Организиране и реализиране на иновативно културно събитие "Фестивал на талантите”

Описание на обекта на обществената поръчка:

„Организиране и реализиране на иновативно културно събитие „Фестивал на талантите" в изпълнение на Проект „Добрич - жива шевица от таланти", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално Развитие" 2007-2013 г. по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010/025, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Организиране и реализиране на иновативно културно събитие „Фестивал на талантите" - два пъти в рамките на проекта - 2012 и 2013 година.

Провеждането на фестивала е предвидено да протече в рамките на един ден, но подготовката и резултатите от него ще се разпределят във времето преди и след реализиране на събитието.

Фестивалът ще представлява съвкупност от арт ателиета, които ще бъдат на открито и ще действат едновременно на точно определени места в градското пространство.

 • Арт ателие 1: Пред паметника на „Св. св. Кирил и Методий", който се намира на централния градски площад, ще бъде мястото за поезия и рисунка.
 • Арт ателие 2: На музикалната сцена, разположена на пл. „Свобода" ще се срещнат професионални танцьори, певци и музиканти, самодейци и аматьори, представящи различни жанрове и стилове.
 • Арт ателие 3: Градската среда в Добрич предлага различни възможности за културни прояви. На едно от най-спокойните места в града - Етнографски център „Старият Добрич" ще се срещнат таланта на майсторите - занаятчии и неопитността на всеки, който иска да се докосне до традицията на българските занаяти.
 • Арт ателие 4: Създаването на артистично керамично пано от различни елементи, които гражданите ще залепят с помощта на творци-професионалисти. То ще бъде разположено на място, което е в непосредствена близост до сградата на Художествената галерия.
 • Арт ателие 5: В района на Галерията ще бъде и импровизираната театрална сцена, на която артисти и аниматори ще привличат хората да открият артиста в себе си. Всеки ще има възможност да изяви таланта си по избрана от него или по зададена творба, ориентирана към творчеството на добричките писатели.
 • Арт ателие 6: Акцент на фестивала е създаването на цветната добруджанска шевица върху плочките на площад „Демокрация". Идеята е този съществуващ елемент от градската среда да бъде оживен с многогодишни декоративни растения, които да бъдат подредени от гражданите на Добрич като по този начин всеки, поставил растение върху шевицата от плочки ще е част от магията на везмото. Тази жива шевица ще бъде снимана от птичи поглед, а впоследствие ще се използва като картичка или лого на фестивала.
 • Арт ателие 7: Изработването на скулптури от естествени материали, характерни за бита на добруджанеца - слама, шума, вълна и др. пред сградата на Художествена галерия. В причудливите фигури, които граждани и професионалисти ще изработват, ще бъдат вплитани послания за късмет и благоденствие.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

В предмета на поръчката са включени следните дейности:

- изготвяне на сценарий на събитието;

- подготовка, организиране и координиране на 7 броя Арт ателиета;

- техническо обезпечаване на събитието;

- охрана на събитието;

- доставка на материали за Арт ателиетата.

 

Прогнозна стойност без ДДС:

160765 BGN

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

1. Гаранция за участие: Гаранцията за участие се представя в една от следните форми:    парична сума в размер на 1 600 лeвa, преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или оригинал на банкова гаранция на същата стойност.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата.

Възложителят освобождава гаранциите за участие на:

1. отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;

2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

3. при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

4. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато кандидатът или участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител.

2. Гаранция за изпълнение на договора: Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми: парична сума в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Банковата гаранция следва да бъде неотменима и безусловна, да бъде със срок не по-кратък от 1 месец след изтичане срока на изпълнение на договора. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Условията и сроковете за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са описани в договора за възлагане на обществената поръчка.

3. Гаранция за авансово плащане: Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за авансово плащане в 10 - дневен срок след подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка в една от следните форми: парична сума в размер  10 /десет/ % от стойността на договора /предложената цена от Изпълнителя/, преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF; или оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Участникът сам избира формата на гаранцията за авансово плащане. В случай, че Участникът представи като обезпечение на авансовото плащане банкова гаранция, същата следва да е неотменима, безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части и с валидност най-малко 30 дни след приемане на работата, предмет на настоящата обществена поръчка. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за авансово плащане се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

 

Условия и начини на финансиране и плащане към съответните разпоредби, които ги уреждат:

Обществената поръчка се финансира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010/025 по проект „Добрич - жива шевица от таланти" който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие" и е в рамките на предвиденото по бюджета плащане.

