Услуги по осигуряване на информация и публичност на Проект „Добрич – жива шевица от таланти"

Описание на обекта на обществената поръчка:

„Услуги по осигуряване на информация и публичност на Проект „Добрич - жива шевица от таланти", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално Развитие" 2007-2013 г. по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010/025, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В предмета на поръчката са включени следните дейности:

 • Пресконференции - 2 броя;
 • Информационни папки, блокнот и химикали за пресконференциите - 100 броя;
 • Прессъобщения в местни и/или регионални медии - 4 броя;
 • Информационна табела по време на СМР - 1 брой;
 • Постоянна информационна табела - 1 брой;
 • Дипляни - 500 броя;
 • Информационни плакати - 100 броя.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

В предмета на поръчката са включени следните дейности:

 • Пресконференции - 2 броя;
 • Информационни папки, блокнот и химикали за пресконференциите - 100 броя;
 • Прессъобщения в местни и/или регионални медии - 4 броя;
 • Информационна табела по време на СМР - 1 брой;
 • Постоянна информационна табела - 1 брой;
 • Дипляни - 500 броя;
 • Информационни плакати - 100 броя.

 

Прогнозна стойност без ДДС:

3 950 BGN

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

1. Гаранция за участие: Гаранцията за участие се представя в една от следните форми:       

 • Парична сума в размер 38 лeвa, преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF;
 • оригинал на банкова гаранция на същата стойност.

 

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата.

Възложителят освобождава гаранциите за участие на:

1. отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител;

2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

Възложителят освобождава гаранциите за участие без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато кандидат или участник:

1. оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

 

2. Гаранция за изпълнение на договора: Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:    

 • парична сума в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF;
 • оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Банковата гаранция следва да бъде неотменима и безусловна, да бъде със срок не по-кратък от 1 месеца след изтичане срока на изпълнение на обществената поръчка.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Условията за освобождаване/ задържане на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

 

Условия и начин на финансиране и плащане:

Финансирането е осигурено по проект „Добрич - жива шевица от таланти", който се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма „Регионално Развитие" 2007-2013 г. по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010/025.

Условия за плащане: Плащането на договорената сума се извършва след всеки вид изработена услуга, съгласно Техническото задание, платими в срок от 10 (десет) работни дни след предоставяне на фактура оригинал (в която се посочват името на проекта и номера на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ), придружена с единични цени, количества и стойност, и приемо-предавателен протокол за изпълнението.

 

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава Участниците в обединението представят споразумение/договор за обединяване. Споразумението/договорът за създаване на обединение следва да бъде представено в оригинал или заверено копие с печат „Вярно с оригинала" и подписи на членовете на обединението на всяка страница. Всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

 

Други особени условия:

Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата всеки участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 ЗОП;

2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП, а именно: е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 ЗОП.

Съгласно чл. 56, ал.3 от ЗОП, когато Участникът е обединение, което не юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т.1, 3, 4, 5 и 10 - се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните икономически изисквания се прилагат за обединението като цяло.

Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, когато Участникът предвижда участието на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т.1, 3, 4, 5 и 10 - се представят от всеки от тях,  а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 на чл. 56 се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 10, които са на чужд език, се представят и в превод.

 

Условия за участие

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

ПЛИК 1. "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците:

1. Оферта за участие - ОБРАЗЕЦ 1;

2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;

3. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.

- копие от документа за регистрация, заверено с подпис и печат на лицето, определено по регистрация да представлява дружеството, или Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, когато Участникът е юридическо лице или едноличен търговец; - Споразумение/договор за създаване на обединение (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) - следва да бъде представено в оригинал или заверено копие с печат „Вярно с оригинала" и подписи на членовете на обединението на всяка страница. В случай, че обединението има регистрация в Регистър БУЛСТАТ, да се представи  БУЛСТАТ на обединението. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата; - копие от документа за самоличност, когато Участникът е физическо лице;

- документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът бъде представен в официален превод (за юридическо лице, което не е регистрирано в Р България). Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включени в обединението. Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители, документите се представят за всеки от тях.

4. Парафиран проект на договор (без вписани цени);

5. Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция;

6. Сведения за участника - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 2;

7. Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 3;

8. Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 4; 

9. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 5;

Изискванията на чл.47,ал.1,т.1 и ал.2,т.2 от ЗОП се прилагат и за определените в чл.47,ал.4 от ЗОП лица.

10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 6;

11. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, се попълва Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 7;

12. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 8;

13. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 9; 

14. Документ за закупена документация - заверено копие.

15. Доказателства за икономическото и финансово състояние- съгласно указанията за попълване на офертата;

16. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците- съгласно указанията за попълване на офертата.

