Изграждане и основен ремонт на общински пътища

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

"Изграждане и основен ремонт на общински пътища"

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Локални ремонти на трошенокаменна настилка на компрометирани участъци и ремонт на разрушено асфалтово покритие по общинските пътища

 

Прогнозна стойност без ДДС:

31083 BGN

 

Изисквания за изпълнение на поръчката:

1.Участникът да е изпълнил с отлична организация на работа и високо качество, отговарящо на всички съвременни технически норми и стандарти поне 3 договора с дейност, сходна с предмета на поръчката през последните 3 години.

2.Участникът да има на разположение минимален състав от специалисти за изпълнение на поръчката, включващ:

-инженер - транспортно строителство - 1 брой

-технически ръководител - 1 брой

-строителни работници - 10 броя

3.Участникът да разполага с минимално техническо оборудване:

-самосвал с товароносимост над 10 тона - 2 броя

-багер товарач- 1 брой

-пътна фреза с ширина 50 см - 1 брой

-фугорезачка за изрязване на асфалтова настилка-1 брой

-компресор - 1 брой

-вибрационна плоча с тегло над 400 кг. - 1 брой

-асфалтополагач с електронно нивелиращо устройство - 1 брой

-самоходен пневматичен валяк с тегло над 10 тона - 1 брой

-бандажен вибрационен валяк с тегло от 6 до 8 тона - 1 брой

4.Участникът да има на разположение собствена или наета материално-техническа база на територията на град Добрич, за престой и гариране на техническото оборудване, и складиране на материалите необходими за изпълнение на поръчката.

5.Участикът да има на разположение собствена или наета асфалтова база или да представи договор за доставка на асфалт.

 

Критерии за възлагане:

Икономически най-изгодна оферта

 

Показатели за оценка на офертите:

1.цена на технологично фрезоване Ц1 - 5 точки

2.цена на механизиран изкоп с натоварване на транспорт Ц2 - 5 точки

3.цена на трошенокаменна настилка Ц3 - 10 точки

4.цена на превоз земни маси Ц4 - 5 точки

5.цена на изкърпване асфалтова настилка /с плътна смес/ Н =4 см,с фрезоване и ръчно полагане Ц5 - 25 точки

6.цена на изкърпване асфалтова настилка/с плътна смес/ Н =5 см, с фрезоване и ръчно полагане Ц6 -25  точки

7.цена на машинно полагане на асфалтобетон/плътна смес/ Ц7 - 25 точки

 

Срок за получаване на офертите:

Дата: 18.07.2012 г.

Час: 17:00

 

Допълнителна информация:

Допълнителна информация и документи,свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес.

Пликът с офертата се представя в Центъра за услуги и информация, в гише "Деловодство" в Община град Добрич, ул.България №12.

Приложения към поканата:

1.Оферта - образец

2.Методика за оценка на офертите

3.Приложение1 - Единични цени на СМР

4.Приложение2 - Стойностни показатели за формиране на единични цени

 

Лице за контакт:

Маргарита Илиева и Никола Сърбов

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001 /централа/

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

Актуално

Награди за Студио „Сарандев“ от конкурса „Нова музика“ – Горна Оряховица

23.05.2022

На 21 и 22 май в град Горна Оряховица се проведе XVI Международен конкурс за изпълнители на популярна песен „Нова музика“2022. В него взеха участие и певци от Студио „Сарандев“ при Младежки център – Добрич...

Награди за Студио „Сарандев“ от конкурса „Нова музика“ – Горна Оряховица
ВИЖ ДОБРИЧ
15.99° C облачно
Нагоре