Предоставяне на ваучери за храна

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществена поръчка "Предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите от общинска администрация Добрич от средствата за СБКО за 2012 г."

 

Ваучерите за храна ще се предоставят на тримесечие, считано от 01.01.2012 г., на база начислените средства за работни заплати на всички работници и служители, назначени по трудови правоотношения. Срокът на изпълнение на доставката е до 31.12.2012 г.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Прогнозният брой на работниците и служителите, назначени по трудови правоотношения, имащи право на ваучери за храна е 150.

 

Прогнозна стойност без ДДС:

40431 BGN

 

Изисквания за изпълнение на поръчката:

Изисквания за качество на ваучерите:

1. Ваучерите за храна следва да бъдат отпечатани съобразно всички законови изисквания, да съдържат всички реквизити, включително изискуемите способи за защита.

2. Ваучерите да се доставят пакетирани в пликове, съответстващи на предварителната заявка на Възложителя. 

3. Предлаганите ваучери могат да бъдат с номинал - 1, 2, 5, 10 и 20 лева.

 

Участниците следва да отговарят на следните условия:

  • да представят валидно разрешение за извършване на дейност, съгласно условията и реда на чл.5 от Наредба №7/09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор- представя се в заверен препис "Вярно с оригинала";
  • да представят заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност.

Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл. 101в, ал. 1 от ЗОП.

 

Критерии за възлагане:

Икономически най-изгодна оферта

 

Показатели за оценка на офертите:

1. Обхват на ваучера - представлява брой обекти на територията на град Добрич, в които може да се заплаща с представяне на ваучера - тежест 50 %.

2. Такса за издаване на ваучер - представлява процент от стойността на ваучера - тежест 30 %.

3. Срок за доставка на ваучерите, от датата на получаване на писмена заявка от възложителя - тежест 20 %. 

 

Срок за получаване на офертите:

Дата: 04.05.2012 г.

Час: 17:00

 

Допълнителна информация:

Участниците представят офертата в запечатан непрозрачен плик в "Центъра за услуги и информация", в гише "Деловодство" в Община град Добрич, ул."България" 12.

 

Приложение към поканата:

1. Оферта - образец;

2. Методика за оценка на офертите.

 

Лица за контакти:

Ивелина Василева

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 050

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

Прикачени файлове

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
11.36° C облачно
Нагоре