Съобщения в направление екология

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

 

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за „Реконструкция на съществуващата въздушна електропроводна линия "Димитър Ганево" от п/ст "Добруджа" до п/ст "Генерал Тошево" се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД

       Публикувано на 27.04.2021 г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

УВЕДОМЯВА  

за инвестиционно предложение от Електроенергиен системен оператор ЕАД за "Реконструкция на ВЛ 110 кV "Димитър Ганев"

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

 

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за „Извършване на дейности по третиране на отпадъци-съхраняване, смилане/раздробяване, сушене и рециклиране“ в ПИ 72624.603.366 и „Временно съхраняване на отпадъци“ в ПИ 72624.603.12, гр. Добрич се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – "АКУМПЛАСТ" АД

       Публикувано на 29.03.2021 г.

 

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

 

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА, опаковки (метални, хартиени, картонени и пластмасови)" в поземлен имот с идентификатор 72624.610.236, ПЗ „Север“,  гр. Добрич  се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – "БУЛМЕТЪЛС БГ" ЕООД, гр. Добрич

       Публикувано на 11.01.2021 г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

 

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за количествата на отпадъци на площадка за дейности по третиране на отпадъци" в поземлен имот с идентификатор 72624.611.9505, бул. "25 септември" №55, гр. Добрич  се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – "МЕТАЛЦВЕТ" ООД

       Публикувано на 26.11.2020г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

 

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение: "Изграждане на нова сграда за Детска градина №10 „Слънчице“, находяща се в УПИ I, кв. 64 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ  гр. Добрич , с административен адрес: гр. Добрич, ул. „Даскал Димитър Попов“ №1 се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

       Публикувано на 26.02.2021 г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

 

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на търговска сграда за обществено обслужване" в УПИ X,  гр. Добрич  се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – "РИТЕЙЛ ПАРК ДОБРИЧ" ЕООД

       Публикувано на 22.02.2021 г.

 

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

 

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА, опаковки (метални, хартиени, картонени и пластмасови)" в поземлен имот с идентификатор 72624.610.236, ПЗ „Север“,  гр. Добрич  се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – "БУЛМЕТЪЛС БГ" ЕООД, гр. Добрич

       Публикувано на 11.01.2021 г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

 

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Увеличаване количествата на отпадъци на площадка за дейности по третиране на отпадъци" в поземлен имот с идентификатор 72624.611.9505, бул. "25 септември" №55, гр. Добрич  се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – "МЕТАЛЦВЕТ" ООД

       Публикувано на 26.11.2020г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

 

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води за питейно-битово водоснабдяване и противопожарни нужди на обект Складове за семена и торове" в поземлен имот с идентификатор 72624.87.85 по КККР на гр. Добрич  се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – "АГРОМЕДА" ООД

       Публикувано на 06.10.2020г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

 

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на модулна бензиностанция с бензин и дизел на територията на съществуваща газстанция" в поземлен имот с идентификатор УПИ I, №515 по карастрален и РЗП на ж.к. Русия 1, гр. Добрич  се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – "ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД

       Публикувано на 14.09.2020г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали и хартиени, картонени, пластмасови и метални опаковки" в поземлен имот с идентификатор 72624.207.37, гр. Добрич  се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – "НАДИН 22" ЕООД

       Публикувано на 14.07.2020г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за извършване на дейности по оползотворяване на отпадъци от черни и цветни метали, съхраняване, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, съхранеяване, подготовка за повторна употреба на компоненти, отстранени от ИУМПС и на неопасни отпадъци, вкл. отпадъци от опаковки" в поземлен имот с идентификатор 72624.611.263, гр. Добрич, ул. Войвода Димитър Калакчията 8Б  се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – "ЕКОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ" ЕООД

       Публикувано на 11.06.2020г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Оползотворяване на отпадък с код 10 01 05 и влагането му вместо гипс в производството на строителни материали-газобетонни зидарийни блокчета" в ПИ 72624.603.8, площ 99 288 кв.м  се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – "КСЕЛА БЪЛГАРИЯ" ЕООД