Плащанията по договора ще са както следва:

1.       Авансово плащане - в размер на 10% от стойността на договора, платимо в срок от 10 работни дни от датата на подписване на договора, след представяне на фактура оригинал (в която се посочват името на проекта и номера на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ) и гаранция за авансово плащане, покриваща пълния размер на аванса - 10 /десет/ % от стойността на договора. В случай, че Участникът представи като обезпечение на авансовото плащане банкова гаранция, същата следва да е неотменима, безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части и с валидност най-малко 30 дни след приемане на работата, предмет на настоящата обществена поръчка.

2.       Междинни плащания - след изпълнение на всяка дейност, описана в Техническото задание, платими в срок от 10 работни дни след представяне на:

 • фактура - оригинал
 • подробен Доклад за изпълнението на всяка конкретна дейност, придружен с доказателствен материал за постигнатите индикатори, заложени в проекта и в Техническото задание.
 • документите, които се изискват за отчитане на всяка дейност, съгласно ръководството за изпълнение на проекти по схемата за безвъзмездно финансиране Схема BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития" по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.
 • приемо-предвателен протокол за закупени и доставени материали.

3.       Окончателно плащане - за окончателно ще се счита това плащане, което ще се извърши за хронологически последната изпълнена дейност, съгласно хода на изпълнението на проекта и изискванията на Възложителя, платими в срок от 10 работни дни след представяне на документите изискуеми по т.2 (междинни плащания). 

 

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица ( когато е приложимо): 

В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава Участниците в обединението представят споразумение/договор за обединяване. Споразумението/договорът за създаване на обединение следва да бъде представено в оригинал или заверено копие „Вярно с оригинала" и подписи на членовете на обединението на всяка страница. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

 

Други особени условия:

Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата всеки участник:

1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 ЗОП;

2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП, а именно:

- е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

- има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

- има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години;

3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 ЗОП. 

Когато не е приложено споразумение/договор за създаването на обединение или състава на обединението се е променил след подаването на офертата - Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата открита процедура.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл.56, ал.1, точка 1, 4, 5 и 6 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56, ал.1, т. 4, 5 и 6 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

 

Условия за участие

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални  или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

ПЛИК 1. "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците:

1. Оферта за участие - ОБРАЗЕЦ 1;

2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;

3. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър - съгласно Указанията за подготовка на офертата. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от ЗТР и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър.

4. Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция;

5. Сведения за участника - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 2;

6. Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 3;

7. Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 4; 

8. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 5;

9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 6; 

10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 15;

11. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, се попълва Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 7;

12. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 8;

13. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 9; 

14. Документ за закупена документация - заверено копие.

15.  Доказателства за икономическото и финансово състояние - съгласно Указанията за подготовка на офертата;

16. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците - съгласно Указанията за подготовка на офертата.

 

ПЛИК 2. "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания:

17. Попълнено и подписано Техническо предложение - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 10.

 

ПЛИК 3. "Предлагана цена", който съдържа:

18.  Ценово предложение - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 11.

18.1. Количествена сметка - Приложение 1 към Ценовото предложение. Количествената сметка /Приложение 1 към Ценовото предложение/, задължително се представя в Плик № 3 на хартиен и на електронен носител.

 

Документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за подготовка на офертата. Непредставянето на някой от горепосочените документи е основание за отстраняване на участника! 

 

 

Икономически и финансови възможности:

Изискуеми документи:

15.  Доказателства за икономическото и финансово състояние:

15.1. Заверено копие на Баланс и Отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ финансово приключили години (2009, 2010, 2011 г.); 

В случай, че участникът е посочил Единен идентификационен код и ГФО са обявени в търговския регистър, горепосочените документи могат да не се представят към офертата.

 

15.2. Справка - Декларация за реализирания общ оборот и оборот от услуги, сходни с дейностите по предмета на поръчката за последните 3 /три/ финансово приключили години (2009, 2010, 2011 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 12. Задължително се прилагат Документи доказващи произхода на оборота от услуги сходни с предмета на поръчката.

Под дейности със сходен предмет следва да се разбират дейности по организиране, подготовка и провеждане на шоупрограми, фестивали или други културни събития и доставка на канцеларски и художествени материали.

    Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ.

 

Минимални изисквания:

1). Участникът трябва да е реализирал оборот от услуги, сходни с дейностите по предмета на поръчката в размер не по-малко от 200 000 лева без ДДС общо за последните 3 /три/ финансово приключили години (2009, 2010, 2011 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. За доказване на минималното изискване за оборот е необходимо да се представи информация за неговия произход.

