Строително–монтажни работи по проект “Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация”

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществена поръчка „ Строително-монтажни работи по проект "Йовковият Добрич - съвременна туристическа дестинация" по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010/020 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции" който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие".

Инвестиционните/работните проекти не са част от тръжната документация и са на разположение за разглеждане от закупилите документацията лица на следния адрес: Община град Добрич, ул. "България" № 12, стая 315, Геновева Друмева, тел.: 058/ 600-050, всеки работен ден от 08:30 до 16:30 часа. Участниците по поръчката, могат да извършат по всяко време оглед на място на обектите по всяка обособена позиция.

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Извършване на Строително - монтажни работи по сградите, част архитектурно - строителна, част ВиК, част Ел. и монтажно-инсталационни дейности, реставрационни дейности, СМР на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите съгласно одобрените технически проекти и количествена сметка за необходимите СМР, както и в съответствие с техническата спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Поръчката е обособена в следните Обособени позиции: ОП 1 - „Къща-музей "Йордан  Йовков"";  ОП 2 - „Дом-паметник «Йордан Йовков»"; ОП 3 - „Музей по нова и най-нова история"; ОП 4 - „Етнографска къща"; ОП 5 - „Регионален исторически музей с експозиция «Археология на Добруджа»".

 

Прогнозна стойност без ДДС:

2029995.45 BGN

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

1. Гаранция за участие: Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: парична сума, която се преведежда по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF; оригинал на банкова гаранция.

Паричната сума или банковата гаранция следва да бъдат  на следната стойност:

за ОП1 - парична сума или банкова гаранция в размер на 1700 лв.                                           

за ОП2 - парична сума или банкова гаранция в размер на 3700 лв.                                      

за ОП3 - парична сума или банкова гаранция в размер на 4600 лв.                                   

за ОП4 - парична сума или банкова гаранция в размер на 1000 лв.                                                           

за ОП5 - парична сума или банкова гаранция в размер на 9000 лв.   

 Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок не по-малък от срока на валидност на офертата на участника. При представяне на гаранцията за участие, в платежното нареждане или съответно в банковата гаранция изрично се посочва наименованието на поръчката. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 1. отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител; 2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител; 3. при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване; 4. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

2. Гаранция за изпълнение на договора: Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми: парична сума в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF; оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Банковата гаранция следва да бъде неотменима и безусловна, да бъде със срок не по-кратък от гаранционния срок за извършените строително-монтажни работи. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.Условията и сроковете за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са описани в договора за възлагане на обществената поръчка.

3. Гаранция за авансово плащане: Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за авансово плащане в 20 - дневен срок след подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка в една от следните форми: парична сума в размер  30 /тридесет/ % от стойността на договора /предложената цена от Изпълнителя/, преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF; оригинал на банкова гаранция на същата стойност.

Участникът сам избира формата на гаранцията за авансово плащане. В случай, че Участникът представи като обезпечение на авансовото плащане банкова гаранция, същата следва да е неотменима, безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части и с валидност най-малко 30 дни след очакваното изтичане на Срока на изпълнение и приемане на работата, предмет на настоящата обществена поръчка. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за авансово плащане се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за възстановяване на авансово плащане и на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора. 

 

Условия и начини на финансиране и плащане към съответните разпоредби, които ги уреждат:

Финансирането е осигурено по проект "Йовковият Добрич - съвременна туристическа дестинация" по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010/020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие".

Плащанията ще се извършват по банков път по начин посочен в проекто-договора, а именно:

Авансовото плащане е в размер на тридесет процента (30 %) от стойността на договора. 

В 20 - дневен  срок от връчване на уведомление за започване на изпълнение на дейностите по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда авансово на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 30 % /тридесет процента/ от стойността на договореното СМР.

Авансовото плащане е дължимо след представяне на:

1. гаранция за авансово плащане, покриваща пълния размер на аванса - тридесет процента (30 %) от стойността на договора. В случай, че Участникът представи като обезпечение на авансовото плащане банкова гаранция, същата следва да е неотменима, безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части и с валидност най-малко 30 дни след очакваното изтичане на Срока на изпълнение и приемане на работата, предмет на настоящата обществена поръчка.  

2. фактура от Изпълнителя и одобряването и от Възложителя. В описателната част на фактурата трябва задължително да се посочва името на проекта и номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ. 

Авансовото плащане е платимо до десет дни от датата на одобряването на фактурата от Възложителя.   

Авансът се възстановява при окончателното разплащане, като дължимото по фактура се намалява със същия процент, с който е размера на аванса.

