Доставка на офис обзавеждане за ОИЦ Добрич

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

„Доставка на офис обзавеждане за ОИЦ Добрич", необходимо за изпълнението на Проект "Създаване и функциониране на областен информационен център Добрич", финансиран по Договор за предоставяне на БФП №BG161PO002-3.3.02-00015-C0001, по Оперативна програма „Техническа помощ" 2007-2013. 

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Предмета на обществената поръчка включва доставка на:

- Бюро - 3 броя;

- Модул за заседателна маса - 2 броя;

- Контейнери - 3 броя;

- Шкаф - 3 броя;

- Стелаж - 2 броя;

- Работен стол - 3 броя;

- Посетителки стол - 15 броя;

- Стол за touch screen - 2 броя;

- Закачалка - 1 брой.

 

Прогнозна стойност:

5990 BGN

 

Изисквания за изпълнение на поръчката:

1. Участникът следва да представи ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър - заверено от участника копие;

2. Участникът следва да представи Списък от изпълнените договори през последните 3 години (2009, 2010 и 2011 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, за доставки сходни с предмета на настоящата поръчка, със съответно относими към тях референции за добро изпълнение, с представено копие на договорите и/или протоколи, доказващи изпълнението. Под „сходни с предмета на настоящата поръчка" следва да се разбира доставка на офис обзавеждане;

3. Участникът следва да представи минимум 1 образец, описание и/или фотографска снимка на артикул (стока).

 

Критерии за възлагане:

Икономически най-изгодна оферта

 

Показатели за оценка на офертата:

Финансова оценка:

А - Обща предложена цена - тежест 40 % - максимален брой точки 40.

 

Техническа оценка:

В - Гаранционен срок на доставените стоки - тежест 30 % - максимален брой точки 30.

C - Време за доставка и монтаж - тежест 30 % - максимален брой точки 30.  

 

Срок за получаване на офертите:

Дата: 08.06.2012 г.

Час: 17:00

 

Допълнителна информация:

Пликът с офертата се представя в "Центъра за услуги и информация", в гише "Деловодство" в Община град Добрич, ул."България"12.

Приложение към поканата:

1. Техническо задание;

2. Методика за оценка на офертите;

3. Техническа оферта - образец;

4. Ценово предложение - образец.

 

Лице за контакт:

Силвия Енчева и Николай Великов

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 050

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
3.92° C облачно
Нагоре