Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Повишаване потенциала за развитие чрез организиране на възможностите и подобряване на туристическата инфраструктура в трансграничния регион” (POFTIC)

Описание на обекта на обществената поръчка:

Извършване на финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по Проект „Повишаване потенциала за развитие чрез организиране на възможностите и подобряване на туристическата инфраструктура в трансграничния регион” (POFTIC), по договор № 26931 от 01.04.2011 г. MIS-ETS Code 647 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

Общо количество или обем:

Извършването на финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по Проект „Повишаване потенциала за развитие чрез организиране на възможностите и подобряване на туристическата инфраструктура в трансграничния регион” (POFTIC), който се изпълнява по договор № 26931 от 01.04.2011 г. MIS-ETS Code 647 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. Предвидено е осъществяването на независим одиторски контрол на разходите по проекта, а именно: 1. Проверка за установяване на съответствие между отчитането от страна на Бенефициента - Община град Добрич на разходи по дейностите, залегнали в съответното одобрено проектно предложение и реда и правилата за отчитане на съответните разходи, определени и описани от Управляващия орган; 2. Проверка за съответствие между разходите, заявени от бенефициента за възстановяване и тези, посочени в отчетните записи и разходно-оправдателните документи; 3. Проследяване ефективното прилагане на Националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по тях, залегнали в проектното предложение от страна на бенефициента; 4. Проверка за съответствие между декларираните в разходно-оправдателните документи разходи и дейности, заложени в одобрения проект; 5. Проверка дали разходите са направени в периода на проекта;

6. Проверка за наличието на всички необходими реквизити в разходно-оправдателните документи на бенефициента и за съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и приложимите подзаконови нормативни актове; 7. Проверка за проследяване реалното извършване на дейностите и разходите от страна на бенефициента; 8. Проверка за проследяване адекватността на одитната пътека, осигурявана от бенефициента, както и съхраняване на проектната документация, съгласно изискванията; 9. Регулярно проследяване на тримесечие на извършените междинни плащания по проекта; 10. Предоставяне на текущи консултации и проверки за съответствие на оформянето на първичната счетоводна документация, методология и политики; 11. Изразяване на независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост при изпълнение на проекта в съответствие с националните и международните одиторски стандарти; 12. Извършване на тримесечна база на 100 % документална проверка на всички разходи по одобреният проект (законосъобразност, целесъобразност и допустимост на разходите), във връзка с представяне на междинни технически доклади и междинни финансови отчети; 13. Проверка на докладваните нередности: одиторът следва да се увери, че ако по проекта са установени нередности, то те са докладвани своевременно на всички необходими институции; 14. Проверка дали неправомерно изплатените суми, ако има такива, са възстановени по надлежния ред и дали са осчетоводени коректно; 15. Проверка за двойно финансиране за същата операция от друга програма или схема (национална или Общностна), както и от друг програмен период.

Участникът трябва при изпълнение на ангажимента да се съобразява с разпоредбите на Инструкция за одит на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г., както и да прилага националното законодателство и международните одиторски стандарти.

Прогнозна стойност без ДДС:

8 149 BGN

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

1.Гаранция за участие в размер на 80 /осемдесет/ лева, представена в една от следните форми:       

        парична сума в размер  преведена по сметка на Община град Добрич в “Общинска банка” АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или

        оригинал на банкова гаранция на същата стойност.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок не по-малко от 30 дни след изтичане на срока на валидност на офертата на участника.

2. Гаранция за изпълнение на договора - представя се в една от следните форми:    

        парична сума в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, преведена по сметка на Община град Добрич в “Общинска банка” АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или

        оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Когато Изпълнителят избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност – не по-малко от 30 дни след изтичане срока на договора.

Условия и начин на финансиране и плащане:

Предметът на настоящата процедура е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013г. и се изпълнява съгласно клаузите на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 26931/01.04.2011 г. MIS-ETS Code 647. Условията за плащане са описани подробно в приложения към документацията проекто договор.

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението (консорциума) е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението (консорциума); че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението (консорциума), и че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

Други особени условия:

Комисията предлага на Възложителя да отстрани всеки участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 13 от НВМОП; 2. за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; 3. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 14, ал. 2 от НВМОП.

