Аварийно възстановяване на мрежата за уличното осветление на град Добрич

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Аварийно възстановяване на мрежата за улично осветление на територията на Община град Добрич. В поръчката се предвиждат СМР и СРР на електрически инсталации на системата за улично осветление на града, със срок на изпълнение до 31.12.2012 год.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Обхватът на поръчката включва изпълнението на всички мероприятия по аварийно възстановяване чрез извършване на строително-монтажи и строително-ремонтни работи по уличното осветление на град Добрич. Предметът на поръчката включва извършването на аварийно възстановяване на таблата за уличното осветление, захранващата и стълбовата мрежа, осветителните тела, както и отстраняване на аварии по съоръженията, в следствие на ПТП.

 

Прогнозна стойност без ДДС:

75 000 BGN

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изисквания за изпълнение на поръчката:

(Минимални изисквания)

1.       Участникът да е изпълнил точно и добросъвестно поне 3 договора с дейност, сходна с предмета на поръчката през последните 3 години (2009, 2010 и 2011 г.);

2.       Участникът да има на разположение минимален състав на експертите ангажирани в изпълнение на поръчката от 4 (четири) човека, включващ:

-        технически ръководител - 1 брой;

-        електромонтьор - 2 броя;

-        машинист на автостълба или автоплатформа  - 1брой;

3.       Експертите, ангажирани с изпълнение на поръчката трябва да отговарят на следните изисквания за професионална квалификация и професионален стаж:

-        технически ръководител - придобита V квалификационна група по безопасност при работа с електрически уредби и мрежи - минимум 5 години професионален стаж;

-        електромонтьори 2 броя - придобита ІV квалификационна група по безопасност при работа с електрически уредби и мрежи - минимум 3 години професионален стаж;

-        машинист на автостълба или автоплатформа - минимум 2 години професионален стаж;

4.       Участникът трябва да разполага със следното минимално техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, както следва:

-        Автостълба или автоплатформа с минимална работна височина 17 м - 1 бр.;

-        Електроагрегат подвижен до 5 kW - 1 бр.;

-        Автомобил лекотоварен с минимална товароподемност 1,0 тон - 1 бр.

5.       Участникът да има на свое разположение собствена или наета (договорът за наем да е с продължителност минимум срока на изпълнение на договора по обществената поръчка, а именно до 31.12.2012 г.) материално-техническа база на територията на град Добрич за престой и гариране на техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка.

6.       Участникът да има на свое разположение собствено или наето (договорът за наем да е с продължителност минимум срока на изпълнение на договора по обществената поръчка, а именно до 31.12.2012 г.) обособено самостоятелно работно място на територията на град Добрич, оборудвано с телефон за координиране на експлоатационно-ремонтните и аварийно-възстановителните работи. 

 

Критерии за възлагане:

Икономически най-изгодна оферта

 

Показатели за оценка на офертите:

Показатели за оценка:

А - Цена на строително-монтажни работи - тежест 60%  - максимален брой точки - 60

В - Ценообразуващите показатели - тежест 40% - максимален брой точки - 40

 

Срок за получаване на офертите:

Дата: 27.04.2012 г.

Час: 17:00

 

Допълнителна информация:

Приложение към поканата:

1.       Техническа спецификация;

2.       Оферта - образец;

3.       Приложение 1 - Единични цени на видовете СРР/СМР, придружени с анализи на единичните цени;

4.       Приложение 2 - Ценообразуващи показатели;

5.       Методика

 

Лица за контакти:

Елена Анастасова

ул."България"-12

тел. 058/ 601 - 209

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Прикачени файлове

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
4.25° C облачно
Нагоре