Текущи проекти

Последна актуализация 10.08.2020 г.

Име на проект

Кратко описание

Управляващ орган/ № на договор

Обща стойност в лева

Период на реализиране

Обновяване, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база в Домашен социален патронаж и Дом за стари хора“ Изработка, доставка и монтаж на нова съвременна вентилационна система за кухненски блок към ДСП и ДСХ с цел подобряване качеството на условията на труд и предлаганите социални услуги Фонд „Социална закрила“ 49 440,76 лв. 07. 2020 г. - 11.2020 г. 
„Младежки център Добрич – Вашето днес Разширяване на териториалния обхват на Младежки център Добрич и повишаване   разнообразието на дейностите, броя на младежите и участници от други възрастови групи в дейности на младежкия център, за да се отговори на нуждите и стремежите на младите хора и представителите на общността, включително тези от уязвимите групи. Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, ограничена покана „Младежките центрове: Мощен фактор за местно развитие“     Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. 1 895 106 лв.  2020-2023

 

„Реконструкция на сграда за приют  за бездомни лица и семейства.“ 

Проекта има за цел да създаде липсващата материална база за предоставянето на подслон на бездомни хора, за да се задоволят основни потребностите на нуждаещите се уязвими групи от населението от подслон, храна и условия за поддържане на хигиена

Оперативна програма "Региони в растеж" Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”  Административен договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.011-0008-C01

575 526 лв.  2020-2022 

"Развитие на интегрирана система  на градския транспорт на Добрич"

Проектът предвижда,  в рамките на 30 месеца, изграждане на Интелигентна система за управление на трафика,  Система за управление на обществения  транспорт, цялостна  реконструкция на  бул. "Добричка епопея", рехабилитация на 30 спирки и закупуване на електробуси за 3 линии на  градския транспорт.

Оперативна програма "Региони в растеж" Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

 

8 183 546 лв. 

2020-2022
"WiFi4EU–насърчаване на интернет свързаността в местните общности в Добрич“   Чрез инициативата WiFi4EU се насърчава безплатният достъп до безжичен интернет за гражданите на обществени места, включително паркове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи в общини в цяла Европа.

Европейска комисия чрез Изпълнителна агенция за иновации и мрежи, в рамките на  механизъм за свързване на Европа Споразумение  INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/029996-040916

30 000  лв. 2019 - 2021

 

"Подкрепа в дома"

Процедура  "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  - компонент 2"

Проектът предвижда да подобри качеството на живот и социално включване на 158 възрастни хора над 65 години  и лица с увреждания, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда. 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване"

BG05M9OP001-2.040-0030

390 045 лв.  01.07.2019  - 31.12.2020 

"Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич"

BG16RFOP001-1.011-0006

Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и тротоари, благоустрояване и озеленяване на междублокови и вътрешно квартални пространства, в ж-к Балик-Йовково и Централна градска част

Региони в растеж,

BG16RFOP001-1.011 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич

6 529 990 лв.

2018-2020

Функциониране на Областен информационен център-Добрич

BG05SFOP001-4.004-0017-C01

Проектът предвижда да осигури ефективното функциониране на ОИЦ-Добрич в периода 2019-2021. Центърът ще работи активно в сътрудничество с местната общност, управляващи органи, регионални администрации, университети, училища, бизнес за популяризиране на възможностите за финансиране, които предоставя чрез ЕСИФ. Областният център Добрич ще информира за възможностите за финансиране по програмите през програмен период 2014-2020 и ще популяризира политиките и ролята на ЕС.

 Оперативна програма „Добро управление“,

BG05SFOP001-4.004 - „Осигуряване функционирането на национална мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“

 369 936 лв.

2019-2021

"Подобряване на връзката с мрежата TEN-T в трансграничния регион Меджидия - Добрич"

Ремонт на ул. "Никола Петков" и  част от бул. "Добруджа"

ROBG 439

8 087 085 лв.

2018 - 2021

„Обучения и заетост“  Предоставяне на средства за възнаграждения и осигурителни вноски за назначаване на две  лица с трайни увреждания по трудов договор

 ОПРЧР

  BG05М90РО01-1.010-0001 „Обучения и заетост“, чрез Агенция по заетостта, договор № ОЗ-ХУ-03-13-1689≠5  и договор № ОЗ-ХУ-03-13-783≠5

29 282 лв. 11. 2018 11.2020

"Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич - I"

BG16RFOP001-1.011-0005

Ремонт и обновяване на четири общински учебни заведения в Добрич - ОУ "Христо Ботев", ЕГ "Гео Милев", ПМГ "Иван Вазов" и Детска градина 32 “Зорница”. Проектът цели да бъде създадена адекватна учебна и работна среда, въведени мерки за енергийна ефективност, модернизирани и благоустроени дворни пространства и осигурен достъп за лица в неравностойно положение

ОПРР 2014-2020 BG16RFOP001-1.011 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич

6 193 021 лв. 

2017 - 2020

„Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза I“

Пълна рехабилитация на водоснабдителната и канализационна система – над 77 км. водопровод и над 4 км. канализационни колектори. Реконструиране  на 3 канално-помпени станции и модернизиране на пречиствателна станция за отпадни води край Врачанци

ОПОС BG16MIOP002-1-006-003-C01

86 227 183  лв.

2016 -2024

Бюджетна линия „Подкрепа за Междинното звено и за управлението на  инвестиционната  програма за изпълнение на ИПГВР на град Добрич“

Наемане на външни оценители за МЗ, възнаграждения за екипите за управление на ИП и на МЗ, участие в програми за обмен на опит и обучения

ОПРР, приоритетна ос 8 Техническа помощ

150 161 

лв. 

2016 - 2023

"За равен шанс на децата"

 

Предоставяне на шест интегрирани здравно-социални и образователни услуги на деца от 0-7 г. и техните семейства, свързани с ранното детско развитие

Министерство на труда и социалната политика

BG05M9OP001-2.004-0028-С01

1 183 863,04 лв.   2016 - 2020

”Приеми ме 2015”

Целта на проекта е подкрепа за процеса на деинституционализация на деца чрез продължаване и надграждане на устойчивия модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца  от специализирани институции, деца в риск и деца с увреждания, както и развиване на нови модели на работа и услуги за деца в риск и техните родители.

 ОПРЧР

BG05M9OP001-2.003-0001-C01

н/п

2015-2020 

 

Актуално

Заповед на кмета на Добрич за организация на движението в Деня на Добрич - 25 септември

24.09.2020

  З А П О В Е Д №1311 град Добрич 24.09.20 20 г.     На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т.4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.9, ал.3 от...

Заповед на кмета на Добрич за организация на движението в Деня на Добрич - 25 септември
ВИЖ ДОБРИЧ
17.09° C лека мъгла
Нагоре