Доставка на техника за Център за защита на природата и животните

 

„Доставка на техника  за Център за защита на природата и животните"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществена поръчка "Доставка на техника за Център за защита на природата и животните"  в изпълнение на проект „Повишаване потенциала за развитие чрез организиране на възможностите и подобряване на туристическата инфраструктура в трансграничния регион" (POFTIC)", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ MIS ETC CODE 647.

Предвижда се доставка на офис оборудване, необходимо за информационния център в Центъра за защита на природата и животните в Добрич. Техниката е необходима за осъществяване на информационни мероприятия, провеждане на пресконференции и други публични събития, насочени към популяризиране на Зоопарковете в Добрич и Констанца.

 

Общо количество или обем:

Поръчката включва доставка на следните стоки:

Компютър и монитор -  1 бр.; Лаптоп - 1 бр.; Мултимедия - 1 бр; телевизор LCD - 1 бр.

 

Прогнозна стойност без ДДС:

4889.58 BGN

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

1.       Гаранция за участие: Гаранцията за участие се представя в една от следните форми:       

  • парична сума в размер на 48 лeвa - преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или
  • оригинал на банкова гаранция на същата стойност.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата.

Възложителят освобождава гаранциите за участие на:

1. отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;

2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

3. при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

4. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато кандидатът или участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител.

Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато кандидат или участник:

1. оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

2. Гаранция за изпълнение на договора: Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:    

  • парична сума в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС - преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или
  • оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Банковата гаранция следва да бъде неотменима и безусловна, да бъде със срок не по-кратък от 30 дни след изтичане срока за договора.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Условията и сроковете за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са описани в проекто договора за възлагане на обществената поръчка.

 

Условия и начини на финансиране и плащане към съответните разпоредби, които ги уреждат:

Обществената поръчка се финансира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: MIS ETC CODE 647 по проект „Повишаване потенциала за развитие чрез организиране на възможностите и подобряване на туристическата инфраструктура в трансграничния регион" (POFTIC) който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие" и е в рамките на предвиденото по бюджета плащане. Плащането ще се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез банков превод по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 10 /десет/ дневен срок от подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, съответно и на  протокол за пускане  в експлоатация и представянето на оригинална фактура от страна на Изпълнителя.

 

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица ( когато е приложимо): 

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава Участниците в обединението представят споразумение/договор за обединяване. Споразумението/договорът за създаване на обединение следва да бъде представено в оригинал или заверено копие „Вярно с оригинала" и подписи на членовете на обединението на всяка страница. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

 

Други особени условия:

Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата всеки участник:

1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 ЗОП;

2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП, а именно:

- е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

- има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 ЗОП. 

Когато не е приложено споразумение/договор за създаването на обединение или състава на обединението се е променил след подаването на офертата - Участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата открита процедура.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл.56, ал.1, точка 1, 4, 5 и 6 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56, ал.1, т. 4, 5 и 6 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

 

Условия за участие

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални  или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

ПЛИК 1. "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците:

1. Оферта за участие - ОБРАЗЕЦ 1;

2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;

3. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър - съгласно Указанията за подготовка на офертата. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от ЗТР и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър.

4. Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция;

5. Сведения за участника - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 2;

6. Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 3;

7. Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 4; 

8. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 5;

9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 6;

10. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, се попълва Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 7;

11. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 8;

12. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 9; 

13. Документ за закупена документация - заверено копие;

14.  Доказателства за икономическото и финансово състояние - съгласно Указанията за подготовка на офертата;

15. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците - съгласно Указанията за подготовка на офертата.

 

ПЛИК 2. "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания:

16. Попълнено и подписано Техническо предложение - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 10.

 

ПЛИК 3. "Предлагана цена", който съдържа: 

17.  Ценово предложение - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 11.

 

Документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за подготовка на офертата. Непредставянето на някой от горепосочените документи е основание за отстраняване на участника! 

 

Икономически и финансови възможности:

Изискуеми документи:

14.  Доказателства за икономическото и финансово състояние:

14.1. Заверено копие на Баланс и Отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ финансово приключили години (2009, 2010, 2011 г.); 

В случай, че участникът е посочил Единен идентификационен код и ГФО са обявени в търговския регистър, горепосочените документи могат да не се представят към офертата;

14.2. Справка - Декларация за реализирания общ оборот и оборот от доставки, сходни с предмета на настоящата поръчка за последните 3 /три/ финансово приключили години (2009, 2010, 2011 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 12. Задължително се прилагат Документи доказващи произхода на оборота от доставки сходни с предмета на поръчката.