Окончателното плащане е в размер на оставащата за плащане сума и се извършва след съставянето и подписването на следните документи:

1. Акт образец 15 (съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и изтичане на срока определен в акт № 15 за отстраняване на всички неизвършени, незавършени или недобре извършени работи;

2. Протокол образец 19 за установяване на извършените всички видове и количества строително-монтажни работи, доказани с анализи по цени, одобрени от Възложителя, Изпълнителя и упражняващия строителен надзор.

Разплащането се извършва по действително извършените количества СМР.

 

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица ( когато е приложимо): 

В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава Участниците в обединението представят споразумение/договор за обединяване. Споразумението/договорът за създаване на обединение следва да бъде представено в оригинал или заверено копие „Вярно с оригинала" и подписи на членовете на обединението на всяка страница. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

 

Други особени условия:

Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата всеки участник:

1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 ЗОП;

2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП, а именно:

- е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

- има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

- има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години;

3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 ЗОП. 

Когато не е приложено споразумение/договор за създаването на обединение или състава на обединението се е променил след подаването на офертата - Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата открита процедура.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл.56, ал.1, точка 1, 4, 5 и 6 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56, ал.1, т. 4, 5 и 6 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

 

Условия за участие

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални  или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

ПЛИК 1. "ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР", в който се поставят документите, изисквани от възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;

2. Оферта за участие - ОБРАЗЕЦ 1;

3. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър - съгласно Указанията за подготовка на офертата. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от ЗТР и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър;

4. Подписан от страна на участника проекто-договор /без попълнени цени в него/. 

5. Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция;

6. Сведения за участника - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 2;

7. Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 3;

8. Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 4; 

9. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 5;

10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 6;

11. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, се попълва Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 7;

12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 8;

13. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 9;

14. Декларация за запознаване с обекта и с работния проект - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 10;

15. Декларация, че е запознат с Политиката по управление на Община град Добрич, аспектите на околната среда и целите по управление на околната среда - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 11;

16. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 12; 

17. Документ за закупена документация - заверено копие;

18.  Доказателства за икономическото и финансово състояние - съгласно Указанията за подготовка на офертата;

19. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците - съгласно Указанията за подготовка на офертата.

ПЛИК 2. "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания:

20. Попълнена и подписана Техническа Оферта - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 13;

21. Гаранционен срок на извършените СМР и условия за гаранционно обслужване - попълва се в Техническата Оферта.

22. Техническо предложение за изпълнение на СМР - попълва се приложеното в документацията Приложение 1 към ОБРАЗЕЦ 13, съдържащо: 1. Предлаган подход, план за работа и организация, описани в Техническото предложение; 2. Технологична Последователност на строителните процеси; 3. Описани и отчетени възможните рискове при изпълнение на поръчката и предложени мерки за преодоляването им; 4. Предложени допълнително мерки за опазване на околната среда; 5. Предложени системи и мерките за осигуряване на качеството; 6. Списък на доставчиците на оборудването и материалите; 7. Други подробности.

ПЛИК 3. "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА"- представя се отделен запечатан плик за всяка обособена позиция, за която се кандидатства с обозначаване върху него № на ОП, за която се отнася, който съдържа:

23.  Ценово предложение - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 14;

24. Количественно-стойностна сметка (на хартия и Excel формат) - попълва се приложеното в документацията - Приложение 1 към ОБРАЗЕЦ 14. Прилага се Анализ на Единични цени.

 

 

Икономически и финансови възможности:

Изискуеми документи:

18.  Доказателства за икономическото и финансово състояние:

18.1. Заверено копие на Баланс и Отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ финансово приключили години (2009, 2010, 2011 г.); 

В случай, че участникът е посочил Единен идентификационен код и ГФО са обявени в търговския регистър, горепосочените документи могат да не се представят към офертата.

18.2. Справка - Декларация за реализирания общ оборот и оборот от строително-монтажни работи сходни с дейностите по предмета на поръчката, а именно СМР по изпълнение на преустройство и реконструкция на сгради и на улични и тротоарни настилки, благоустрояване и озеленяване на открити пространства за последните 3 /три/ финансово приключили години (2009, 2010, 2011 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 15. Задължително се прилагат Документи доказващи произхода на оборота от СМР сходни с предмета на поръчката.

18.3. Актуална застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ.

Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ.

 

Минимални изисквания:

1). Участниците трябва да са реализирали оборот от строително-монтажни работи сходни с дейностите по предмета на поръчката, а именно СМР по преустройство и реконструкция на сгради и на улични и тротоарни настилки, благоустрояване и озеленяване на открити пространства в размер не по-малко от:

за ОП1 -  „Къща-музей "Йордан  Йовков" - 466 000 лв.  