ПЛИК 2. "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания:

17. Попълнено и подписано Техническо предложение за участие - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 10;

ПЛИК 3. "Предлагана цена", който съдържа:

18.  Ценово предложение - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 11.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

15.  Доказателства за икономическото и финансово състояние:

15.1. Заверено копие на Баланс и Отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ финансово приключили години (2008, 2009, 2010 г.); 

15.2. Справка - Декларация за реализирания общ оборот от услуги и оборот от услуги, сходни с дейностите по предмета на поръчката за последните 3 /три/ финансово приключили години (2008, 2009, 2010 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 12.

Под сходни с предмета на настоящата поръчка се има в предвид изпълнение на услуги по изработване на печатни/презентационни материали и/или организиране и провеждане на събития, кампании или обществени мероприятия.

          Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ.

 

Минимални изисквания:

- Участниците трябва да са реализирали оборот от услуги, сходни с дейностите по предмета на поръчката в размер не по-малко от 8 000 лева без ДДС общо за последните 3 /три/ финансово приключили години (2008, 2009, 2010 г.).

Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните икономически изисквания се прилагат за обединението като цяло.

Минималните икономически изисквания се отнасят към подизпълнителите съобразно дела на тяхното участие.


Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

16. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците:   

16.1.  Списък на договорите за услуги изпълнени през последните 3 години (2008, 2009 и 2010 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, сходни с предмета на настоящата поръчка. Списъкът трябва да съдържа: дата на договора, име на Възложителя, предмет на договора, срок на изпълнение, стойност с ДДС на договора, описание на дейностите - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 13. Задължително се прилагат референции/препоръки за добро изпълнение.

Под сходни с предмета на настоящата поръчка се има в предвид изпълнение на услуги по изработване на печатни/презентационни материали и/или организиране и провеждане на събития, кампании или обществени мероприятия;

16.2. Списък - декларация за техническите лица (собствени или наети), наети на трудов или граждански договор и ангажирани от участника за изпълнение на предмета на поръчката - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 14; 

За доказване на образованието и професионалната квалификация, участникът трябва да приложи за всяко лице:

       копие на трудова книжка и/или трудов и/или граждански договор; 

       копие от диплома, сертификат и/или удостоверение за проведено обучение; 

       професионална автобиография с посочено участие в по-важни проекти и отговорности в тях;

       информация за изпълнени проекти и договори, референции, доказващи наличие на професионален опит, и др. съобразно изискванията.

 

Минимални изисквания:

- Участниците трябва да разполагат с наети на трудов или граждански договор минимум:       

1. един експерт дизайн и предпечатна подготовка, който да отговаря на следните минимални изисквания:

Образователно-квалификационна степен - бакалавър;

Професионален опит - минимум 2 години опит в областта на дизайна и предпечатната подготовка.

2. един експерт организиране събития, който да отговаря на следните минимални изисквания:

Образователно-квалификационна степен - бакалавър;

Професионален опит - минимум 2 години опит в областта на организиране на събития.

Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните технически изисквания се прилагат за обединението като цяло.

Минималните технически изисквания се отнасят към подизпълнителите съобразно дела на тяхното участие.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 16.03.2012 г.

Цена на офертата: 15 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич, срещу документ за закупена документация в размер на 15 лева, внесени в касата на ЦУИ.

Документацията може да бъде закупена и по банков път, като цената на документацията следва да бъде преведена по следната сметка на Община град Добрич в Общинска банка АД, клон Добрич:

IBAN: BG 06 SOMB 9130 8410 000644

BIC: SOMBBGSF

Код за вид плащане: 448090

 

Възложителят изпраща документацията за сметка на лицето, отправило искането, след получаване на копие от платежния документ по факс (058/600162) или на e-mail: n_velikov@dobrich.bg  или s_encheva@dobrich.bg ,  с посочени данни за фактура, телефон, факс и актуален адрес, на който да бъде изпратена тръжната документация.

Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 26.03.2012 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 27.03.2012 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Поръчката е свързана с проект:

Финансирането е осигурено по проект „Добрич - жива шевица от таланти", който се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма „Регионално Развитие" 2007-2013 г. по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010/025.

 

Допълнителна информация:

Срокът за обнародване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки и на електронната страница на Държавен вестник е намален от 52 на 40 дни, тъй като възложителят се е възползвал и от двете възможности посочени в чл. 64, ал. 3 от ЗОП - обявлението е изпратено с електронен подпис и е предоставен пълен достъп по електронен път до документацията за участие на интернет адреса на възложителя http://www.dobrich.bg/.

 

Лица за контакти:

Силвия Енчева и Николай Великов

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

 

 

Прикачени файлове

Актуално

Община Добрич: Ограничава се движението на част от бул. "25 - ти септември

06.07.2022

Община Добрич информира гражданите, че във връзка с извършване на резитба на опасно дърво, намиращо се в началото на Градски парк "Свети Георги", ще бъде ограничено движението от 9.00 до 12.00 часа на 7.07.2022 г. (четвъртък)...

Община Добрич: Ограничава се движението на част от бул. "25 - ти септември
ВИЖ ДОБРИЧ
20.2° C разкъсана облачност
Нагоре