Строително - монтажни работи по полагане на хоризонтална маркировка

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

"Строително - монтажни работи по полагане на хоризонтална маркировка"

Строително - монтажни работи по полагане на хоризонтална маркировка предвижда полагане на пътна маркировка по уличната мрежа на град Добрич, състояща се от линии, стрелки, символи и надписи нанесени с маркировъчна боя върху уличното платно.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Полагане на пътна маркировка по уличната мрежа на град Добрич.

 

Прогнозна стойност без ДДС:

66666.67 BGN

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изисквания за изпълнение на поръчката:

(Минимални изисквания)

1. Пътната маркировка да отговаря на стандартите и изискванията на Наредба№2/17.01.2001 год за сигнализация на пътищата с пътна маркировка на МРРБ;

 

2. Участикът да е изпълнил с отлична организация на работата и високо качество, отговарящо на всички съвременни технически норми и стандарти поне 3 договора с дейност, сходна с предмета на поръчката през последните 3 години;

 

3. Участникът да има на разположение минимален състав от специалисти за изпълнение на поръчката, включващ:

-технически ръководител - 1 брой

-маркировчици - 3 броя.

 

4. Участникът да разполага с минимално техническо оборудване:

- маркировъчна машина

- компресор с пистолет за нанасяне на боята

- шаблони за стрелки, символи и надписи

 

5. Участикът да има на разположение собствена или наета материално-техническа база на територията на град Добрич, престой и гариране на техническото оборудване, и складиране на материалите необходими за изпълнение на поръчката.

 

Критерии за възлагане:

Икономически най-изгодна оферта

 

Показатели за оценка на офертите:

цена на маркировка М1 - 20 %

цена на маркировка М3- 20 %

цена на маркировка от М6 до М18 - 60%

 

 

Срок за получаване на офертите:

Дата: 04.05.2012 г.

Час: 17:00

 

Допълнителна информация:

Пликът с офертата се представя в "Центъра за услуги и информация", в гише "Деловодство" в Община град Добрич, ул."България" 12.

 

Приложение към поканата:

1. Оферта - образец;

2. Методика за оценка на офертите

3. Приложение 1- Единични цени на видовете СМР

4. Приложение 2 - Стойностни показатели за формиране на единичните цени

 

Лица за контакти:

Никола Сърбов

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Актуално

Ремонтни дейности на 19 май

18.05.2022

Община град Добрич информира, че продължава плановото изкърпване на уличната мрежа. Оформянето на короните на дърветата по улица „Емона“ се отложи за 19 май поради неблагоприятните атмосферни условия.    ...

Ремонтни дейности на 19 май
ВИЖ ДОБРИЧ
11.11° C облачно
Нагоре