за ОП2 -  „Дом-паметник «Йордан Йовков»"  - 930 000 лв.   за ОП3 -  „Музей по нова и най-нова история" - 1 167 000 лв.                                     

за ОП4 -  „Етнографска къща " - 257 000 лв.                         за ОП5 -  „Регионален исторически музей" - 2 254 000 лв.   За доказване на минималното изискване за оборот е необходимо да се представи информация за неговия произход. Горепосочените суми следва да са без ДДС общо за последните 3 /три/ финансово приключили години (2009, 2010, 2011 г.).  

При условие, че участникът кандидатства за две или повече обособени позиции, то той следва да е реализирал оборот от строително-монтажни работи сходни с дейностите по предмета на поръчката в размер не по-малък от сбора на изисквания оборот за всяка една от позициите, за които кандидатства.

Това изискване се доказва със Справка - Декларация, която съдържа информация за общия оборот и оборота от сходни дейности с предмета на поръчката, а именно СМР по преустройство и реконструкция на сгради и на улични и тротоарни настилки, благоустрояване и озеленяване на открити пространства за последните 3 /три/ финансово приключили години (2009, 2010, 2011 г.) - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 15;

2). Застраховката за професионална отговорност следва да е на строителя и да е със срок съответстващ на срока на валидност на офертата. В случай на изтичаща застраховка участникът попълва декларация (свободен текст), че ще сключи такава за срока на договора за изпълнение.

Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните икономически изисквания се прилагат за обединението като цяло.  

При участие на подизпълнител, минималните икономически изисквания се прилагат съобразно вида и дела на неговото участие.

В случай, че не отговаря на горните изисквания, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.


Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

19. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците:   

19.1.  Списък на договорите за строителство изпълнени през последните 5 години (2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, на обекти сходни с предмета на настоящата поръчка, а именно СМР по преустройство и реконструкция на сгради и на улични и тротоарни настилки, благоустрояване и озеленяване на открити пространства. Списъкът трябва да съдържа: дата на договора, име на Възложителя, предмет на договора, срок на изпълнение, стойност с ДДС на договора, описание на дейностите - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 16;

19.2. Списък - Декларация за техническото оборудване, машини и съоръжения, с което разполага кандидата с отбелязване дали то е собствено или наето, за осигуряване качеството на изпълнение на дейностите - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 17;

Задължително се прилагат само за минимално изискуемата техника, както за собствена така и за наета, следните документи:

       документи за доказване на собствеността или правото на ползване (инвентарна книга и/или фактури и/или договор за наем); 

       документи за доказване на съответните параметри на техниката (паспорт на техниката и/или талон за регистрация на превозното средство/техниката и/или друг еквивалентен документ);

       документи за доказване на техническата изправност и експлоатационна годност на техниката (талон за преминат технически преглед и/или сервизна книжка и/или паспорт за техническо обслужване и/или друг еквивалентен документ).

19.3. Списък на ръководните служители на кандидата и на тези, които отговарят за извършване на строителството, както и документи удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на двете категории служители; 

19.4. Списък - Декларация за квалифициран технически персонал и работници, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката, включително на отговарящи за контрола на качеството на СМР и вложените материали - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 18; За доказване на образованието и професионалната квалификация в съответната област на лицата, които ще вземат участие при изпълнение на дейностите, участникът трябва да приложи само за минимално изискуемите лица следните документи: 

       копие на трудов или граждански договор;

       копие от диплома, сертификат и/или удостоверение за проведено обучение; 

       професионална автобиография с посочено участие в по-важни проекти и отговорности в тях.

19.5. Копие от Удостоверение от Централния професионален регистър на камарата на строителите и талон към удостоверението за изпълнение на строежи от съответната група и категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или ако е чуждестранен участник да има еквивалентен документ - за всички ОП;

19.5.1. Документ за регистрация в Камарата на строителите в България или друг документ, удостоверяващ правото за извършване на аналогична дейност, издаден от компетентен орган на държава-членка на Европейския Съюз или на друга държава - страна по споразумението по ЕИП, съответстващ на статута на съответния паметник на културата, а именно: да притежават регистрация в Камарата на строителите в България, удостоверяваща обстоятелства във връзка с чл. 137 от Закона за устройство на територията, ал. 1, т. 1, буква "М" - строителство на недвижими културни ценности с категория "световно значение" и "национално значение" и/или т. 2, буква "з" - строителство на недвижими културни ценности с категория "местно значение" или еквивалент на тази регистрация за чуждестранните участници в обществената поръчка - това изискване се отнася само по отношение на ОП 1, ОП 3 и ОП 4.

