Проектиране и рехабилитация на водопроводи по бул. „25-ти септември” и ул. „Калиакра” на територията на град Добрич

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществена поръчка "Проектиране и рехабилитация на водопроводи по бул. „25-ти септември" и ул. „Калиакра" на територията на град Добрич".

Дейностите предмет на обществената поръчка включват Проектиране и рехабилитация на водопровод по бул. "25-ти септември" и по ул. "Калиакра"

По бул. "25-ти септември" е необходимо да се проектира и изпълни уличен водопровод от полиетиленови тръби Ф 160 с висока плътност РЕ 100 при налягане 10.0 МРа с дължина L= 660м.  Да се направи връзка  с водопровода по ул. "Войвода Д. Калъчлията".>

По ул. "Калиакра" е необходимо да се проектира и изпълни уличен водопровод  от полиетиленови тръби Ф 225 с висока плътност РЕ 100 при налягане 10.0 МРа с дължина L = 720 м.  Да се направят  връзки  с водопроводите  по ул. "Ангел Стоянов" и водопровода към бирена фабрика.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

 Общата дължината за рехабилитация на водопровод по бул. „25-ти септември" е 660 метра.

Общата дължината за рехабилитация на водопровод по ул. „Калиакра" е 720 метра. 

 

Прогнозна стойност без ДДС:

666666 BGN

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

1. Гаранция за участие: Гаранцията за участие се представя в една от следните форми:

  • Парична сума в размер 6 000 лева - преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF;
  • оригинал на банкова гаранция на същата стойност

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата.

 

2. Гаранция за изпълнение на договора: Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:    

  • парична сума в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF;
  • оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Банковата гаранция следва да бъде неотменима и безусловна, да бъде със срок не по-кратък от гаранционния срок на изградените водопроводи.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

 

 

Условия и начини на финансиране и плащане към съответните разпоредби, които ги уреждат:

Финансирането е от бюджета на Община град Добрич, условията за плащане са описани подробно в приложения към документацията проекто договор. 

 

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица ( когато е приложимо): 

 В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава Участниците в обединението представят споразумение/договор за обединяване. Споразумението/договорът следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие.  

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението (консорциума) е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението (консорциума); че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението (консорциума), и че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

 

Други особени условия:

Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата всеки участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 ЗОП; 2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП; 3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 ЗОП.>

Съгласно чл. 56, ал.3 от ЗОП, когато Участникът е обединение, което не юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т.1, 3, 4, 5 и 10 - се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните икономически изисквания се прилагат за обединението като цяло.

<Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, когато Участникът предвижда участието на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т.1, 3, 4, 5 и 10 - се представят от всеки от тях,  а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 на чл. 56 се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 10, които са на чужд език, се представят и в превод.

 

Условия за участие

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални  или търговски регистри:

 

 

Изискуеми документи и информация:

 За участие в откритата процедура се изисква Участникът да представи следните документи:

 

ПЛИК 1. "ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР", в който се поставят документите, изисквани от възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;

2. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър - съгласно Указанията за попълване на офертата;

3. Подписан и подпечатан проект на договор (без вписани цени);

4. Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция;

5. Сведения за участника - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 1;

6. Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 2;

7. Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 3; 

8. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 4;

9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 5;

10. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, се попълва Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 6;

11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП за минимална цена на труда - попълва се само за ОП 2 приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 7;

12. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 8;

13. Декларация за запознаване с обекта - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 9;

14. Декларация, че е запознат с Политиката по управление на Община град Добрич,  аспектите на околната среда и целите по управление на околната среда - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 10;

15. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 11; 

16. Документ за закупена документация - заверено копие.

17.  Доказателства за икономическото и финансово състояние - съгласно Указанията за попълване на офертата;

18. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците - съгласно Указанията за попълване на офертата.

 

ПЛИК 2. "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания:

19. Попълнена и подписана Техническа Оферта за участие - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 12;

20. Срок на валидност на офертата (срокът не може да бъде по-кратък от посочения в обявлението за обществената поръчка) - попълва се в Техническата Оферта;

21. Срок за изпълнение на поръчката  -  попълва се в Техническата Оферта; 

22. Гаранционен срок на изградените водопроводи - попълва се в Техническата Оферта. Прилага се Декларация и/или Сертификат за произход и качество на използваните материали от фирмата производител.

