Депозирани проектни предложения, в процес на оценка

Последна актуализация 28.09.2021 г. 

Име на проект

Кратко описание

Управляващ орган/ Схема

 

Обща стойност

 

Битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич -  етап II

Предвидената за реконструкция част от канализационната мрежа за битови води по проект за ЕТАП II е с обща дължина L=4466,33m’ канализационни клонове.

ПУДООС

2 993 190,21 лв.

Рехабилитация и модернизация на част от системата за външно

изкуствено осветление на Община град Добрич

Проектът предвижда, в партньорство с International Development Norway Association, реализиране на енергоспестяващи мерки за технологично обновление на част от системата за улично осветление на град Добрич, включваща четири главни пътни артерии: 1. бул. „25 Септември“; 2. бул. „Добруджа“; 3. бул. „Русия“ ; 4. ул. „Батовска“ - определени като „Градски артерии“, съгласно извършената категоризация на уличната мрежа на град Добрич.

Оперативна програма: Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност

Приоритетни оси: Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините

Наименование на процедурата: Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура

- системи за външно изкуствено осветление на общините

Код на процедура BGENERGY-2.001

583 322,00 лв.

(298 247,80 Евро)

 

Проектът е преминал техническа оценка и очаква финансиране от Програмния оператор

Опазване на околната среда чрез разделно събиране, подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъци на териториите на Община град Добрич, Община Генерал Тошево и Община Шабла с подкрепата на Интернешънъл Дивелъпмънт Норуей (IDN) Проектът обединява усилията на 3 български общини (град Добрич, Генерал Тошево и Шабла) и двустранен партньор на донора (International Development Norway) с цел подобряване на управлението на общинските отпадъци чрез проектиране и въвеждане на нови схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци, които са адаптирани към моделите на потребление, тенденциите за генериране на отпадъци и новите технологии /решения за оползотворяване/ рециклиране.

Оперативна програма: Опазване на околната среда и климатични промени

Програмен оператор: Министерство на околната среда и водите

Приоритетна ос: Кръгова икономика и управление на ресурсите

Наименование на процедурата: Открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“

Код на процедурата: BGENVIRONMENT-3.002

528 125,96 лв.

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
15.91° C ясно небе
Нагоре