Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на "Център за психично здраве д-р П.Станчев-Добрич" ЕООД гр. Добрич

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на "Център за психично здраве д-р П.Станчев-Добрич" ЕООД гр. Добрич , обособени в два списъка:

СПИСЪК А, по който участниците трябва да имат предложения по всички позиции.

СПИСЪК Б, по който участниците могат да нямат предложения по всички позиции.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич ул. „П.Хитов" 24, "Център за психично здраве д-р П. Станчев - Добрич" ЕООД.

 

Общо количество или обем:

Лекарствени продукти - 180430 бр.

Прогнозна стойност без ДДС:

60000 лева 

Изисквания за изпълнение на поръчката:

1. Срок на договора: 12 (дванадесет) месеца от сключването на договора.

2. Срок на доставка: 24 часа (двадесет и четири часа) от момента на заявяването от страна на възложителя.

3. Условия на доставка: С транспорт на изпълнителя до мястото на доставка.

4. Изисквания към изпълнителя:

4.1. Да е българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

4.2. Да са получили разрешение за търговия на едро или удостоверение за регистрация за търговия на едро на територията на Република България по реда на ЗЛПХМ.

4.3. Да спазват принципите и изискванията на Добрата дистрибуторска практика, съгласно Наредба № 39 от 13 септември 2007 год. за принципите и изискванията на Добрата дистрибуторска практика.

4.4. Да отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП.

5. Изисквания към предлаганите лекарствените продукти:

5.1. Да са получили разрешение за употреба или да са получили удостоверение за регистрация по реда на ЗЛПХМ или по реда на Регламент (ЕО) № 726 / 2004 год. на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата, и при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1901/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно лекарствените продукти за педиатрична употреба и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1768/92, Директива 2001/20/ЕО, Директива 2001/83/ЕО и Регламент (ЕО) № 726/2004, и на Регламент (ЕО) № 1394/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007г. относно лекарствените продукти за модерна терапия и за изменение на Директива 2001/83/ЕО и на Регламент (ЕО) № 726/2004;

5.2. Да отговарят на изискванията на ЗЛПХМ по отношение на качеството, опаковките и листовките;

5.3. Да са включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 4 от ЗЛПХМ;

5.4. Остатъчният срок на годност да е не по-малък от 70 процента от общия срок на годност.

6. Срок за валидност на офертата: 60 (шестдесет) календарни дни от датата на получаването й от възложителя.

 

Критерии за възлагане:

Икономически най-изгодна оферта

 

Показатели за оценка на офертите:

„ЦЕНА", МАКСИМАЛЕН БРОЙ ПРЕДЛОЖЕНИ ПОЗИЦИИ ПО СПИСЪК Б", „СРОК ЗА ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ", „ОТСТЪПКА ОТ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЦЕНИ ПРИ ПЛАЩАНЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ В СРОК ДО 1 МЕСЕЦ", „СРОК НА ОСТАТЪЧНА ГОДНОСТ, но не по-малък от 70 процента от общия срок на годност", които се определят по формули, съгласно документацията за участие.

КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА е сборът от оценките по отделните показатели.

 

Срок за получаване на офертите:

Дата: 31.10.2012 г.

Час: 14:00

 

Допълнителна информация:

Документацията за участие може да бъде получена на място в ЦПЗ- Добрич, ул. „П. Хитов" 24, или да бъде изтеглена от сайта на Община гр.Добрич / http://www.dobrich.bg/ /  

 

Лице за контакт:

Д-р Маргарита Новоселска

ул."П.Хитов"24

тел:058 602655

факс:058 602490

e-mail: odpzs_dobrich@abv.bg

 

 

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
25.75° C предимно облачно
Нагоре