Осигуряване на закуска, включително млечно-кисели продукти за децата от III и IV подготвителни групи в целодневните детски градини в град Добрич" по Национална прогарама "За по-пълно обхващане на ученици в задължителна училищна възраст" на МОМН

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществена поръчка с предмет:"Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко/чай/, включително млечно-кисели продукти за децата от III и  IV подготвителни групи в целодневните детски градини в град Добрич" по Национална прогарама "За по-пълно обхващане на ученици в задължителна училищна възрас" на МОМН

Целта на доставката е осигуряване на закуски,мляко,чай и плодове за децата от III и  IV подготвитерни групи в целодневните детски градини на град Добрич.Целта на поръчката е обхващане и задържане на децата в задължителна предучилищна възраст в общинските детски градини.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Предвидени са 125 доставки за 1228 деца.

 

Прогнозна стойност без ДДС:

66515 BGN

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

1.Гаранция за участие: Гаранцията за участие се представя в една от следните форми:

-парична сума в размер на 665 лева,преведана по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка"АД, клон Добрич,IBAN: BG 71SOMB 91303310000501 ; BIC: SOMBBGSF  или

-оригинал на банкова гаранция на същата стойност.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни след датата на изтичане на срока на валидност на офертата.

Възложителят освобождава гаранциите за участие на:

1. отстранените участници в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител;

2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

При прекратяване на процедурата за възлагане на малка обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за прекратяване.

Възложителят освобождава гаранциите за участие без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедура за възлагане на малка обществена поръчка:

1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти;

2. обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора;

3. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

В случаите по т. 1 и 3, когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.

 

2.Гаранция за изпълнение на договора:Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

-парична сума в размер на 3% от стойността на договора без ДДС,преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка"АД,клон Добрич,IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF;

-оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Банковата гаранция следва да бъде неотменима и безусловна, да бъде със срок - 30 /тридесет/ календарни дни след датата на изтичане на  договора.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

 

Условия и начин на финансиране и плащане:

Финансирането е от МОМН. Средствата са целеви и пристигат в бюджета на Община град Добрич. Условията за плащане са подробно описани в приложения към документацията договор.

 

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението представят споразумение/договор за обединение.Споразумението/договорът за създаване на обединение следва да бъде представено в оригинал или заверено копие с печат "Вярно с оригинала" и подписи на членовете на обединението на всяка страница.Всички членове на обединението /консорциума/са длъжни да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението /консорциума/трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума/ за целиге на поръчката.Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

 

Други особени условия:

Комисията предлага за отстранява от процедурата участник:

1. който не е представил някой от необходимите документи по чл.13 от НВМОП;

2. за когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.1 и 5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП;

3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.14, ал.2 от НВМОП.

- когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включени в обединението.

- когато Участникът предвижда участието на подизпълнители, документите се представят за всеки от тях.

Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,минималните технически изисквания се прилагат за обединението като цяло.

В случай, че не отговаря на някое от горните минимални изисквания или не представи някой от изискуемите документи,участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език.

 

Условия за участие

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

ПЛИК 1. "ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР", в който се поставят документите, изисквани от възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците:

1. Оферта за участие - ОБРАЗЕЦ 1;

2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;

3. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.

-  копие от документа за регистрация, заверено с подпис и печат на лицето, определено по регистрация да представлява дружеството, или Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, когато Участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 

-  Споразумение/договор за създаване на обединение (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) - следва да бъде представено в оригинал или заверено копие с печат „Вярно с оригинала" и подписи на членовете на обединението на всяка страница. В случай, че обединението има регистрация в Регистър БУЛСТАТ, да се представи БУЛСТАТ на обединението. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата;

-    копие от документа за самоличност, когато Участникът е физическо лице;

- документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът бъде представен в официален превод (за юридическо лице, което не е регистрирано в Р България).

- когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включени в обединението.

- когато Участникът предвижда участието на подизпълнители, документите се представят за всеки от тях.

4. Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция;

5. Сведения за участника - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 2;

6. Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 3;

7. Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 4; 

8. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 5;

9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 6;

10. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, се попълва Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 7;

11. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 8;

12. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 9; 

13. Документ за закупена документация - заверено копие.

