Упражняване на строителен надзор на СМР за обект: Корекция, укрепване и разширяване на река Добричка в участъка от околовръстния път Е 27,97 до вливането на дере Сердика

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществена поръчка "Упражняване на строителен надзор на СМР за обект: Корекция, укрепване и разширяване на река Добричка в участъка от околовръстния път Е 27,97 до вливането на дере Сердика".

Консултантът ще осъществява "Строителен надзор" по Закона за устройство на територията и Наредбите, издадени от МРРБ въз основа и за прилагането на закона, за което той трябва да притежава лиценз от Министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно правилата на Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247/31.10.2003 година.

Консултантът е отговорен за прилагане на всички изисквания на българското законодателство по отношение строителния надзор на извършените видове СМР.

Консултантът ще действа съгласно изискванията на българските закони /ЗУТ и Наредбите, издадени от МРРБ въз основа  и за прилагането на закона/, които регламентират действията, които трябва да бъдат извършени и актовете, които следва да бъдат съставени в процеса на извършване на строителството. Консултантът и неговия екип ще контролират изпълнението на проектите и тяхното съответствие с техническите изисквания за това. Консултантът ще бъде отговорен за осигуряването на всички изисквания и документи за окончателното приключване на строителните работи по проектите.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Упражняване на строителен надзор по време на строителството

 

Прогнозна стойност без ДДС:

8 000 BGN

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е в размер на 80 лева.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;

Възложителят освобождава гаранциите за участие на:

1. отстранените участници в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител;

2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

При прекратяване на процедурата за възлагане на малка обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за прекратяване.

Възложителят освобождава гаранциите за участие без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедура за възлагане на малка обществена поръчка:

1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти;

2. обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора;

3. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

В случаите по т. 1 и 3, когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.

 

Гаранция за изпълнение - 3 % от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и за срок не по-кратък от срока на изпълнение на обществената поръчка.

Условия и начин на финансиране:

Финансирането ще се осигури по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010/008 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации" по Проект „Предотвратяване на последиците от наводнения на територията на гр. Добрич чрез укрепване на напречното сечение на р.Добричка".

Плащанията ще се извършват по банков път. Възнаграждението се изплаща съгласно договорения % от количеството на действително извършените и приети строително-монтажни работи в 10 /десет/ дневен срок след представяне на Протокол Образец 19 и фактура.

 Възложителят ще отпусне авансово плащане на Изпълнителя в размер до 20 % от общата стойност на договора. Сумата на авансовото плащане се приспада от последната фактура. Авансовото плащане е дължимо след представяне на фактура от Изпълнителя и одобряването и от Възложителя. В описателната част на фактурата трябва задължително да посочва името на проекта и номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ. Авансовото плащане е платимо до 10 /десет/ дни от датата на одобряването на фактурата от Възложителя.

 

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. 

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението (консорциума) е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението (консорциума); че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението (консорциума), и че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

 

Други особени условия:

Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата всеки участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи по чл.13 от НВМОП; 2. за когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.1 и 5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП; 3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.14, ал.2 от НВМОП.

 

Съгласно чл. 13, ал. 3 от НВМОП, когато Участникът предвижда участието на подизпълнители, документите по чл. 13, ал. 1, т. 1 - 4 и 8 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Съгласно чл. 13, ал. 4 от НВМОП, когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 13, ал. 1, т. 1 - 4 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните технически изисквания се прилагат за обединението като цяло.

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а документът по ал. 1 т. 1 на чл. 13, се представя в официален превод, а документите по ал. 1 т. 2 - 4 и 8 на чл. 13, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

В случай, че не отговаря на някое от горните минимални изисквания или не представи някой/и от изискуемите документи, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

 

Условия за участие

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

За участие в открития конкурс се изисква Участникът да представи следните документи:

 

Плик 1. "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците:

1.Оферта за участие - ОБРАЗЕЦ 1;

2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;

3. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър - съгласно Указанията за попълване на Офертата;

4. За доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни участници /кандидати/ е необходимо да се представят документи издадени от държавата, в която съответния участник/кандидат е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

- Участникът, чуждестранно лице представя документ за регистрацията си в официален превод на български език.

- копие от документа за самоличност, когато Участникът е физическо лице;

5. Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция;

6. Сведения за участника - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 2;

7. Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 3;

8. Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 4; 

9. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 5;

10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 6;

11. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, се попълва Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 7;

12. Декларация, че участникът не е бил проектант и/или строител, и/или  доставчик на строителни материали и изделия и, че няма специалисти наети по трудово или друго правоотношение - ОБРАЗЕЦ 8;

13. Декларация, че е запознат с Политиката по управление на Община град Добрич,    аспектите на околната среда и целите по управление на околната среда - ОБРАЗЕЦ 9;

14. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 10;

15. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 11;  

16. Документ за закупена документация - заверено копие.

17.  Доказателства за икономическото и финансово състояние - съгласно Указанията за попълване на Офертата;

18. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците - съгласно Указанията за попълване на Офертата.

 

Плик 2. "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания:

19. Попълнена и подписана Техническа Оферта за участие - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 12;

19.1 Техническо предложение - попълва се приложеното в документацията Приложение 1 към ОБРАЗЕЦ 12.  

 

Плик 3. "Предлагана цена", който съдържа:

20.  Ценово предложение - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 13.

