"СМР по изграждане на водопровод и канализация по ул. "Поп Богомил" на територията на град Добрич"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществена поръчка "СМР по изграждане на водопровод и канализация по ул. „Поп Богомил" на територията на град Добрич".

Дейностите предмет на обществената поръчка включват изграждане на водопровод и канализация по ул. „Поп Богомил".

Общата дължината за рехабилитация на водопровод по ул. „Поп Богомил" е 1181.10 метра. ПЕВП Ф 110/ РЕ100, РN10 е с дължина - 795.0 м., ПЕВП Ф 125/ РЕ100, РN10 е с  дължина - 196.70 м., ПЕВП Ф 250/ РЕ100, РN10 е с  дължина - 83.0 м, ПЕВП Ф 400/ РЕ100, РN10 е с  дължина -106.40 м.

Канализационния клон по ул. "Поп Богомил" от РШ36 до РШ38 представлява част от Главен колектор 1, минаващ през град Добрич. Проектиран е като монолитна стоманобетонна коритообразна канализация от сулфатоустойчив бетон 260/140, вкл. бетон за наклон на дъното, хидроизолация на циментова основа на вътрешната страна на стените и дъното. Участъка е с наклон J = 0.0010 м/м.л., V = 1.27 м/с, Q = 3649 л/с, дълбочина около 8.50 м. и дължина L=200метра. Към проекта е включено изпълнението на три ревизионни шахти - РШ36, РШ37 и РШ38, които ще се изпълняват от стоманобетон със сулфатоустойчив цимент с монолитно дъно и стени с монтажни покривни плочи и сглобяеми елементи до Кота терен. Всички шахти се оборудват с чугунен капак и метални стълби.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Общата дължината за рехабилитация на водопровод по ул. „Поп Богомил" е 1181.10 метра.

Общата дължината за Канализацията по ул. „Поп Богомил" е 200 метра.

 

Прогнозна стойност без ДДС:

1418844 BGN

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

1. Гаранция за участие: Гаранцията за участие се представя в една от следните форми:

  • Парична сума в размер 10 000 лева - преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF;
  • оригинал на банкова гаранция на същата стойност

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата.

 

2. Гаранция за изпълнение на договора: Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:    

  • парична сума в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF;
  • оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Банковата гаранция следва да бъде неотменима и безусловна, да бъде със срок не по-кратък от гаранционния срок на изградения водопровод и канализация.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

 

 

Условия и начини на финансиране и плащане към съответните разпоредби, които ги уреждат:

Финансирането ще е по проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - Фаза І", за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.". Условията за плащане са описани подробно в приложения към документацията проекто договор.

 

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица ( когато е приложимо): 

В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава Участниците в обединението представят споразумение/договор за обединяване. Споразумението/договорът следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие.  

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението (консорциума) е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението (консорциума); че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението (консорциума), и че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

 

Други особени условия:

Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата всеки участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 ЗОП; 2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП; 3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 ЗОП.

Съгласно чл. 56, ал.3 от ЗОП, когато Участникът е обединение, което не юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т.1, 3, 4, 5 и 10 - се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните икономически изисквания се прилагат за обединението като цяло.

Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, когато Участникът предвижда участието на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т.1, 3, 4, 5 и 10 - се представят от всеки от тях,  а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 на чл. 56 се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 10, които са на чужд език, се представят и в превод.

 

Условия за участие

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални  или търговски регистри:

 

За участие в откритата процедура се изисква Участникът да представи следните документи:

 

Плик 1. "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;

2. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър - съгласно Указанията за попълване на офертата;

3. Подписан и подпечатан проект на договор (без вписани цени);

4. Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция;

5. Сведения за участника - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 1;

6. Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 2;

7. Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 3; 

8. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 4;

9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 5;

10. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, се попълва Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 6;

11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП за минимална цена на труда - попълва се само за ОП 2 приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 7;

12. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 8;

13. Декларация за запознаване с обекта - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 9;

14. Декларация, че е запознат с Политиката по управление на Община град Добрич,  аспектите на околната среда и целите по управление на околната среда - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 10;

15. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 11; 

16. Документ за закупена документация - заверено копие;

17.  Доказателства за икономическото и финансово състояние - съгласно Указанията за попълване на офертата;

18. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците - съгласно Указанията за попълване на офертата.

