Разработване на интегрирани планове за градско развитие

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществена поръчка "Разработване на интегрирани планове за градско развитие".

Предмет на настоящата поръчка e изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич (ИПГВР). ИПГВР следва да се осъществи на основата на широко обществено участие и да включва съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, действия и инвестиционни намерения, които ще се прилагат в определени  градски зони за въздействие. Основната цел е да се разработи интегрирана планова основа за устойчиво развитие на град Добрич до 2020 г., насочена към трайно преодоляване на ключови проблеми от икономически, социален и екологичен характер.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Качествено и в пълен обем разработен ИПГВР на град Добрич, с необходимата  документация в съответствие с Техническата спецификация и Методически насоки за разработване и прилагане на ИПГВР (МРРБ юли 2010).

 

Прогнозна стойност без ДДС:

234 075 BGN

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

1. Гаранция за участие: Гаранцията за участие се представя в една от следните форми:       

  • парична сума в размер 2 300 лeвa, преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF;
  • оригинал на банкова гаранция на същата стойност.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата.

Възложителят задържа гаранцията за участие, когато участникът в процедура за възлагане на обществената поръчка:

1.  оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

2.обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора;

3. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

В случаите по т. 1 и т. 3, когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.

Възложителят освобождава гаранциите за участие на:

1. отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител;

2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

Възложителят освобождава гаранциите за участие без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

2. Гаранция за изпълнение на договора: Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:    

  • парична сума в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF;
  • оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Банковата гаранция следва да бъде неотменима и безусловна, да бъде със срок не по-кратък от 2 месеца след изтичане срока на изпълнение на обществената поръчка.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Гаранцията за изпълнение се връща от Възложителя след приемане и одобряване на работата от Управляващия орган на ОПРР и при условие, че не са констатирани недостатъци, след отправено писмено искане от страна на Изпълнителя, по сметка посочена от него, без да се дължи лихва на Изпълнителя.

В случай, че бъдат констатирани недостатъци, гаранцията се възстановява, след като същите бъдат отстранени от Изпълнителя.

Възложителят задържа гаранцията за изпълнение, ако в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентните органи.

3. Гаранция за авансово плащане: Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за авансово плащане в 10 - дневен срок след подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка в една от следните форми:       

  • парична сума в размер 20 /двадесет/ % от стойността на договора /предложената цена от Изпълнителя/, преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF;
  • оригинал на банкова гаранция на същата стойност.

Участникът сам избира формата на гаранцията за авансово плащане. В случай, че Участникът представи като обезпечение на авансовото плащане банкова гаранция, същата следва да е неотменима, безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части и с валидност най-малко 30 дни след приемане на работата, предмет на настоящата обществена поръчка.

 

 

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава Участниците в обединението представят споразумение/договор за обединяване. Споразумението/договорът за създаване на обединение следва да бъде представено в оригинал или заверено копие  с печат „Вярно с оригинала" и подписи на членовете на обединението на всяка страница. Всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

 

Други особени условия:

Отстраняват се участици, за които са налице обстоятелствата по чл.47 , ал.1, 2 и 5 Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата всеки участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 ЗОП; 2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП; 3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 ЗОП.

Съгласно чл. 56, ал.3 от ЗОП, когато Участникът е обединение, което не юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т.1, 3, 4, 5 и 10 - се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните икономически изисквания се прилагат за обединението като цяло.

Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, когато Участникът предвижда участието на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т.1, 3, 4, 5 и 10 - се представят от всеки от тях,  а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 на чл. 56 се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 10, които са на чужд език, се представят и в превод.

 

 

Условия за участие

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

За участие в откритата процедура се изисква Участникът да представи следните документи:

 

Плик 1. "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците:

1. Оферта за участие - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 1;

2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;

3. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър - съгласно записаното в Указанията за попълване на офертата;

4. За доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни участници /кандидати/ е необходимо да се представят документи издадени от държавата, в която съответния участник/кандидат е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

- документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът бъде представен в официален превод на български език (за юридическо лице, което не е регистрирано в Р България).

-    когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включени в обединението.

5. Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция;

6. Сведения за участника - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 2;

7. Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 3;

8. Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 4; 

9. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 5;

10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 6;

11. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, се попълва Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 7;

12. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 8;

13. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 9; 

14. Документ за закупена документация - заверено копие.

15.  Доказателства за икономическото и финансово състояние - съгласно записаното в Указанията за попълване на офертата;

16. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците - съгласно записаното в Указанията за попълване на офертата.

