Упражняване на строителен надзор на обект: Център за защита на природата и животните в град Добрич

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: Център за защита на природата и животните в град Добрич" в изпълнение на проект „Повишаване потенциала за развитие чрез организиране на възможностите и подобряване на туристическата инфраструктура в трансграничния регион" (POFTIC), по договор № 26931 от 01.04.2011 г. MIS-ETS Code 647 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г.

Услугата за упражняване на строителен надзор цели качествено изпълнение на СМР контролирано от квалифициран консултант. По време на изпълнение на услугите се очаква Консултантът да работи в тясно сътрудничество със съответните представители на строителя и възложителя. Консултантът е отговорен за прилагане на всички изисквания на българското законодателство по отношение строителния надзор на извършените видове СМР.

Консултантът ще действа съгласно изискванията на българските закони /ЗУТ и Наредбите, издадени от МРРБ въз основа  и за прилагането на закона/, които регламентират действията, които трябва да бъдат извършени и актовете, които следва да бъдат съставени в процеса на извършване на строителството. Консултантът и неговия екип ще контролират изпълнението на проектите и тяхното съответствие с техническите изисквания за това. Консултантът ще бъде отговорен за осигуряването на всички изисквания и документи за окончателното приключване на строителните работи по проекта.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Упражняване на Строителен надзор по време на строителството на обект:  Център за защита на природата и животните в град Добрич. Строително-ремонтните работи на обекта включват следните дейности по обособени позиции: ОП 1 - Изграждане на ветеринарна лечебница, стопанска сграда и сграда за поддръжка и охрана в ЦЗПЖ гр. Добрич; ОП 2 - Изграждане на територия за обитаване на кафяви мечки и оформяне на храстовидна растителност в централната зона на ЦЗПЖ гр. Добрич; ОП 3 - Разширение на съществуващо езеро със зона за газещи птици, разширение на навеса - хранилка и преустройство в преходна волиера за фазани/пауни, зайци/морски свинчета и папагали в ЦЗПЖ гр. Добрич, изграждане на външно В и К и площадкови ел. мрежи.

 

Прогнозна стойност без ДДС:

24447.87 BGN

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

1. Гаранция за участие: Гаранцията за участие се представя в една от следните форми:       

  • парична сума в размер 240 /двеста и четиридесет/ лeвa, преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или
  • оригинал на банкова гаранция на същата стойност.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок не по-малко от 30 дни след изтичане на срока на валидност на офертата на участника.

2. Гаранция за изпълнение на договора: Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:    

  • парична сума в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF;
  • оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Банковата гаранция следва да бъде неотменима и безусловна, да бъде със срок не по-малко от 30 дни след изтичане срока на договора.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

 

Условия и начин на финансиране и плащане:

Финансирането е осигурено по проект „„Повишаване потенциала за развитие чрез организиране на възможностите и подобряване на туристическата инфраструктура в трансграничния регион" (POFTIC), по договор № 26931 от 01.04.2011 г. MIS-ETS Code 647 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г. Условията за плащане са описани подробно в приложения към документацията проекто договор.

 

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава Участниците в обединението представят споразумение/договор за обединяване. Споразумението/договорът за създаване на обединение следва да бъде представено в оригинал или заверено копие с печат „Вярно с оригинала" и подписи на членовете на обединението на всяка страница. Всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

 

Други особени условия:

Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата всеки участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи по чл.13 от НВМОП; 2. за когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.1 и 5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП; 3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.14, ал.2 от НВМОП.

 

Съгласно чл. 13, ал. 3 от НВМОП, когато Участникът предвижда участието на подизпълнители, документите по чл. 13, ал. 1, т. 1 - 4 и 8 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Съгласно чл. 13, ал. 4 от НВМОП, когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 13, ал. 1, т. 1 - 4 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните технически изисквания се прилагат за обединението като цяло.

В случай, че не отговаря на някое от горните минимални изисквания или не представи някой/и от изискуемите документи, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а документът по ал. 1 т. 1 на чл. 13, се представя в официален превод, а документите по ал. 1 т. 2 - 4 и 8 на чл. 13, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

 

Условия за участие

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

За участие в откритият конкурс се изисква Участникът да представи следните документи:

ПЛИК 1. "ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР", в който се поставят документите, изисквани от възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;

2. Сведения за участника, съгласно приложения към документацията образец 1;

3. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;

4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно приложените към документацията съответно образец 2, образец 3 и образец 4; 

5. Декларация по чл.13, ал.1, т.5 от НВМОП за ползване или не на подизпълнител, съгласно приложения към документацията образец 5;  

6. Декларация за съгласие от подизпълнителят/ите, когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и - съгласно приложения към документацията образец 6;                                           

7. Декларация за запознаване с условията на поръчката, съгласно приложения към документацията образец 7;

8. Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекто - договора, съгласно приложения към документацията образец 8;  

9. Декларация, че участникът е запознат с Политиката по управление на Община град Добрич,  аспектите на околната среда и целите по управление на околната среда, съгласно приложения към документацията образец 9;

10. Декларация /свободен текст/ от участника и подизпълнителя/ите, че не са в нарушение на чл. 166, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ;

11. Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция;

12. Документ за закупена документация - заверено копие;

13.  Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП - съгласно Указанията за попълване на офертата;

14. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците - съгласно Указанията за попълване на офертата.

 

ПЛИК 2. "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания:

1. Попълнено и подписано Техническо предложение - попълва се приложения към документацията образец 10;

2. Срок за изпълнение на поръчката  -  попълва се в Техническото предложение.  

 

ПЛИК 3. "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА", който съдържа:

1.  Ценово предложение - попълва се приложения към документацията образец 11.