 

ПЛИК 2. "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания:

19. Попълнена и подписана Техническа Оферта за участие - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 12;

20. Срок на валидност на офертата (срокът не може да бъде по-кратък от посочения в обявлението за обществената поръчка) - попълва се в Техническата Оферта;

21. Срок за изпълнение на поръчката  -  попълва се в Техническата Оферта; 

22. Гаранционен срок на изградения водопровод и канализация -  попълва се в Техническата Оферта. Прилага се Декларация и/или Сертификат за произход и качество на използваните материали от фирмата производител.

23. Техническо предложение за изпълнение - попълва се приложеното в документацията Приложение 1 към ОБРАЗЕЦ 12.

 

ПЛИК 3. "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА", който съдържа:

24.  Ценово предложение - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 13;

25. Количествено-стойностна сметка - Водопровод - попълва се приложеното в документацията Приложение 1 към ОБРАЗЕЦ 13. Прилага се Анализ на Единични цени.

26. Количествено-стойностна сметка - Канализация - попълва се приложеното в документацията Приложение 2 към ОБРАЗЕЦ 13. Прилага се Анализ на Единични цени.

 

Непредставянето на някой от горепосочените документи е основание за отстраняване на участника!

 

Икономически и финансови възможности:

Изискуеми документи и информация:

17.  Доказателства за икономическото и финансово състояние:

17.1. Заверено копие на Баланс и Отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ финансово приключили години (2008, 2009, 2010 г.); 

17.2. Справка - Декларация за реализирания общ оборот и оборот от строително-монтажни работи сходни с дейностите по предмета на поръчката, а именно СМР по изпълнение на водопроводи и канализации за последните 3 /три/ финансово приключили години (2008, 2009, 2010 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 14;

17.3. Копие от сключена застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ.

      Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ.

 

Минимални изисквания:

- Участниците трябва да са реализирали оборот от строително-монтажни работи сходни с дейностите по предмета на поръчката, а именно СМР по изпълнение на водопроводи и канализации в размер не по-малко от 3 000 000 лева без ДДС общо за последните 3 /три/ финансово приключили години (2008, 2009, 2010 г.). При участие на обединение, което не е юридическо лице изискването за оборот се отнася общо за обединението.

- Участниците трябва да представят копие от валидна  застраховка за "Професионална отговорност" в строителството със срок съответстващ на срока на валидност на офертата. В случай на изтичаща застраховка участникът попълва декларация (свободен текст), че ще сключи такава за срока на договора за изпълнение.


Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

18. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците:    

18.1.  Списък на договорите за строителство изпълнени през последните 5 години (2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, на обекти сходни с предмета на настоящата поръчка, а именно СМР по изпълнение на водопроводи и канализации. Списъкът трябва да съдържа: дата на договора, име на Възложителя, предмет на договора, срок на изпълнение, стойност без ДДС на договора, описание на дейностите - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 15. Задължително се прилагат референции/препоръки за добро изпълнение и дали строителството е изпълнено професионално, в срок, и в съответствие с нормативните изисквания;

18.2. Списък - Декларация за техническото оборудване, машини и съоръжения, с което разполага кандидата с отбелязване дали то е собствено или наето, за осигуряване качеството на изпълнение на дейностите - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 16;

Задължително се прилагат, както за собствена така и за наета техника, следните документи:

       документи за доказване на собствеността или правото на ползване (инвентарна книга и/или фактури и/или договор за наем); 

       документи за доказване на съответните параметри на техниката;

       документи за доказване на техническата изправност и експлоатационна годност!

18.3. Списък на ръководните служители на кандидата и на тези, които отговарят за извършване на строителството, както и документи удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на двете категории служители;  

18.4. Списък - Декларация за квалифициран технически персонал и работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката, включително на отговарящи за контрола на качеството на СМР и вложените материали - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 17;

За доказване на образованието и професионалната квалификация, участникът трябва да приложи за всяко лице:

       копие на трудов или граждански договор;

       копие от диплома, сертификат и/или удостоверение за проведено обучение; 

       професионална автобиография с посочено участие в по-важни проекти и отговорности в тях.

18.5. Копие от Удостоверение от Централния професионален регистър на камарата на строителите и талон към удостоверението за изпълнение на строежи от съответната група и категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или ако е чуждестранен участник да има еквивалентен документ;

18.6. Сертификат за съответствието на кандидата със системата за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват предмета на обществената поръчка;

18.7. Сертификат за съответствието на кандидата с интегрирана система за управление на условията на труд OHSAS 18001:2002 или еквивалент, с обхват предмета на обществената поръчка;

18.8. Сертификат за съответствието на кандидата с интегрирана система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент, с обхват предмета на обществената поръчка. 