       Публикувано на 08.04.2020г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Увеличаване на броя на пребиваващите ж.п. цистерни от 7 броя на 12 броя всяка с капацитет по 37.14 тона в Складово стопанство за пропан бутан" в ПИ 72624.611.9543  се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – "ТОПЛИВО" АД

       Публикувано на 17.03.2020г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за търговия, разкомплектоване на ИУМПС, складиране и третиране на отпадъци" в ПИ 72624.630.13  се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – "ДИМИТЪР ДИМИТРОВ" ЕООД

       Публикувано на 21.02.2020г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Закупуване и монтиране на 1 бр. конрол за леене на положителни акумулаторни решетки на лента и пота със съответните 2 бр. газови горелки с изпускащи устройства Д61 и Д62 към нея, закупуване и монтиране на пречиствателно съоръжение към леярски автомат, закупуване и монтаж на газови бутилки и отоплителни уреди на природен газ" в ПИ 72624.603.300 Промишлена зона Запад  се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – "СТАРТ" АД

       Публикувано на 29.11.2019г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на търговски комплекс" в ПИ 72624.475.114  се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – "ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ" ЕООД

       Публикувано на 31.10.2019г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Закупуване и монтиране на 1 бр. конрол за леене на положителни акумулаторни решетки на лента и пота със съответните 2 бр. газови горелки с изпускащи устройства Д61 и Д62 към нея, закупуване и монтиране на пречиствателно съоръжение към леярски автомат, закупуване и монтаж на газови бутилки и отоплителни уреди на природен газ" в ПИ 72624.603.300 Промишлена зона Запад  се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – "СТАРТ" АД

       Публикувано на 29.11.2019г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на търговски комплекс" в ПИ 72624.475.114  се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – "ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ" ЕООД

       Публикувано на 31.10.2019г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на водовземно съоръжение-тръбен кладенец" в ПИ 72624.604.1055  се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – "НЕОПЪРЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

       Публикувано на 17.10.2019г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на ресторант, паркинг за посетители и хотелска част" в ПИ 72624.443.32  се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – "ДОБРИЧКИ ХИПОДРУМ" ЕООД

       Публикувано на 01.10.2019г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на ново водовземно съоръжение-тръбен кладенец за водоснабдяване на автомивка и поливане на тревни площи" в ПИ 72624.603.126  се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – "ХОРИЗОНТИ" ООД

       Публикувано на 24.09.2019г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Реконструкция на сграда с цел изграждане на Приют за бездомни лица и семейства" в УПИ III, кв. 101, ЦГЧ  се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

       Публикувано на 14.08.2019г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Поетапно изграждане на силозна база, изграждане на пътна връзка, външни и вътрешни ВиК мрежи, газификация и изграждане на предприятие за мливо" в ПИ 72624.611.284  се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – "АГРОХИМИКАЛИ" ООД

       Публикувано на 10.07.2019г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на ново водовземно съоръжение-тръбен кладенец за водоснабдяване на обществена пералня и пералня за килими" в ПИ 72624.603.313  се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – "ДИЛЯНА - ПЕРФЕКТ" ЕООД

       Публикувано на 07.05.2019г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху ололната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на дестилерия за извъряване на етерични масла" в ПИ 72624.610.186 в землището на гр. Добрич урбанизирана територия с начин на трайно ползване се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "СВЕТИ НИКОЛА" ООД

       Публикувано на 15.03.2019г.

       

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, подготовка за повторна употреба, разглобяване на електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, сортиране и рязане на отпадъци от черни и цветни метали" в поземлен имот с идентификатор 72624.611.9505, гр. Добрич, бул. 25 септември 55  се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – "МЕТАЛЦВЕТ" ЕООД

       Публикувано на 12.02.2019г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху ололната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Увеличаване капацитета на съществуваща дестилерия за преработка на тревни култури и добив на етерични масла и ароматни води" в ПИ 72624.604.1045 в землището на гр. Добрич урбанизирана територия с начин на трайно ползване се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "ЕСТЕРЕ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

       Публикувано на 01.02.2019г.

