Специализиран превоз на пътници

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществената поръчка "Специализиран превоз на пътници" включва 2 /две/ обособени позиции:

Обособена позиция 1 - "Безплатен превоз на социално слаби граждани до гробищен парк";

Обособена позиция 2 - "Специализиран превоз на инвалиди със специално пригоден за целта автобус".

 

Количество или обем на поръчката:

Около 6 000 км. за ОП 1

Около 25 000 км. за ОП 2

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е в размер на:

за ОП 1 - 150 лв.;

за ОП 2 - 450 лв.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;

Гаранция за изпълнение на договора:

за ОП 1  -  2 % от стойността на договора;

за ОП 2  -  2 % от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и за срок не по-кратък от сроковете по изпълнение на договорите.

 

Условия и начин на финансиране и плащане:

Финансирането е от общинския бюджет, в рамките на планираните средства за 2011 г. Плащанията ще се извършват по банков път, след представяне на фактури за извършване на услугата.

 

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. 

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението (консорциума) е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението (консорциума); че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението (консорциума), и че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

 

Други особени условия:

Отстраняват се участици, за които са налице обстоятелствата по чл.47 , ал.1, 2 и 5 от ЗОП.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение (консорциум), или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

 

Условия за участие

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

3. За доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни участници /кандидати/ е необходимо да се представят документи издадени от държавата, в която съответния участник/кандидат е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

4. Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция;

5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно приложените към документацията образци;

6. Декларация по чл.56, ал.1, т.7 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител, съгласно приложения към документацията образец. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, се попълва Декларация за съгласие от подизпълнителят/ите - съгласно приложения към документацията образец;                      

7. Декларация за запознаване с условията на поръчката, съгласно приложения към документацията образец;

8. Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекто - договора, съгласно приложения към документацията образец; 

9. Декларация за спазване политиката по управление на околната среда, съгласно приложения към документацията образец;

10.  Сведения за участника, съгласно приложения към документацията образец;

11. Документ за закупена документация - заверено копие.

12. Попълнена и подписана Оферта за участие, съгласно приложения към документацията образец;

13. Срок на валидност на офертата - срокът не може да бъде по-кратък от посочения в обявлението (посочва се в офертата - съгласно приложението);

14. Срок за изпълнение на поръчката - срокът трябва да отговаря на посочения в обявлението  (посочва се в офертата - съгласно приложението);

15.  Ценово предложение - попълва се приложение образец към документацията за участие.

Документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за подготовка на офертата!

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

-  Заверено копие на Баланс и Отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ години (2007, 2008, 2009 г.) - за ОП 1, ОП 2;

- Справка-Декларация за реализирания оборот от услуги сходни с дейностите по предмета на настоящата поръчка за последните 3 /три/ години (2007, 2008, 2009 г.) - за ОП 1, ОП 2.

     Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ.

 

Минимални изисквания:

- участникът следва да има за 2009 г. оборот  от услуги сходни с дейностите по предмета на настоящата поръчка не по-малко от 100 000 лева. При участие на обединение, което не е юридическо лице изискването за оборот се отнася общо за обединението;


Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

-  Списък на основните договори за извършени транспортни услуги през последните 3 /три/  години (2007, 2008, 2009 г.);

- Списък с транспортните средства за превоз (копия от талоните на автобусите) - заверено копие -  за ОП1, ОП 2.   /Когато участникът кандидатства за ОП 2 описва с какъв точно специализиран превоз  ще бъде извършвана услугата/;

-  Лицензия за  обществен превоз на пътници - заверено копие - за ОП 1, ОП 2;

- Копие от списък към лицензията и копия от удостоверенията за транспортна годност на автобусите - за ОП 1, ОП 2;

 - Документ, удостоверяващ осигурена поддръжка и обслужване на автобусите в собствена или наета сервизна база /може и под формата на декларация/ - за ОП 1, ОП 2;

- Документ, доказващ осигурен предпътен медицински преглед на водачите - за ОП1, ОП2;

- Документ, удостоверяващ професионална компетентност - заверено копие - за ОП1, ОП2;

-  Произход и технически възможности на автобуса за превоз на инвалиди - заверено копие на техническата документация - за ОП 2;

-  Декларация за техническото оборудване, с което разполага участника за изпълнение на ОП 2, а именно за наличие на функциониращ офис със съответните телефонни номера /диспечерски център/.

 

Минимални изисквания:

- Кандидатът следва да е участник в обществения превоз не по-малко от 1 /една/ година.

 

Специфични условия:

За изпълнението на услугата се изисква определена професия:

Лицензия за обществен превоз на пътници издадена от Министерството на транспорта.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 07.03.2011 г.

Цена на офертата: 20 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срeщу документ за закупена документация в размер на 20 лв., внесени в касата на ЦУИ.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 14.03.2011 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 15.03.2011 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

 

Лица за контакти:

Иван Тонев и Маргарита Илиева

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
4.25° C облачно
Нагоре