 

Под „сходни с предмета на настоящата поръчка" следва да се разбира:

- доставка на компютърна и офис техника.

 

Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ.

 

Минимални изисквания:

- Участникът трябва да е реализирал оборот от доставки, сходни с предмета на настоящата поръчка за последните 3 /три/ финансово приключили години (2009, 2010, 2011 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си в размер не по-малко от 10 000 лева без ДДС. За доказване на минималното изискване за оборот е необходимо да се представи информация за неговия произход.

Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните икономически изисквания се прилагат за обединението като цяло.  

При участие на подизпълнител, минималните икономически изисквания се прилагат съобразно вида и дела на неговото участие.

В случай, че не отговаря на горните изисквания, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.


Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

15. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците:   

15.1.  Списък на договорите за доставки изпълнени през последните 3 години (2009, 2010 и 2011 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, сходни с предмета на настоящата поръчка. Списъкът трябва да съдържа: дата на договора, име на Възложителя, предмет на договора, срок на изпълнение, стойност без ДДС на договора, описание на дейностите - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 13. Задължително се прилагат копие на договорите и/или протоколи доказващи изпълнението, придружени с референции/препоръки за добро изпълнение. 

Под „сходни с предмета на настоящата поръчка" следва да се разбира:

- доставка на компютърна и офис техника.

15.2. Образци, описание, фотографска снимка и декларация за съответствие от производител на всеки артикул (стока или конфигурация), които ще се доставят, чиято автентичност трябва да бъде доказана при поискване от Възложителя.;

15.3. За осъществяване на гаранционна поддръжка в гаранционния срок е необходимо участникът да представи списък на сервиз/ите за ремонт на стоките предмет на настоящата процедура и посочване на лице, което да осъществява такъв сервиз, телефон, адрес и имейл за контакт с лицето (прилага се списък по образец на участника).

 

Минимални изисквания:

- Участникът следва да има изпълнени през последните 3 години (2009, 2010 и 2011 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си минимум 2 /два/ договора за доставки, сходни с предмета на настоящата поръчка, със съответно приложени към тях референции за добро изпълнение;

- Участникът следва да представи минимум 1 образец, описание, фотографска снимка и декларация за съответствие от производител на всеки артикул (стока или конфигурация), от които да е видно че предложените стоки отговарят на поставените минимални изисквания за тях в Техническото задание;

- Участникът следва да посочи минимум 1 /един/ сервиз и 1 /едно/ лице за осъществяване на гаранционна поддръжка в гаранционния срок.

Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните технически изисквания се прилагат за обединението като цяло.

При участие на подизпълнител, минималните технически изисквания се прилагат съобразно вида и дела на неговото участие.

В случай, че не отговаря на горните изисквания, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 30.07.2012 г.

Цена на офертата: 10 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич, срещу документ за закупена документация в размер на 10 лева с ДДС, внесени в касата на ЦУИ.

Документацията може да бъде закупена и по банков път, като цената на документацията следва да бъде преведена по следната сметка на Община град Добрич в Общинска банка АД, клон Добрич:

IBAN: BG 06 SOMB 9130 8410 000644

BIC: SOMBBGSF

Код за вид плащане: 448090

 

Възложителят изпраща документацията за сметка на лицето, отправило искането, след получаване на копие от платежния документ по факс (058/600162) или на e-mail: n_velikov@dobrich.bg  или s_encheva@dobrich.bg ,  с посочени данни за фактура, телефон, факс и актуален адрес, на който да бъде изпратена тръжната документация.

Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 06.08.2012 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 07.08.2012 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала, II етаж, Община град Добрич

 

Поръчката е свързана с Европейски проект:

„Повишаване потенциала за развитие чрез организиране на възможностите и подобряване на туристическата инфраструктура в трансграничния регион" (POFTIC), който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ MIS ETC CODE 647.

 

Лица за контакти:

Силвия Енчева и Николай Великов

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Прикачени файлове

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
9.34° C облачно
Нагоре