23. Техническо предложение за изпълнение - попълва се приложеното в документацията Приложение 1 към ОБРАЗЕЦ 12.

 

ПЛИК 3. "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА", който съдържа:

24.  Ценово предложение - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 13.

 

Непредставянето на някой от горепосочените документи е основание за отстраняване на участника!

Икономически и финансови възможности:

Изискуеми документи:

17.  Доказателства за икономическото и финансово състояние:

17.1. Заверено копие на Баланс и Отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ финансово приключили години (2008, 2009, 2010 г.);

17.2. Справка - Декларация за реализирания общ оборот и оборот от строително-монтажни работи сходни с дейностите по предмета на поръчката, а именно СМР по рехабилитация на водопроводи за последните 3 /три/ финансово приключили години (2008, 2009, 2010 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 14;

17.3. Копие от сключена застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171, ал.1 от ЗУТ;

17.4. За осигуряване на ритмичност по време на изпълнение на договора, участникът следва да представи удостоверение от банка за достъп до кредитна линия или друга приемлива форма на разполагаеми средства.

       Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ.

 

Минимални изисквания:

- Участникът трябва да е реализирал нетна печалба (след облагане с данъци) през всяка една от последните 3 /три/ финансово приключили години (2008, 2009, 2010 г.). При участие на обединение, което не е юридическо лице изискването е за всеки член на обединението/консорциума;


Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

 18. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците:    

18.1.  Списък на договорите за строителство изпълнени през последните 5 години (2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, на обекти сходни с предмета на настоящата поръчка, а именно СМР по рехабилитация на водопроводи. Списъкът трябва да съдържа: дата на договора, име на Възложителя, предмет на договора, срок на изпълнение, стойност без ДДС на договора, описание на дейностите - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 15. Задължително се прилагат референции/препоръки за добро изпълнение и дали строителството е изпълнено професионално, в срок, и в съответствие с нормативните изисквания;

18.2. Списък - Декларация за техническото оборудване, машини и съоръжения, с което разполага кандидата с отбелязване дали то е собствено или наето, за осигуряване качеството на изпълнение на дейностите - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 16;

Задължително се прилагат, както за собствена така и за наета техника, следните документи:

         документи за доказване на собствеността или правото на ползване (инвентарна книга и/или фактури и/или договор за наем); 

         документи за доказване на съответните параметри на техниката;

         документи за доказване на техническата изправност и експлоатационна годност!

18.3. Списък на ръководните служители на кандидата и на тези, които отговарят за извършване на строителството, както и документи удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на двете категории служители;  

18.4. Списък - Декларация за квалифициран технически персонал и работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката, включително на отговарящи за контрола на качеството на СМР и вложените материали - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 17;

За доказване на образованието и професионалната квалификация, участникът трябва да приложи за всяко лице:

         копие на трудов или граждански договор;

         копие от диплома, сертификат и/или удостоверение за проведено обучение; 

         професионална автобиография с посочено участие в по-важни проекти и отговорности в тях.

18.5. Копие от Удостоверение от Централния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за пълна проектантска правоспособност и Копие от Удостоверение от Централния професионален регистър на камарата на строителите и талон към удостоверението за изпълнение на строежи от съответната група и категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или ако е чуждестранен участник да има еквивалентен документ;

18.6. Сертификат за съответствието на кандидата със системата за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват предмета на обществената поръчка;

18.7. Сертификат за съответствието на кандидата с интегрирана система за управление на условията на труд OHSAS 18001:2002 или еквивалент, с обхват предмета на обществената поръчка;

18.8. Сертификат за съответствието на кандидата с интегрирана система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент, с обхват предмета на обществената поръчка.