       

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Увеличаване количествата на вече разрешени отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ и неопасни отпадъци на съществуващи и действащи две площадки" в поземлени имоти с идентификатори 72624.123.88, 72624.123.87, 72624.123.89 в землището на гр. Добрич,  се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – "РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ ДОКС-21" ЕООД

       Публикувано на 10.01.2019г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "ПСД - изграждане  на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства" в ПИ 72624.509.121  в  землището на гр. Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител:  "НИК КОМЕРС" ООД

       Публикувано на 03.01.2019г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Проектиране и изграждане  на разпределителен газопровод и газопроводно отклонение за захранване на ул. Хан Тервел" в ПИ 72624.603.284  в  землището на гр. Добрич се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител:  "АРЕСГАЗ" ЕАД

       Публикувано на 17.12.2018г.

 

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на ново водовземно съоръжение-тръбен кладенец за добив на подземни води и система за капково напояване на земеделски култури"  се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – ЗП ЖИВКО ПЕТРОВ

       Публикувано на 14.08.2018г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Проектиране, изграждане и експлоатация на площадка за компресиране на природен газ в ПИ 72624.36.58 - ПСД - енергиен обект - площадка за компресиране на природен газ", заедно със съпътстващ присъединителен газопровод, електрически кабел, трафопост, водопроводно отклонение   в  землището на гр. Добрич се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител:  "ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ" ЕООД

       Публикувано на 01.08.2018г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства"  в  ПИ 72624.464.26 в гр. Добрич се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител:  "МЕТАЛИУМ АУТО ГРУП" ЕООД

       Публикувано на 25.06.2018г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия на ВиК Добрич АД" се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител:  Министерство на регионалното развитие и благоустройство

       Публикувано на 27.06.2018г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на котелно помещение"  в  ПИ 72264.603.174 в гр. Добрич се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител:  Костадин Димов Драгнев

       Публикувано на 18.06.2018г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и търговия с части втора употреба"  в  ПИ 72624.610.320 в гр. Добрич, ул. Ген.-лейт. Т. Кантарджиев  се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител:  "Ауто Бис 2017"ЕООД

       Публикувано на 12.06.2018г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Доставка и монтаж на газов котел ПКГ 12 за целите на съществуваща дестилерия за преработка на етерично-маслени култури"  в  ПИ 72624.603.29 в гр. Добрич, бул. 3ти март 52  се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител:  "ИВИВА" ООД

       Публикувано на 27.04.2018г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Доставка и монтаж на инсталация за оползотворяване на омазнен филтърен материал от производството на растителни масла /филтрацел и перлит/ и утайка от филтрирано растително масло"  в  обособена част от промишлена сграда с  ПИ 72624.611.109.11 в гр. Добрич, бул. 25 септември 57  се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – "ОЙЛ ФУУД ТЕХНОЛЪДЖИС" ООД

       Публикувано на 05.04.2018г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на водовземно съоръжение-тръбен кладенец с цел добив на подземна вода за водоснабдяване на стопанска постройка и оранжерия за отглеждане на цветя и декоративни храсти"  в ПИ 72624.474.108, с площ 8 дка, земеделска територия, с начин трайно ползване "нива" по кадасрална карта на гр. Добрич се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – ЧАВДАР СТАЙКОВ

       Публикувано на 05.04.2018г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране /събиране, сортиране, рязане/ на отпадъци /ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и др."  в гр. Добрич, ул. Калиакра 68  се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – "ЕКОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ" ЕООД

       Публикувано на 05.04.2018г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и търговиия с авточасти-втора употреба" в Северна промишлена зона УПИ XII-320 на гр. Добрич,  се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – "АУТО БИС" ЕООД

       Публикувано на 01.03.2018г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

    На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

      Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на един тръбен кладенец с дълбочина 20 м за измиване на автомобили" на територията на УПИ VII от кв. 651 по плана на ж.к. Русия 3-4, гр. Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "БАБЪЛС КАР УОШ" ООД