19.6. Заверено копие на Сертификати: ISO 9001:2008 или еквивалент; OHSAS 18001:2007 или еквивалент; ISO 14001:2004 или еквивалент - с обхват предмета на обществената поръчка.

 

Минимални изисквания:

1). Участникът следва да представи списък на изпълнените договори през последните 5 години (2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, за строителство на обекти сходни с предмета на настоящата поръчка, със съответно относими към тях референции за добро изпълнение, с представено копие на договорите и/или актове (Акт.15 и/или Акт 16 и/или други), доказващи изпълнението.

Участникът следва да е изпълнил:

- за ОП1 -  „Къща-музей "Йордан  Йовков" - минимум 1 /един/ договор за строителство на обекти сходни с предмета на настоящата поръчка;

- за ОП2 -  „Дом-паметник «Йордан Йовков»"  - минимум 1 /един/ договор за строителство на обекти сходни с предмета на настоящата поръчка;

- за ОП3 -  „Музей по нова и най-нова история" - минимум 1 /един/ договор за строителство на обекти сходни с предмета на настоящата поръчка;

- за ОП4 -  „Етнографска къща " - минимум 1 /един/ договор за строителство на обекти сходни с предмета на настоящата поръчка;

- за ОП5 -  „Регионален исторически музей" - минимум 1 /един/ договор за строителство на обекти сходни с предмета на настоящата поръчка.

2). Участниците по всяка една от обособените позиции трябва да разполагат със следните минимални собствени или наети Технически възможности -  машини и оборудване:

  • Мини Багер -1 брой;
  • Самосвал - 1 брой;
  • Повърхностен вибратор - 1 брой.
  • Виброплоча - най-малко 1 брой;
  • Бордова кола - 1 брой;
  • Скеле - 1 комплект;
  • Автокран - 1 бр.

Ако участник кандидатства за повече от една обособена позиция, то той следва да разполага с горепосочените машини и оборудване за всяка една от позициите, които не следва да се припокриват с машините и оборудването по друга позиция. 

Във връзка с механизацията участника следва да покаже наличието на съответния квалифициран персонал за управлението й, удостоверявайки квалификацията със съответната категория на правоспособност (копие от свидетелства за правоспособност на водачите и/или други)  - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 19;

3). Участниците трябва да разполагат с наети на трудов или граждански договор:      

       за техническото ръководство на обекта - строителен инженер с висше образование, с опит във високо строителство и трудов стаж най-малко 5 години на позиция ръководител на строеж или еквивалентна - 1 брой;

       геодезист - инженер или строителен техник - геодезист с доказан професионален опит 5 години;

       служител за контрол по качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на строителните продукти влагани в строежите, притежаващ удостоверение за изпълняване на длъжността - 1 брой;

       служител за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд, притежаващ удостоверение за изпълняване на длъжността - 1 брой.

4). Участникът следва да представи Актуални Сертификати: ISO 9001:2008 или еквивалент; OHSAS 18001:2007 или еквивалент; ISO 14001:2004 или еквивалент - с обхват предмета на обществената поръчка.

Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните технически изисквания се прилагат за обединението като цяло.

При участие на подизпълнител, минималните технически изисквания се прилагат съобразно вида и дела на неговото участие.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 09.07.2012 г.

Цена на офертата: 20 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич, срещу документ за закупена документация в размер на 20 лева с ДДС, внесени в касата на ЦУИ.

Документацията може да бъде закупена и по банков път, като цената на документацията следва да бъде преведена по следната сметка на Община град Добрич в Общинска банка АД, клон Добрич:

IBAN: BG 06 SOMB 9130 8410 000644

BIC: SOMBBGSF

Код за вид плащане: 448090

 

Възложителят изпраща документацията за сметка на лицето, отправило искането, след получаване на копие от платежния документ по факс (058/600162) или на e-mail: n_velikov@dobrich.bg  или s_encheva@dobrich.bg ,  с посочени данни за фактура, телефон, факс и актуален адрес, на който да бъде изпратена тръжната документация.

Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 19.07.2012 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 20.07.2012 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала, II етаж, Община град Добрич

 

Поръчката е свързана с Европейски проект:

Финансирането е осигурено по проект "Йовковият Добрич - съвременна туристическа дестинация" по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010/020  „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие" по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/020.

 

Лица за контакти:

Росица Маркова

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
5.7° C облачно
Нагоре