Извършване на финансов одит по проект „Предотвратяване на последиците от наводнения на територията на гр. Добрич чрез укрепване на напречното сечение на р. Добричка

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществена поръчка с предмет: "Извършване на финансов одит по проект „Предотвратяване на последиците от наводнения на територията на гр. Добрич чрез укрепване на напречното сечение на р. Добричка" в изпълнение на Договор BG161PO001/1.4-06/2010/008 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално Развитие" 2007-2013 г. Предмет на възлагане по настоящата поръчка е осъществяването на своевременна и независима оценка на разходването на средствата, предвидени в бюджета на Проекта и проверка на изготвените по повод на неговото изпълнение документи. Одиторът поема ангажимента да извърши одита на проекта в съответствие с изискванията на действащото национално законодателство, Международните одиторски стандарти, Ръководството за бенефициенти общини и юридически лица с нестопанска цел изпълняващи договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма „Регионално развитие" 2007- 2013 г.

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

Общо количество или обем:

Извършването на финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по Проекта в съответствие с изискванията на действащото национално законодателство, Международните одиторски стандарти, Ръководството за бенефициенти общини и юридически лица с нестопанска цел изпълняващи договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма „Регионално развитие" 2007- 2013 г.

Прогнозна стойност без ДДС:

2 000 BGN

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

1.Гаранция за участие в размер на 20 /двадесет/ лева, представена в една от следните форми:       

  • парична сума в размер преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или
  • оригинал на банкова гаранция на същата стойност.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок не по-малко от 30 дни след изтичане на срока на валидност на офертата на участника.

Възложителят освобождава гаранциите за участие на:

1. отстранените участници в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител;

2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

При прекратяване на процедурата за възлагане на малка обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за прекратяване.

Възложителят освобождава гаранциите за участие без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедура за възлагане на малка обществена поръчка:

1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти;

2. обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора;

3. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

В случаите по т. 1 и 3, когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.

 

2. Гаранция за изпълнение на договора - представя се в една от следните форми:    

  • парична сума в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или
  • оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Когато Изпълнителят избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност - не по-малко от 30 дни след изтичане срока на договора.

 

Условия и начин на финансиране и плащане:

Финансирането е осигурено по проект „Предотвратяване на последиците от наводнения на територията на гр. Добрич чрез укрепване на напречното сечение на р. Добричка", който се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма „Регионално Развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-06/2010/008.

Условия за плащане:

Възнаграждението се изплаща по следния начин:

- авансово 30 % /тридесет процента/ от уговореното възнаграждение се изплаща в 10-дневен срок след подписване на договора и представяне на фактура.

- окончателно 70 % /седемдесет процента/ от възнаграждението се изплаща в 10-дневен срок след подписване на одиторски доклад с мнение до окончателно приключване на проекта и представяне на фактура.  

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя споразумение/договор за обединяване в оригинал или заверено копие „Вярно с оригинала" и подписи на членовете на обединението на всяка страница. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението (консорциума) е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението (консорциума); че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението (консорциума), и че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

Други особени условия:

Комисията предлага на Възложителя да отстрани всеки участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 13 от НВМОП;

2. за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, а именно:

1. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

2. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

3. има парични задължения към държавата или към общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

3. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 14, ал. 2 от НВМОП.

 

Условия за участие

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

ПЛИК 1. "ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР", в който се поставят документите, изисквани от възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците: 1. Оферта за участие - образец 1; 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника; 3. Сведения за участника - образец 2; 4. Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец - съгласно Указанията за попълване на Офертата; 5. За доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни участници /кандидати/ е необходимо да се представят документи издадени от държавата, в която съответния участник/кандидат е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон, като документът се представя в официален превод на бълг. език; 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно образец 3, 4 и 5; - когато Участникът  е обединение, което не е юридическо лице, декларациите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включени в обединението.- когато Участникът предвижда участието на подизпълнители, декларациите се представят за всеки от тях. - когато Участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, декларациите се представят и в превод; 7. Декларация по чл.13, ал.1, т.5 от НВМОП за ползване или не на подизпълнител - образец 6; 8. Декларация за съгласие от подизпълнителят/ите, когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и - образец 7; 9. Декларация за запознаване с условията на поръчката - образец 8; 10. Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекто-договора - образец 9; 11. Декларация, че участникът през последните 3 години /2008-2010 г./ не е бил санкциониран от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България - образец 10; 12. Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция; 13. Документ за закупена документация - заверено копие; 14. Доказателства за икономическото и финансово състояние - съгласно Указанията за попълване на Офертата; 15. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците - съгласно Указанията за попълване на Офертата.

ПЛИК 2. "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания:

1. Попълнено и подписано Техническо предложение - образец 11;

ПЛИК 3. "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА", който съдържа:

1. Ценово предложение - образец 12.

Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 3, 5, 13 и 14, се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.3, 5, 13 и 14, се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.  

Документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за попълване на офертата!

Ще бъде отстранен от процедурата всеки участник, който: 1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 13 от НВМОП; 2. за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; 3. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 14, ал. 2 от НВМОП.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

14.  Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП:

1. ОПР и Баланс за предходните 3 години /2008, 2009, 2010 г./ за юридическите лица. Ако участникът е физическо лице се представят официални документи, удостоверяващи дохода му (данъчни декларации, граждански договори и др.) за всяка от последните 3 години /2008, 2009, 2010г./ - заверени копия;

2. Справка-декларация за общия оборот от дейността на участника и от оборота от дейностите от услуги сходни с предмета на настоящата поръчка за последните 3 приключени финансови години /2008, 2009, 2010г./, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, съгласно приложения към документацията образец 13.

 

Минимални изисквания:

-  Участникът трябва да има реализиран оборот от дейности от услуги сходни с предмета на настоящата поръчка, а именно извършване на финансови одити, общо за последните три приключени финансови години, в размер на 5 000 лева, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.


Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

15. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците:

1. Участникът трябва да е правоспособен дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие, вписани в специалния регистър към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ доказващ регистрацията му в някой от професионалните или търговските регистри на държавата, в която е установен, или еквивалентен документ, придружен с официален превод на български език, или представя декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон или еквивалентен документ, придружен с официален превод на български език. Когато участникът - чуждестранно лице е установен в друга държава - членка на Европейския съюз се представя еквивалентен документ, издаден от държавата, в която е установен, придружен с официален превод на български;

2. Кратка анотация/ представяне за досегашната дейност на участника по предмета на поръчката/, придружена със Справка-декларация на основните договори, сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години (2008, 2009 и 2010 г.). Към справката участника трябва да представи и доказателства, които могат да бъдат копия от договори или извлечения от тях от които да е видно възложителя, предмета на договора, датата на сключване, обхвата и обема на услугата, стойността на договора и датата на започване и приключване на работата по него, както и други доказателства за добро изпълнение - съгласно приложения към документацията образец 14;

3. Препоръки за добро изпълнение на договорите посочени в т.2, които да съдържат стойността, датата и мястото на изпълнение, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания;

4. Справка-декларация за членовете от одитния екип (собствени или наети) за изпълнение на поръчката - съгласно приложения към документацията образец 15. Справката трябва да е придружена от автобиографии - съгласно приложения към документацията образец 16, които следва да доказват образованието, квалификацията на експерта и професионалния му опит. Към тях да се приложат копия от дипломи, договори, трудови книжки, референции от работодатели/възложители и всякакви други подходящи документи.

 

Минимални изисквания:

1. Заверено от участника копие на удостоверение от Института на дипломираните експерт-счетоводители, доказващо че участникът е със статут на регистриран одитор по смисъла на Закона за независимия финансов одит;

3. Участникът трябва да приложи минимум две препоръки/ референции към договорите посочени в справката-декларация;

4. За изпълнение на настоящата поръчка участникът трябва да предложи минимум:

- Един експерт, който трябва да е регистриран одитор по смисъла на §1, т.1, пр.1 от ДР на Закона за независимия финансов одит, който да познава и работи съгласно националното законодателство и международните одиторски стандарти;

- да притежава най-малко 4 г. професионален опит като одитор и да има практически опит в извършване на одит на проекти, финансирани със средства от фондовете на ЕС.

Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните технически изисквания се прилагат за обединението като цяло.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнител/и, минималните технически изисквания към тях се отнасят съобразно вида и дела на тяхното участие.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 27.02.2012 г.

Цена на офертата: 10 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич, срещу документ за закупена документация, внесени в касата на ЦУИ.

Документацията може да бъде закупена и по банков път, като цената на документацията следва да бъде преведена по следната сметка на Община град Добрич в Общинска банка АД, клон Добрич:

IBAN: BG 06 SOMB 9130 8410 000644

BIC: SOMBBGSF

Код за вид плащане: 448090

 

Възложителят изпраща документацията за сметка на лицето, отправило искането, след получаване на копие от платежния документ по факс (058/600162) или на e-mail: s_encheva@dobrich.bg  или n_velikov@dobrich.bg ,  с посочени данни за фактура, телефон, факс и актуален адрес, на който да бъде изпратена тръжната документация.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 05.03.2012 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 06.03.2012 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Поръчката е свързана с проект:

Финансирането е осигурено по проект „Предотвратяване на последиците от наводнения на територията на гр. Добрич чрез укрепване на напречното сечение на р. Добричка", който се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма „Регионално Развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-06/2010/008.

 

Допълнителна информация:

На основание чл. 35, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки - срокът от 33 дни за обнародване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки, е намален със 7 дни, тъй като обявлението е изпратено по електронен път, и с още 5 дни, защото от датата на публикуване на обявлението възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет адрес:  www.dobrich.bg

 

Лица за контакти:

Силвия Енчева и Николай Великов

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.24° C облачно
Нагоре