       Публикувано на 13.07.2017г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

    На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

      Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на водовземно съоръжение с цел промишлено водоснабдяване на дестилерия и увеличаване капацитета на съществуваща дестилерия за преработка на етерично-маслени култури с два броя нови стационарни дестилатора, всеки с обем 10 куб.м" в ПИ 72624.603.29 промишлена зона "Запад", бул. 3ти март 52, гр. Добри с площ 1224 кв.м се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "ИВИВА" ООД

       Публикувано на 01.06.2017г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

    На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

      Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Реконструкция и модернизация на техническата база на стадион Пионер" в ПИ 72624.621.205 по КККР на гр. Добри се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

       Публикувано на 16.02.2017г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

    На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

      Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Разширение на предприятието за бутилиране и пречистване на трапезна вода и изграждане на водоем за съхраняване на вода с обем 500 куб.м" в ПИ 726354.190.40 с площ 3000 кв.м в землището на гр. Добри се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "КЕЛТО" ЕООД

       Публикувано на 16.12.2016г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на сондажен кладенец с цел охлаждане на машини и съоръжения и за производствени нужди" в ПИ 72624.603.331 с площ 26265 кв.м в землището на гр. Добри се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "БЪЛГАРИЯ ТИАНШИНОНГ ФИЙД КО" ООД

       Публикувано на 30.11.2016г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на пристройка за трафопост, закупуване и монтиране на 2 мелници за оловен прах с производителност 1т/ч, закупуване и монтиране на 4 бпоя модули за формиране на 1 брой конкастър за леене на акумулаторни решетки на лента, закупуване и монтиране на 8 броя газови горелки към куринг камери, закупуване и монтиране на пречиствателно съоръжение към леярски автомати" в землището на гр. Добрич" се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "СТАРТ" АД

       Публикувано на 10.11.2016г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Напоително поле с маточина в ПИ 72624.386.46 и ПИ 72624.372.20 в землището на гр. Добрич" се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "ЗЛАТНА ЗЕМЯ 2011" ЕООД

       Публикувано на 04.11.2016г.

       

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на склад за съхранение на препарати за растителна защита, семена и торове и офис в ПИ № 72624.301.3 в землището на град Добрич.“ се намира в стая 420, Община град Добрич.

       Възложител  –  "Агрив-И" ЕООД

       Публикувано на 06.10.2016 г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Напоително поле с маточина в ПИ 72624.386.46 и ПИ 72624.372.20 в землището на гр. Добрич" се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "ЗЛАТНА ЗЕМЯ 2011" ЕООД

       Публикувано на 29.09.2016г.

       

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Реконструкция и разширение на съществуващи сгради за цех за произвоство на солети, крекери, бисквити, претцели и солен крекер" в ПИ 72624.610.747 находящ се в ПЗ "Север", гр. Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "САВИМЕКС" ЕООД

       Публикувано на 12.09.2016г.

       

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 27, ал. (1) от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

СЪОБЩАВА

   На засегнатата общественост, че Директора на РИОСВ град Варна издаде Становище по екологична оценка №ВА – 1/ 2016 г. с което се „съгласува“  Общия устройствен план на Община град Добрич. Същото е публикувано в прикачен файл на сайта на Община град Добрич на адрес www.dobrich.bg в рубриката Обяви, под рубрика Съобщения в направление екология.

     Становището се намира в Община град Добрич, стая 420.

     Публикувано на 19.07.2016г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

 

       На основание чл. 6, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич   

 

С Ъ О Б Щ А В А

  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за " Изграждане на три броя водовземни съоръжения  за подземни води в ПИ № 507003, 505042,466069 и система за напояване на етерично-маслени  култури в ПИ с №№ 507003, 507031, 507035, 505042, 505007, 466069,466070 с обща площ 274,695 дка в землището на град Добрич“ и едно водовземно съоръжение за подземни води в ПИ 013054 в землището на с. Паскалево, общ. Добричка се намира в стая 420, Община град Добрич

 

       Възложител  –  "Искра Божилова - ЗП"

       Публикувано на 19.07.2016г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "ПСД-Разкоплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства" в ПИ 72624.154.8 с площ 4140 в землището на гр. Добрич урбанизирана територия с начин на трайно ползване се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "МАРТИНЕЛО" ЕООД

       Публикувано на 23.06.2016г.