 

Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните икономически изисквания се прилагат за обединението като цяло.  

При участие на подизпълнител, минималните икономически изисквания се прилагат съобразно вида и дела на неговото участие.

В случай, че не отговаря на горните изисквания,     Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.


Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

16. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците:   

16.1.  Списък на договорите за услуги изпълнени през последните 3 години (2009, 2010 и 2011 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, сходни с предмета на настоящата поръчка. Списъкът трябва да съдържа: дата на договора, име на Възложителя, предмет на договора, срок на изпълнение, стойност без ДДС на договора, описание на дейностите - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 13. Задължително се прилагат копие на договори и референции/препоръки за добро изпълнение.

Под дейности със сходен предмет следва да се разбират дейности по организиране, подготовка и провеждане на шоупрограми, фестивали или други културни събития и доставка на канцеларски и художествени материали.

16.2. Списък - декларация за техническите лица (собствени или наети), на трудов или граждански договор и ангажирани от участника за изпълнение на предмета на поръчката - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 14; 

За доказване на образованието и професионалната квалификация, участникът трябва да приложи за всяко лице:

       копие на трудова книжка и/или трудов и/или граждански договор; 

       копие от диплома, сертификат и/или удостоверение за проведено обучение; 

       професионална автобиография с посочено участие в по-важни проекти и отговорности в тях;

       информация за изпълнени проекти и договори, референции и копие на договори и други документи, доказващи наличие на професионален опит, съобразно изискванията.

 

Минимални изисквания:

1). Участникът следва да представи списък на договорите за услуги изпълнени през последните 3 години (2009, 2010 и 2011 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, сходни с предмета на настоящата поръчка, със съответно относими към тях референции за добро изпълнение, с представено копие на договорите и др. документи, доказващи изпълнението;

 

2). Участникът следва да е изпълнил успешно през последните 3 /три/ години (2009, 2010, 2011-та година) минимум:

-        един договор за организиране, подготовка и провеждане на шоупрограми, фестивали или други културни събития в градски условия;  

-        един договор за доставка на канцеларски и художествени материали.

 

3). Участникът трябва да разполага с наети на трудов или граждански договор минимум:       

1. Ключови експерти:

а) Режисьор, който да отговаря на следните минимални изисквания:

Образователно-квалификационна степен - магистър;

Професионален опит - минимум 3 години в областта на режисурата на шоупрограми, фестивали или други културни събития.

б) Сценарист, които да отговарят на следните минимални изисквания:

Образователно-квалификационна степен - бакалавър;

Професионален опит - минимум 3 години в областта на разработването на сценарии на шоупрограми, фестивали или други културни събития.

в) Художник постановчик, който да отговаря на следните минимални изисквания

Образователно-квалификационна степен - минимум средно-специално образование - профилирани гимназии в областта на изкуствата;

Професионален опит - минимум 3 години в областта на сценография на шоупрограми, фестивали или други културни събития.

 

Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните технически изисквания се прилагат за обединението като цяло.

При участие на подизпълнител, минималните технически изисквания се прилагат съобразно вида и дела на неговото участие.

В случай, че не отговаря на горните изисквания, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 05.07.2012 г.

Цена на офертата: 10 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич, срещу документ за закупена документация в размер на 10 лева, внесени в касата на ЦУИ.

Документацията може да бъде закупена и по банков път, като цената на документацията следва да бъде преведена по следната сметка на Община град Добрич в Общинска банка АД, клон Добрич:

IBAN: BG 06 SOMB 9130 8410 000644

BIC: SOMBBGSF

Код за вид плащане: 448090

 

Възложителят изпраща документацията за сметка на лицето, отправило искането, след получаване на копие от платежния документ по факс (058/600162) или на e-mail: n_velikov@dobrich.bg  или s_encheva@dobrich.bg ,  с посочени данни за фактура, телефон, факс и актуален адрес, на който да бъде изпратена тръжната документация.

Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 12.07.2012 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 13.07.2012 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала, II етаж, Община град Добрич

 

Поръчката е свързана с Европейски проект:

Финансирането е осигурено по проект „Добрич - жива шевица от таланти", който се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма „Регионално Развитие" 2007-2013 г. по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010/025.

 

Лица за контакти:

Силвия Енчева и Николай Великов

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

Прикачени файлове

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
23.03° C предимно облачно
Нагоре