 

Документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за попълване на офертата. Непредставянето на някой от горепосочените документи е основание за отстраняване на участника!

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

17.  Доказателства за икономическото и финансово състояние:

17.1. Заверено копие на Баланс и Отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ финансово приключили години (2008, 2009, 2010 г.); 

17.2. Справка - Декларация за реализирания общ оборот от услуги и оборот от услуги, сходни с дейностите по предмета на поръчката, а именно реализиран оборот от строителен надзор на обекти за последните 3 /три/ финансово приключили години (2008, 2009, 2010 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 14;

17.3. Копие от застраховка за професионална отговорност, покриваща минималната застрахователна сума за този строеж, определена с Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството (обн.,ДВ., бр.17 от 02.03.2004г.) или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - заверено от участника копие.

Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ.

 

Минимални изисквания:

- Участниците трябва да са реализирали оборот от услуги, сходни с дейностите по предмета на поръчката, а именно реализиран оборот от строителен надзор на обекти в размер не по-малко от 20 000 лева без ДДС общо за последните 3 /три/ финансово приключили години (2008, 2009, 2010 г.).

 При участие на обединение, което не е юридическо лице изискването за оборот се отнася общо за обединението;

- Професионалната дейност от застраховката за професионална отговорност съгласно чл.171, ал.1,2,3 от ЗУТ или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - да отговаря на предмета на поръчката. Застраховката да е в сила минимум 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата. В случай на изтичаща застраховка участникът попълва декларация (свободен текст), че ще сключи такава за срока на договора за изпълнение.

В случай на участие в обществената поръчка на обединение, минималните изисквания се отнасят общо за обединението.

Минималните изисквания се отнасят към подизпълнителите съобразно дела на тяхното участие.


Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

18. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците:   

18.1.  Копие от лиценза за упражняване на строителен надзор и за оценка на инвестиционни проекти, заедно със списъка на технически правоспособните лица, определени за упражняване на строителен надзор по съответните части, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - нотариално заверен/и;

18.2. Списък на договорите за услуги изпълнени през последните 3 години (2008, 2009 и 2010 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, сходни с предмета на настоящата поръчка, а именно от строителен надзор на обекти. Списъкът трябва да съдържа: дата на договора, име на Възложителя, предмет на договора, срок на изпълнение, стойност с ДДС на договора, описание на дейностите - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 15.

Задължително се прилагат референции/препоръки за добро изпълнение, с посочени година, стойност и местонахождение на строежите, както и дали упражненият строителен надзор е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания;

18.3. Списък - декларация за техническите лица (собствени или наети), ангажирани от участника за изпълнение на предмета на поръчката - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 16;

За доказване на образованието и професионалната квалификация, участникът трябва да приложи за всяко лице:

 копие на трудов или граждански договор;

 копие от диплома, сертификат и/или удостоверение за проведено обучение; 

 професионална автобиография с посочено участие в по-важни проекти и отговорности в тях.

18.4. Декларация за липса на наложени санкции от ДНСК/РДНСК и/или съответния еквивалентен орган в други или държавата на Участника.

 

Минимални изисквания:

- Участникът да е лицензиран консултант съгласно чл.166 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор;

- Участникът следва да има изпълнени през последните 3 години (2008, 2009 и 2010 г.) минимум 5 договора сходни с предмета на настоящата поръчка, а именно от строителен надзор на обекти, подкрепени с препоръки/ референции за добро изпълнение, с посочени година, стойност и местонахождение на строежите, както и дали упражненият строителен надзор е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания;

- Участниците трябва да разполагат с наети на постоянен или срочен договор:      

  • 1 /един/ Строителни инженери със специалност - промишлено и гражданско строителство (ПГС) - 5 години трудов опит;
  • 1 /един/ Инженер със специалност - хидромелиоративно строителство (ХМС) - 5 години трудов опит;
  • 1 /един/ Инженер със специалност - Геодезия - 5 години трудов опит;
  • 1 /един/ Координатор по безопасност и здраве, притежаващ съответното удостоверение.

- Участниците/съдружниците в обединението не трябва да имат наложени санкции от ДНСК/РДНСК и/или съответния еквивалентен орган в други или държавата на Участника.

В случай на участие в обществената поръчка на обединение, минималните изисквания се отнасят общо за обединението.

Минималните изисквания се отнасят към подизпълнителите съобразно дела на тяхното участие.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 08.02.2012 г.

Цена на офертата: 15 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срещу документ за закупена документация в размер на 15 лева, внесени в касата на ЦУИ. Лицата имат право да я разгледат на място преди да я закупят.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 15.02.2012 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 16.02.2012 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Поръчката е свързана с проект:

Финансирането ще се осигури по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010/008 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации" по Проект „Предотвратяване на последиците от наводнения на територията на гр. Добрич чрез укрепване на напречното сечение на р.Добричка".

Допълнителна информация:

На основание чл. 35, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки - срокът от 33 дни за обнародване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки, е намален със 7 дни, тъй като обявлението е изпратено по електронен път, и с още 5 дни, защото от датата на публикуване на обявлението възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет адрес:  www.dobrich.bg

Лица за контакти:

Силвия Енчева и Николай Великов

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Прикачени файлове

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
24.54° C предимно облачно
Нагоре