 

Плик 2. "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания:

17. Попълнена и подписана Техническа Оферта за участие - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 10;

18. Срок на изпълнение на поръчката  -  попълва се в Техническата Оферта; 

19. Техническо предложение - попълва се приложеното в документацията Приложение 1 към ОБРАЗЕЦ 10. 

 

Плик 3. "Предлагана цена", който съдържа:

20.  Ценово предложение - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 11.

 

Непредставянето на някой от горепосочените документи е основание за отстраняване на участника!

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

15.  Доказателства за икономическото и финансово състояние:

15.1. Заверено копие на Баланс и Отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ финансово приключили години (2008, 2009, 2010 г.). Изискването не се прилага за участници, които са регистрирани в Търговския регистър и са публикували годишните си финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.;

15.2. Справка - Декларация за реализирания общ оборот от услуги и оборот от услуги, сходни с дейностите по предмета на поръчката за последните 3 /три/ финансово приключили години (2008, 2009, 2010 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 12. Под сходни с предмета на настоящата поръчка се има в предвид услуги свързани с прилагането на цялостния процес на интегрирания подход в областта на устойчивото градско развитие, стратегическото и устройственото планиране, в подготовката и управлението на проекти, в областта на регионалното развитие. 

Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ.

 

Минимални изисквания:

15.2. Участниците трябва да са реализирали оборот от услуги, сходни с дейностите по предмета на поръчката в размер не по-малко от 400 000 лева без ДДС общо за последните 3 /три/ финансово приключили години (2008, 2009, 2010 г.).

Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните икономически изисквания се прилагат за обединението като цяло.       Когато участникът е предвидил подизпълнител/и, минималните изисквания се отнасят към подизпълнителите съобразно дела на тяхното участие.


Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

16. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците:   

16.1.  Списък на договорите за услуги изпълнени през последните 3 години (2008, 2009 и 2010 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, сходни с предмета на настоящата поръчка. Списъкът трябва да съдържа: дата на договора, име на Възложителя, предмет на договора, срок на изпълнение, стойност без ДДС на договора, описание на дейностите - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 13. Задължително се прилагат референции/препоръки за добро изпълнение. Под сходни с предмета на настоящата поръчка се има в предвид договори свързани с прилагането на цялостния процес на интегрирания подход в областта на устойчивото градско развитие, стратегическото и устройственото планиране, в подготовката и управлението на проекти, в областта на регионалното развитие;

16.2. Списък - Декларация за наличие на техническо оборудване, с което разполага участника с отбелязване дали то е собствено или наето, за осигуряване качеството на изпълнение на дейностите, с приложени доказателства за собственост и/или споразумение за ползване /наем на материална база, оборудване/, за срока на изпълнение на поръчката. Документите се представят в оригинал или заверени от участника копия - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 14;

16.3. Списък - декларация за техническите лица (на граждански или трудов договор), ангажирани от участника за изпълнение на предмета на поръчката - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 15; 

За доказване на образованието и професионалната квалификация, участникът трябва да приложи за всяко лице:

       копие на трудова книжка и/или трудов и/или граждански договор; 

       копие от диплома, сертификат и/или удостоверение за проведено обучение; 

       професионална автобиография с посочено участие в по-важни проекти и отговорности в тях;

       информация за изпълнени проекти и договори, референции, доказващи наличие на професионален опит, и др. съобразно изискванията.

 

 

Минимални изисквания:

16.1. Участникът следва да има изпълнени през последните 3 г. (2008-2010 г.) минимум 3 договора сходни с предмета на настоящата поръчка, подкрепени с препоръки/ референции за добро изпълнение. 

16.2. Участникът трябва да осигури материална база и оборудване на експертите, като за срока на изпълнение на обществената поръчка трябва да разполага със собствен или нает офис в гр. Добрич, оборудван с персонални компютри, принтери, факс машина и други, необходими за изпълнението на поръчката.