       

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

на основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1-3 от ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 от ЗООС /актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

„Складово стопанство за пропан-бутан“ град Добрич,

с оператор: ТОПЛИВО АД, град София,

с предмет на дейност: Доставка и експедиция на втечнения  въглеводороден газ (ВВГ) в складовата база.

Актуализиран доклад за безопасност относно „Складово стопанство за пропан-бутан“ град Добрич.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 (един) месец, всеки работен ден в периода от 20.06.2016 г. до 20.07.2016 г., на интернет страницата на Община град Добрич – www.dobrich.bg, както и в сградата на Община град Добрич, ет. 4, стая 420.

Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на Община град Добрич.

Лице за контакти:

Галя Мандева, гл. инспектор „ООС“, дирекция „УТИОС“, тел. 058/ 604 573, g_mandeva@dobrich.bg

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

 

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич   

 

С Ъ О Б Щ А В А

  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за " Изграждане на три броя водовземни съоръжения  за подземни води в ПИ № 507003, 505042,466069 и система за напояване на етерично-маслени  култури в ПИ с №№ 507003, 507031, 507035, 505042, 505007, 466069,466070 с обща площ 274,695 дка в землището на град Добрич“ се намира в стая 420, Община град Добрич

 

       Възложител  –  "Искра Божилова - ЗП"

       Публикувано на 13.06.2016 г.

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху ололната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на водовземно съоръжение тръбен кладенец TK Стив 98-Добрич" в ПИ 72624.509.146 в землището на гр. Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "СТИВ 98" ООД

       Публикувано на 09.06.2016г.

       

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху ололната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на млекопреработваща лния за производство на био млечен продукт - йогурт" в ПИ № 72624.610.44.4, промишлена зона, ул. "Ан. Стоянов" 2, гр. Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "БИО МИЛК ДОБРИЧ" ООД

       Публикувано на 14.03.2016г.

       

 

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А:

  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на  водовземно съоръжение-тръбен кладенец" на площадка отредена за производство на етерични масла и ароматни води от тревни култури в ПИ 72624.604.1045 в землището на гр. Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич. 

 

       Възложител  –  "ЕСТЕРЕ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

 

       Публикувано на 23.03.2016г.

 

       

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху ололната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на водовземно съоръжение тръбен кладенец" в ПИ 72624.90.46 в землището на гр. Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "АНТИМОН 2" ЕООД

       Публикувано на 24.03.2016г.

       

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху ололната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла и ароматни води от тревни култури" в ПИ 72624.604.1045 с площ в землището на гр. Добрич урбанизирана територия с начин на трайно ползване се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "ЕСТЕРЕ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

       Публикувано на 10.07.2015г.

       

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр88/2000г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията по Проект за СОЗ около тръбен кладенец ТК "Управление на отпадъците - Стожер", намипащ се в ПИ 000056, в землището на с. Стожер, община Добрич, област Добрич, с разрешително за водовземане от подземни води 21590126/11.09.2011г за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч. 

       Възложител  – СНЦ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, РЕГИОН ДОБРИЧ" 

       Публикувано на 02.02.2015г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Площадка за дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, разкомплектоване на ИУМПС, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, разглобяване на ИУЕЕО, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, хартия, картон, пластмаса и други неопасни отпадъци"в поземлен имот с идентификатор 72624.454.18 в землището на гр. Добрич,  се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – "БУЛМЕТЪЛС" ЕООД

       Публикувано на 24.06.2015г.

Актуално

Български камерен оркестър - Добрич с концерт под палката на гост диригент Светлана Галианова

16.06.2021

На 23 юни от 18.30 ч. в Огледална зала „Нели Божкова“ Община град Добрич отново дава възможност за изява на младата Светлана Галианова на родна сцена. Светлана Галианова е родена през 1994 г. в гр. Добрич. Завършва...

Български камерен оркестър - Добрич с концерт под палката на гост диригент Светлана Галианова
ВИЖ ДОБРИЧ
17.26° C разкъсана облачност
Нагоре