14. Доказателства за икономическото и финансово състояние - съгласно Указанията за подготовка на офертата;

15. Доказателства за техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците - съгласно Указанията за подготовка на офертата;

ПЛИК 2. "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания:

16. Попълнено и подписано Техническо предложение за участие - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 12.

ПЛИК 3. "Предлагана цена", който съдържа:

17.  Ценово предложение - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 13.

Документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за попълване на офертата.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

14. Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП:

1. ОПР и Баланс за предходните 3 години /2008, 2009, 2010 г./ за юридическите лица. Ако участникът е физическо лице се представят официални документи, удостоверяващи дохода му (данъчни декларации, граждански договори и др.) за всяка от последните 3 години /2008, 2009, 2010г./ - заверени копия;

2. Справка-декларация за общия оборот от дейността на участника и от оборота от дейностите сходни с предмета на настоящата поръчка за последните 3 приключени финансови години /2008, 2009, 2010г./, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец 10.

 

Минимални изисквания:

2. Участникът трябва да има реализиран оборот от дейности сходни с предмета на настоящата поръчка не по-малко от 100 000 лева без ДДС общо за последните три приключени финансови години /2008, 2009, 2010г./ или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

 

Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните икономически изисквания се прилагат за обединението като цяло.

Минималните икономически изисквания се отнасят към подизпълнителите съобразно дела на тяхното участие.


Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

15. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците:

1. Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните на обекта за производство или търговия с храни от Областната дирекция по безопасност на храните ОДБХ по местонахождение на обекта;

2. Справка-декларация на основните договори, сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години (2008, 2009 и 2010 г.), от която да е видно възложителя, предмета на договора, датата на сключване, стойността на договора и датата на започване и приключване, както и други доказателства за добро изпълнение - Образец 11.

3. Препоръки за добро изпълнение на договорите посочени в т.2, които да съдържат стойността, датата и мястото на изпълнение, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

4. Удостоверение от РИОКОЗ във връзка с чл.36, ал.3 от Закона за здравето за вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение - транспортни средства /собствени или наети/ със специално предназначение, съгласно изискванията на Наредба № 9/21.03.2005 година;

 

Минимални изисквания:

1. Удостоверение за регистрация на обекти за търговия с храни

2. Участникът трябва да има изпълнени през предходните три години (2008, 2009 и 2010 години) не по-малко от 3 (три) договора сходни с предмета на настоящата поръчка.

3. Участникът трябва да приложи минимум 3 препоръки/ референции към договорите посочени в справката-декларация.

4. Удостоверение за регистрация на транспортно средство за превоз на суровини и храни.

Участникът да има минимум 1 /един/ брой собствен или нает автомобил за превоз на хранителни продукти, удостоверен с разрешително за превоз на хранителните продукти.

В случай, че транспортното средство не е собствено - се прилага договор за наем, в който да е удостоверено, че ще е на разположение за срока на поръчката.

 

Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните технически изисквания се прилагат за обединението като цяло.

Минималните технически изисквания се отнасят към подизпълнителите съобразно дела на тяхното участие.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 22.02.2012 г.

Цена на офертата: 10 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 8:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град  Добрич, срещу документ за закупена документация в размер на 10 лева с ДДС, внесени в касата на ЦУИ.

Документацията може да бъде закупена и по банков път, като цената на документацията следва да бъде преведена по следната сметка на Община град Добрич в Общинска банка АД, клон Добрич:

 

IBAN:BG 06 SOMB 9130 8410 000644

BIC: SOMBBGSF

Код за вид плащане: 448090

 

Възложителят изпраща документацията за сметка на лицето, отправило искането, след получаване на копие от платежния документ по факс /058 600 162/ или на е-mail: m_ilieva@dobrich.bg   с посочени данни за фактура, телефон, факс и актуален адрес, на който да бъде изпратена тръжната документация.

Документацията за участие може да се закупува до 7 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 29.02.2012 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 01.03.2012 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

 

 

 

Лица за контакти:

Маргарита Илиева и Силвия Енчева

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

 

Прикачени файлове

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
11.18° C облачно
Нагоре