 

Минимални изисквания:

- Участникът следва да има изпълнени минимум 5 договора през последните 5 години (2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 г.) на обекти, сходни с предмета на настоящата поръчка, а именно СМР по рехабилитация на водопроводи с диаметри не по-малки от Ф 160 и дължини съответно не по-малки от 600 метра. Същите се доказват с представено копие на договорите и/или актове, доказващи изпълнението (Акт.15 и/или Акт 16 и/или други), както и подкрепени с препоръки/референции за добро изпълнение;

- Участниците трябва да разполагат със следните минимални собствени или наети Технически възможности - машини и оборудване:

- Колесен или верижен багер с тегло 12 - 16 т. и кофа за земни почви с широчина 1.0 м. - 1 брой;

- Метално инвентарно укрепване с единична дължина 3 - 4 м. и височина 2.20 - 2.60 м. - 1 брой;

- Вибропета с тегло 65-75 кг. - 2 броя;

- Виброплоча с тегло 450 - 650 кг или виброваляк с шиповиден бандаж с тегло 1.2 - 1.4т. - 2 броя;

- Комбиниран багер-товарач- 1 брой;

- Самосвал 8 - 12 т - 2 броя;

- Самосвали 16 - 20 т  - 1 брой; 

- Ел. агрегат 12 kVA- 1 брой;

- Машина за челно заваряване на ПЕВП тръби - 2 броя;

- Машина за електродифузна заварка на ПЕВП тръби - 1 брой;

- Потапяща помпа Q=6 - 12л/с и Н = 8 - 15м - 1 брой.

Във връзка с механизацията участника следва да покаже и съответния квалифициран персонал за управлението й, удостоверявайки квалификацията със съответната категория на правоспособност (копие от свидетелства за правоспособност на водачите и/или други).

- Участниците трябва да разполагат с наети на трудов или граждански договор:      

         Ръководител строително-монтажни работи - строителен инженер с висше образование по специалност ВиК, ХТС, ХМС с опит в областта на строителство на инвестиционни инфраструктурни проекти в областта на водния сектор - най-малко 5 години на позиция ръководител на строеж - най-малко 1 брой; 

         Технически ръководител - строителен инженер с висше образование по специалност ВиК, ХТС, ХМС или строителен техник със средно образование с четиригодишен курс на обучение с най-малко 5 години стаж по специалността, от които минимум 3 на позоция технически ръководител на обекти сходни с предмета на настоящата обществена поръчка - най-малко 1 брой;

         Геодезист - инженер или техник с доказан опит 3 години - най-малко 1 брой;

         Заварчик - с копие от удостоверението за професионална квалификация - най-малко 2 броя;

         Експерт - контрол на качеството - трябва да има диплома за завършено висше образование с квалификация строителен инженер с най-малко 3 години стаж на длъжност свързана с контрол на качеството при изпълнение на СМР. Трябва да притежава удостоверение/сертификат за вътрешен одитор по качество или еквивалентен - най-малко 1 брой; 

         Координатор по безопасност и здраве - трябва да има най-малко 3 години стаж на длъжност координатор по безопасност и здраве и да притежава валидно удостоверение за  Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ - най-малко 1 брой.

- Участниците трябва да са вписани в централния професионален регистър на строителя за строежи по ВиК - за четвърта група, първа категория, съгласно изискванията на Наредба 1 за номенклатурата на видовете строежи или ако е чуждестранен участник да има еквивалентно право.

      В случай на участие в обществената поръчка на обединение, минималните изисквания се отнасят общо за обединението.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 10.02.2012 г.

Цена на офертата: 20 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич, срещу документ за закупена документация в размер на 20 лева, внесени в касата на ЦУИ.

Документацията може да бъде закупена и по банков път, като цената на документацията следва да бъде преведена по следната сметка на Община град Добрич в Общинска банка АД, клон Добрич:

IBAN: BG 06 SOMB 9130 8410 000644

BIC: SOMBBGSF

Код за вид плащане: 448090

 

Възложителят изпраща документацията за сметка на лицето, отправило искането, след получаване на копие от платежния документ по факс (058/ 600 162) или на e-mail: n_velikov@dobrich.bg или s_encheva@dobrich.bg,  с посочени данни за фактура, телефон, факс и актуален адрес, на който да бъде изпратена тръжната документация.

Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят. 

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 06.03.2012 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 07.03.2012 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала, II етаж, Община град Добрич

 

Лица за контакти:

Силвия Енчева и Николай Великов

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

 

Прикачени файлове

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
11.36° C облачно
Нагоре