот на гражданите,  като фактор за социално сближаване и интеграция на онези членове на обществото, които са в уязвимо и неравностойно положение.

МРРБ/Процедура:
BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

 Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие

Договор “BG16RFOP001-1.011-0009-С01 "

2 334 130,22  лв.    06.2021г.     06.2023 г. 
Европейския механизъм за градско развитие (European City Facility – EUCF) Проектът се изпълнява в рамките на програма „Хоризонт 2020“ и има за цел индивидуално, бързо и опростено финансово подпомагане в размер до 60 000 евро за разработване на инвестиционни концепции в областта на климата и енергията в повече от 200 градове и общини в Европейския съюз

Програма „Хоризонт 2020“

Проектът European City Facility се управлява от консорциум от 5 партньора: Energy cities (водещ партньор), Adelphi, Climate Alliance, Enviros, FEDARENE.

117 000 лв.

2021 г. - 2023 г. 
Проект “ Приют за бездомни лица и семейства“ Нова социална услуга за Община град Добрич с капацитет 15 места, която ще се предоставя за най –уязвимите групи от хора, останали без подслон. Процедура BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие, Приоритетна ос 2 - “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, финансиран по ОП РЧР. 110 927,55 лв.

2021 г. 

-2023 г. 

Изграждане на нова сграда за детска градина № 10 „Слънчице“  гр. Добрич“ Изграждане на нова, едноетажна сграда с капацитет 50 места.

Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.“ 

МОН 

682 800 лв.

2020 г.

-2022 г. 

„Изграждане на нова сграда за детска градина № 12 „Щурче“ гр. Добрич“ Изграждане на нова, двуетажна сграда с капацитет 100 места.

Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.“ 

МОН 

1 979 800  лв.

2020 г.

-2022 г. 

Проект “Наблюдавано жилище за младежи град Добрич“ Наблюдавано жилище“  с капацитет 6 места за младежи от 18-21г. без увреждания, ползвали резидентна услуга или приемна грижа, нямащи  все още възможност за пълна самостоятелност, поради липса на доходи и заетост.   БФП BG05M9OP001-2.2019 “ Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – Етап 2- предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – Компонент 1, ОП РЧР 172 743,20 лв. 03.2020 г.- 12.2023 г. 
„Младежки център Добрич – Вашето днес"  Разширяване на териториалния обхват на Младежки център Добрич и повишаване   разнообразието на дейностите, броя на младежите и участници от други възрастови групи в дейности на младежкия център, за да се отговори на нуждите и стремежите на младите хора и представителите на общността, включително тези от уязвимите групи. Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, ограничена покана „Младежките центрове: Мощен фактор за местно развитие“     Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. 1 895 106 лв. 

2020 г.

-2023 г.

„Реконструкция на сграда за приют  за бездомни лица и семейства.“  Проекта има за цел да създаде липсващата материална база за предоставянето на подслон на бездомни хора, за да се задоволят основни потребностите на нуждаещите се уязвими групи от населението от подслон, храна и условия за поддържане на хигиена.  Оперативна програма "Региони в растеж" Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”  Административен договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.011-0008-C01 575 526 лв.  2020 г.  -2022г. 
"Развитие на интегрирана система  на градския транспорт на Добрич" Проектът предвижда,  в рамките на 30 месеца, изграждане на Интелигентна система за управление на трафика,  Система за управление на обществения  транспорт, цялостна  реконструкция на  бул. "Добричка епопея", рехабилитация на 30 спирки и закупуване на електробуси за 3 линии на  градския транспорт. Оперативна програма "Региони в растеж" Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” 8 183 546 лв. 

2020 г. -

2023 г. 

"WiFi4EU–насърчаване на интернет свързаността в местните общности в Добрич“   Чрез инициативата WiFi4EU се насърчава безплатният достъп до безжичен интернет за гражданите на обществени места, включително паркове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи в общини в цяла Европа. Европейска комисия чрез Изпълнителна агенция за иновации и мрежи, в рамките на  механизъм за свързване на Европа Споразумение  INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/029996-040916 30 000  лв. 2019 г. -  2023 г. 
„Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза I“ Пълна рехабилитация на водоснабдителната и канализационна система – над 77 км. водопровод и над 4 км. канализационни колектори. Реконструиране  на 3 канално-помпени станции и модернизиране на пречиствателна станция за отпадни води край Врачанци.  ОПОС BG16MIOP002-1-006-003-C01 109 725 200, 18 лв.  2016 г.  - 2024 г. 
Бюджетна линия „Подкрепа за Междинното звено и за управлението на  инвестиционната  програма за изпълнение на ИПГВР на град Добрич“ Наемане на външни оценители за МЗ, възнаграждения за екипите за управление на ИП и на МЗ, участие в програми за обмен на опит и обучения ОПРР, приоритетна ос 8 Техническа помощ

150 161,40 

лв. 

2016 г. - 2023 г. 

"За равен шанс на децата"

Предоставяне на шест интегрирани здравно-социални и образователни услуги на деца от 0-7 г. и техните семейства, свързани с ранното детско развитие. 

Министерство на труда и социалната политика

BG05M9OP001-2.004-0028-С01

1 613 129, 63 лв.  

2016 г. –

2022 г. 

”Приеми ме 2015” Целта на проекта е подкрепа за процеса на деинституционализация на деца чрез продължаване и надграждане на устойчивия модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца  от специализирани институции, деца в риск и деца с увреждания, както и развиване на нови модели на работа и услуги за деца в риск и техните родители.

ОПРЧР

BG05M9OP001-2.003-0001-C01

н/п

2015 г. - 

2022 г. 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
5.2° C облачно
Нагоре