Почистване на нерегламентирани замърсявания и участъци от дерето на река Добричка

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

"Почистване на нерегламентирани замърсявания и участъци от дерето на река Добричка"

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Услугата се състои в ръчно и механизирано почистване на участъци от дерето на река Добричка и нерегламентираните замърсявания на територията на град Добрич, които са формирани в покрайнините на града и в междублоковите пространства. Почистването на дерето ще обхване и третиране на водната растителност с тотален хербицид, като основното изискване са същия да бъде нетоксичен за водни екосистеми. Струпаните отпадъци са основно строителни, които подлежат на механизирано почистване. При изпълнението на настоящата поръчка извозването на строителните отпадъци ще става в границите на града, а при битови отпадъци последните ще се депонират на депото при с.Богдан.

 

Прогнозна стойност без ДДС:

50000 BGN

 

Изисквания за изпълнение на поръчката:

1.Участникът да е изпълнил с отлична организация на работа и високо качество, отговарящо на всички съвременни технически норми и стандарти поне 3 договора с дейност, сходна с предмета на поръчката през последните три години (2009, 2010 и 2011 г.).

2.Участикът да има на разположение минимален състав от специалисти за изпълнението на поръчката, включващ:

- технически ръководител - 1 брой;

- строителни работници - 5 броя;

- водачи на специализираната техника - 5 броя.

3.Участикът да разполага с минимално техническо оборудване:

-багер въртящ се на 360 градуса - 1 брой;

-багер комбиниран - 1 брой;

-мини челен товарач - 1 брой;

-самосвали - 3 броя минимум 14 куб.м.

4. Участникът да има на разположение собствена или наета материално-техническа база на територията на град Добрич, за престой и гариране на техническото оборудване и складиране на материалите необходими за изпълнение на поръчката. За доказване на изискването се представя документ за собственост или договор за наем.

 

Критерии за възлагане:

Икономически най-изгодна оферта

 

Показатели за оценка на офертите:

1.       Цена за третиране на водна растителност с тотален хербицид, нетоксичен за водни екосистеми - лв./м2 без ДДС                                                                                                                         - тежест 10 %

 

2.       Цена за изкоп ръчно в земни почви и нанос с прехвърляне (до 3 м. хоризонтално и вертикално)  при наличие на едно утежнено условие - лв./м3 без ДДС                                                          - тежест 10 %

 

3.       Цена за изкоп ръчно в земни почви и нанос с прехвърляне (до 3 м. хоризонтално и вертикално) при наличие на две утежнени условия - лв./м3 без ДДС                                                            - тежест 10 %

 

4.       Цена за ръчно събиране и товарене на отпадъци - лв./м3 без ДДС                                      - тежест 5 %

 

5.       Цена за изкоп с багер на земни почви на отвал (при едно утежнено условие) без ДДС - тежест 10 %

 

6.       Цена за изкоп с багер на земни почви на отвал (при две утежнени условия) без ДДС   - тежест 10 %

 

7.       Цена за механизирано разриване и пробутване на земни маси или отпадъци - лв./м3 без ДДС             

                                                                                                                                                           - тежест 10 %

 

8.       Цена за изкоп с багер с товарене на транспорт - лв./м3 без ДДС                                      - тежест 10 %

 

9.       Цена за машиносмяна на техниката за пробутване и разстилане на отпадъци - лв./мсм                                                                                                        без ДДС                                                                                                                                    - тежест 10 %

 

10.     Извозване на отпадъци - лв./м3/км  без ДДС                                                                       - тежест 10 %

 

11.     Обратен курс на празен автомобил - лв./км без ДДС                                                           - тежест 5 %                                    

 

Срок за получаване на офертите:

Дата: 26.06.2012 г.

Час: 17:00

 

Допълнителна информация:

Пликът с офертата се представя в Центъра за услуги и информация , в гише "Деловодство" в Община град Добрич, ул."България" №12.

Приложение към поканата:

1. Методика за оценка на офертите;

2. Техническа оферта-образец;

3. Ценово предложение-образец.

 

Лице за контакт:

Маргарита Илиева

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 162

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
26.06° C предимно ясно
Нагоре