 

Документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за попълване на офертата!

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

13.  Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП:

1. ОПР и Баланс за предходните 3 години /2008, 2009, 2010 г./ за юридическите лица. Ако участникът е физическо лице се представят официални документи, удостоверяващи дохода му (данъчни декларации, граждански договори и др.) за всяка от последните 3 години /2008, 2009, 2010г./ - заверени копия;

2. Справка-декларация за общия оборот от дейността на участника и от оборота от дейностите от услуги сходни с предмета на настоящата поръчка за последните 3 приключени финансови години /2008, 2009, 2010г./ или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, съгласно приложения към документацията образец 12. Под сходни дейности с предмета на поръчката се има в предвид, дейности по упражняване на строителен надзор на обекти.

3. Копие от застраховка за професионална отговорност, покриваща минималната застрахователна сума за този строеж, определена с Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството (обн.,ДВ., бр.17 от 02.03.2004г.)

      Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ.

 

Минимални изисквания:

2. Участникът трябва да има реализиран оборот от дейности от услуги сходни с предмета на настоящата поръчка в размер не по-малко от 70 000 лева с ДДС общо за последните три приключени финансови години /2008, 2009, 2010г./ или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Под сходни дейности с предмета на поръчката се има в предвид, дейности по упражняване на строителен надзор на обекти.

 

3. Професионалната дейност от застраховката за професионална отговорност съгласно чл.171, ал.1,2,3 от ЗУТ да отговаря на предмета на поръчката. Застраховката да е в сила минимум 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата.

      Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните икономически изисквания се прилагат за обединението като цяло.


Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

14. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците:

1. Заверено от участника копие от лиценза за упражняване на строителен надзор и за оценка на инвестиционни проекти, заедно със списъка на технически правоспособните лица, определени за упражняване на строителен надзор по съответните части. Когато участникът е чуждестранно лице се представя еквивалентен документ, издаден от държавата, в която е установен.

 

2. Списък на договорите за услуги изпълнени през последните 3 години (2008, 2009 и 2010 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, сходни с предмета на настоящата поръчка. Списъкът трябва да съдържа: дата на договора, име на Възложителя, предмет на договора, срок на изпълнение, стойност с ДДС на договора, описание на дейностите - попълва се приложения към документацията образец 13.

Задължително към справката участника трябва да представи:

- Референции/препоръки за добро изпълнение, с посочени година, стойност и местонахождение на строежите, както и дали упражненият строителен надзор е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

- Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строеж и/или Разрешения за ползване - за последните 3 години (2008 г., 2009 г. и 2010 г.).

Под сходни дейности с предмета на поръчката се има в предвид, дейности по упражняване на строителен надзор на обекти;

 

3. Справка - Декларация за ръководните служители на кандидата, за квалифициран технически персонал и работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката - съгласно приложения към документацията образец 14; 

За доказване на образованието и професионалната квалификация в съответната област на лицата, които ще вземат участие при изпълнение на дейностите, участникът трябва да приложи следните документи: 

- копие на трудов или граждански договор;

- копие от диплома, сертификат и/или удостоверение за проведено обучение; 

- професионална автобиография с посочено участие в по-важни проекти и отговорности в тях - съгласно приложения към документацията образец 15. 

 

4. Декларация за липса на наложени санкции от ДНСК/РДНСК и/или съответния еквивалентен орган в други или държавата на Участника.      

 

Минимални изисквания:

1. Участникът трябва да представи валиден Лиценз съгласно чл.166 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор. Когато участникът е чуждестранно лице се представя еквивалентен документ, издаден от държавата, в която е установен.  

 

2. Участникът следва да има изпълнени през последните 3 години (2008, 2009 и 2010 г.) минимум 3 /три/ договора сходни с предмета на настоящата поръчка, подкрепени с препоръки/референции за добро изпълнение, с посочени година, стойност и местонахождение на строежите, както и дали упражненият строителен надзор е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Под сходни дейности с предмета на поръчката се има в предвид, дейности по упражняване на строителен надзор на обекти;

 

4. Участниците/съдружниците в обединението не трябва да имат наложени санкции от ДНСК/РДНСК и/или съответния еквивалентен орган в други или държавата на Участника.

      В случай на участие в обществената поръчка на обединение, минималните изисквания се отнасят общо за обединението.  

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 12.01.2012 г.

Цена на офертата: 15 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич, срещу документ за закупена документация в размер на 15 лева, внесени в касата на ЦУИ.

Документацията може да бъде закупена и по банков път, като цената на документацията следва да бъде преведена по следната сметка на Община град Добрич в Общинска банка АД, клон Добрич:

IBAN: BG 06 SOMB 9130 8410 000644

BIC: SOMBBGSF

Код за вид плащане: 448090

Възложителят изпраща документацията за сметка на лицето, отправило искането, след получаване на копие от платежния документ по факс (058/600162) или на e-mail: n_velikov@dobrich.bg или s_encheva@dobrich.bg,  с посочени данни за фактура, телефон, факс и актуален адрес, на който да бъде изпратена тръжната документация.

Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 19.01.2012 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 20.01.2012 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Поръчката е свързана с проект/програма финансирани от фондове на ЕС:

Финансирането е осигурено по проект „Повишаване потенциала за развитие чрез организиране на възможностите и подобряване на туристическата инфраструктура в трансграничния регион" (POFTIC), по договор № 26931 от 01.04.2011 г. MIS-ETS Code 647 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г.

 

Лица за контакти:

Силвия Енчева и Николай Великов

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail:dobrich@dobrich.bg

 

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
8.81° C облачно
Нагоре