16.3. Участниците трябва да разполагат с наети на постоянен или срочен договор: 1) Ключови експерти: Ръководител на експертния екип - 1 бр; Висше образование (магистърска степен) в областта на архитектура, и/или икономика, и/или право и/или технически науки;Най-малко 10 г. практически опит в разработ. и управление на мултидисциплинарни програми/проекти в областта на социално иконом. развитие на местно и/или национално ниво, от които мин. 5 г.на управленческа позиция; и др. - Експерт архитект - урбанист/ устр. планиране - 1бр.; Висше образование (магистърска степен) по архитектура и/или урбанизъм (устройствено планиране); най-малко 10 г. опит в областта на устр. планиране; поне едно участие в разработване на ОУП на град с над 50 хил. жители  и  на ПУП-ове; - Експерт стратегическо планиране - 1 брой; Магистърска степен по една от специалностите: икономика,география, публ.администрация, архитектура/ урбанизъм; през последните 10 г. да е участвал в разработката на минимум 5 документа в областта на регионалното планиране; - Експерт проектант - 1брой; Магистърска степен по една от специалностите:  архитектура, градоустройство; пълна проектантска правоспособност съгласно закона за КАБ и респективно КИИП; практически опит в областта на устр. планиране и/или инвестиционното проектиране на инфраструктурни обекти с мин. проф.опит в посочената сфера - 10 години; и др.; - Експерт идентифициране проектни идеи, бюджетиране, разработване система за наблюдение и оценка - 1 бр;Магистърска степен специалност икономика, публична администрация, технически науки, или друга дисциплина съответстваща на задачите на договора;През посл. 5 г. да е работил в областта на подготовката и/или изпълнението на програми и проекти за регионално развитие и сближаване; и др.; - Експерт работа с общности /социолог/ - 1 бр.; Магист. степен по специалност социология, икономика, хуманитарни науки; През посл. 7 г. да е работил в областта на соц.иконом. развитие проучване на общественото мнение; и др.;

- Експерт икономически анализи и прогнози - 1 бр. магист.степен специалности "икономика" или еквивалентна;проф. опит по специалността не по-малко от 7 г.

2) Набор от неключови (допълнителни) експерти:

- Експерти проектанти с пълна проектантска правоспособност за дейностите в съответната сфера съгл. закона за КАБ и респективно КИИП, с практически опит в областта на устр. планиране и/или инвест. проектиране на инфраструктурни обекти с мин. профес. опит в посочената сфера -  3 години: • Експерт Жилищна политика и обновяване на многофамилни сгради - 1 бр.; • Експерт ВиК - 1 бр.; • Експерт Ел. Системи - 1 бр.; • Експерт Озеленяване - 1 бр.; • Експерт ГИС, геодезия и картография - 1 бр.

- Други експерти: • Експерт Социални анализи - 1 бр.;

  • Експерт Идентифициране проектни идеи, бюджетиране, разработване система за наблюдение и оценка - 1 бр;
  • Експерт Демография и човешки ресурси- 1 бр;
  • Експерт Публично-частно партньорство - 1 бр;
  • Експерт Планиране - 1 бр.; Поради обективна невъзможност да бъдат посочени всички мин. изисквания относно експертните лица, са изписани само част от тях. Всички мин. изисквания са посочени в Указанията за подготовка на офертата, която е поместена на интернет адреса на възложителя www.dobrich.bg.

Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, мин. изисквания се прилагат за обединението като цяло. Когато участникът е предвидил подизпълнител/и, мин. изисквания се отнасят към тях съобразно дела на тяхното участие.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 20.02.2012 г.

Цена на офертата: 20 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа на в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич, срещу документ за закупена документация в размер на 20 лева, внесени в касата на ЦУИ. Документацията може да бъде закупена и по банков път, като цената на документацията следва да бъде преведена по следната сметка на Община град Добрич в Общинска банка АД, клон Добрич:

IBAN: BG 06 SOMB 9130 8410 000644

BIC: SOMBBGSF

Код за вид плащане: 448090

Възложителят изпраща документацията за сметка на лицето, отправило искането, след получаване на копие от платежния документ по факс (058/600166) или на e-mail: n_velikov@dobrich.bg с посочени данни за фактура, телефон, факс и актуален адрес, на който да бъде изпратена тръжната документация.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 01.03.2012 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 02.03.2012 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Поръчката е свързана с проект:

Финансирането е осигурено по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич", който се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма „Регионално Развитие" 2007-2013 г. по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG161PO001/1.4-07/2010/020.

 

Допълнителна информация:

Поради обективна невъзможност в Раздел ІІІ.2.3) Технически възможности, да бъдат посочени всички минимални изисквания отнасящи се до експертните лица, са изписани само част от тях. Всички минимални изисквания са посочени в Указанията за подготовка на офертата към Документацията за участие в процедурата, която е поместена на интернет адреса на възложителя: http://www.dobrich.bg/

 

 

Лица за контакти:

Силвия Енчева и Николай Великов

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

 

Прикачени файлове

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
24.54° C предимно облачно
Нагоре