 

Минимални изисквания:

- Участникът следва да има изпълнени минимум 5 договора през последните 5 години (2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 г.) на обекти, сходни с предмета на настоящата поръчка, а именно СМР по изпълнение на водопроводи и канализации - с представено копие на договорите и/или актове, доказващи изпълнението (Акт.15 и/или Акт 16 и/или други), както и подкрепени с препоръки/референции за добро изпълнение;

- Участниците трябва да разполагат със следните минимални собствени или наети Технически възможности - машини и оборудване:

       Верижен багер с тегло 25-30 т, дълга стрела и кофа за земни почви с широчина 1.40 м. - 1 брой;

       Колесен или верижен багер с тегло 12 - 16 т. и кофа за земни почви с широчина 1.0 м. - 1 брой;

       Метално инвентарно укрепване с единична дължина 3 - 4 м. и височина 2.20 - 2.60 м. - 1 брой;

       Метално инвентарно укрепване с единична дължина 4 - 6м и височина 4.0- 7.0 м. - 1 брой;

       Вибропета с тегло 65-75 кг. - 2 броя;

       Виброплоча с тегло 450 - 650 кг или виброваляк с шиповиден бандаж с тегло 1.2 - 1.4 т. - 2 броя;

       Комбиниран багер-товарач - 1 брой;

       Самосвал 8 - 12 т - 2 броя;

       Самосвали 16 - 20 т - 2 броя;

       Ел. агрегат 12 kVA- 1 брой;

       Потапяща помпа Q= 6 - 12 л/с и Н = 8 - 15 м. - 1 брой;

       Бетоновози V=5.0 м3 - 2 броя;

       Машина за челно заваряване на ПЕВП тръби - 1 брой;

       Машина за електродифузна заварка на ПЕВП тръби - 1 брой;

       Участникът следва да има складова база на територията на област Добрич - собствена /доказва се с договор за покупко-продажба или нотариален акт/ или наета /доказва се с договор за наем/.

Във връзка с механизацията участника следва да покаже и съответния квалифициран персонал за управлението й, удостоверявайки квалификацията със съответната категория на правоспособност (копие от свидетелства за правоспособност на водачите и/или други).

- Участниците трябва да разполагат с наети на трудов или граждански договор:      

       за техническото ръководство на обекта - строителен инженер с висше образование по специалност Водоснабдяване и канализация или еквивалент, с опит в строителството и трудов стаж най-малко 5 години на позиция ръководител на строеж - най-малко 1 брой;

       строителен техник - със средно специално образование по специалността Строителство и архитектура или ВиК, с опит в строителството и трудов стаж най-малко 5 години - най-малко 1 брой;

       геодезист - инженер или техник с доказан опит 5 години - най-малко 1 брой;

       заварчик - с доказан професионален опит с копие от удостоверението за професионална квалификация - най-малко 1 брой;

       контрол по качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на строителните продукти влагани в строежите, притежаващ удостоверение за изпълняване на длъжността - най-малко 1 брой;

       контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд, притежаващ удостоверение за изпълняване на длъжността - най-малко 1 брой.

- Участниците трябва да са вписани в централния професионален регистър на строителя за строежи по ВиК - за първа категория, съгласно изискванията на Наредба 1 за номенклатурата на видовете строежи или ако е чуждестранен участник да има еквивалентно право.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 09.01.2012 г.

Цена на офертата: 20 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич, срещу документ за закупена документация в размер на 20 лева, внесени в касата на ЦУИ.

Документацията може да бъде закупена и по банков път, като цената на документацията следва да бъде преведена по следната сметка на Община град Добрич в Общинска банка АД, клон Добрич:

IBAN: BG 06 SOMB 9130 8410 000644

BIC: SOMBBGSF

Код за вид плащане: 448090

 

Възложителят изпраща документацията за сметка на лицето, отправило искането, след получаване на копие от платежния документ по факс (058/ 600 162) или на e-mail: m_ilieva@dobrich.bg или s_encheva@dobrich.bg,  с посочени данни за фактура, телефон, факс и актуален адрес, на който да бъде изпратена тръжната документация.

Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 19.01.2012 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 20.01.2012 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала, II етаж, Община град Добрич

 

Лица за контакти:

Силвия Енчева и Николай Великов

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

 

Актуално

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“

30.06.2022

Добрич става столица на културата на България за седмица и сцена на истински звездопад! Вижте кои любими БГ звезди ще изнасят концерти и спектакли от 4 до 10 юли в града! Очакваме ви! Вход свободен за почти всички представления!...

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“
ВИЖ ДОБРИЧ
29.17° C ясно небе
Нагоре