Условия за участие

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

За участие в откритият конкурс се изисква Участникът да представи следните документи:

ПЛИК 1. "ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР", в който се поставят документите, изисквани от възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2. Оферта (предложение);

3. Сведения за участника, съгласно приложения към документацията образец;

4. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;

5. За доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни участници /кандидати/ е необходимо да се представят документи издадени от държавата, в която съответния участник/кандидат е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно приложените към документацията образци;

- когато Участникът в  процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларациите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включени в обединението.

- когато Участникът предвижда участието на подизпълнители, декларациите се представят за всеки от тях.

- когато Участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, декларациите се представят и в превод.

7. Декларация по чл.56, ал.1 т.7 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител, съгласно приложения към документацията образец;

8. Декларация за съгласие от подизпълнителят/ите, когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и - съгласно приложения към документацията образец;                                           

9. Декларация за запознаване с условията на поръчката, съгласно приложения към документацията образец;

10. Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекто – договора, съгласно приложения към документацията образец; 

11. Декларация, че участникът през последните 3 години /2008,2009 и 2010 г./ не е бил санкциониран от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България;

12. Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция/ - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция;

13. Документ за закупена документация – заверено копие;

14. Доказателства за икономическото и финансово състояние - съгласно Указанията за попълване на Офертата;

15. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците - съгласно Указанията за попълване на Офертата.

ПЛИК 2. "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания:

1. Попълнена и подписана Техническо предложение/оферта - попълва се приложения към документацията образец;

2. Срок за изпълнение на поръчката  -  попълва се в Техническото предложение/оферта. 

ПЛИК 3. "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА", който съдържа:

1.  Ценово предложение – попълва се приложения към документацията образец.

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

14.  Доказателства за икономическото и финансово състояние:

14.1. ОПР и Баланс за предходните 3 години /2008, 2009, 2010 г./ за юридическите лица. Ако участникът е физическо лице се представят официални документи, удостоверяващи дохода му (данъчни декларации, граждански договори и др.) за всяка от последните 3 години /2008, 2009, 2010г./ – заверени копия;

14.2. Справка-декларация за общия оборот от дейността на участника и от оборота от дейностите от услуги сходни с предмета на настоящата поръчка за последните 3 приключени финансови години /2008, 2009, 2010г./, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Минимални изисквания:

Участникът трябва да има реализиран оборот от дейности от услуги сходни с предмета на настоящата поръчка за последните три приключени финансови години общо в размер на 20 000 лева, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си.


Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

15. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците:   

15.1. Участникът трябва да е правоспособен дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие, вписани в специалния регистър към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ доказващ регистрацията му в някой от професионалните или търговските регистри на държавата, в която е установен, или еквивалентен документ, придружен с официален превод на български език, или представя декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон или еквивалентен документ, придружен с официален превод на български език. Когато участникът - чуждестранно лице е установен в друга държава - членка на Европейския съюз се представя еквивалентен документ, издаден от държавата, в която е установен, придружен с официален превод на български.

15.2. Кратка анотация/ представяне за досегашната дейност на участника по предмета на поръчката/, придружена със Справка-декларация на основните договори, сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години (2008, 2009 и 2010 г.). Към справката участника трябва да представи и доказателства, които могат да бъдат копия от договори или извлечения от тях от които да е видно възложителя, предмета на договора, датата на сключване, обхвата и обема на услугата, стойността на договора и датата на започване и приключване на работата по него, както и други доказателства за добро изпълнение – съгласно приложения към документацията образец.

15.3. Препоръки за добро изпълнение на договорите посочени в т.2, които да съдържат стойността, датата и мястото на изпълнение, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

15.4. Справка-декларация за членовете от одитния екип (собствени или наети) за изпълнение на поръчката – съгласно приложения към документацията образец. Справката трябва да е придружена от автобиографии по образец, които следва да доказват образованието, квалификацията на експерта и професионалния му опит. Към тях да се приложат копия от дипломи, договори, трудови книжки, референции от работодатели/възложители и всякакви други подходящи документи.

Минимални изисквания:

15.1. Заверено от участника копие на удостоверение от Института на дипломираните експерт-счетоводители, доказващо че участникът е със статут на регистриран одитор по смисъла на Закона за независимия финансов одит.

15.2. Участникът трябва да има изпълнени през предходните три години (2008, 2009 и 2010 години) не по-малко от 2 (два) договора сходни с предмета на настоящата поръчка, от които поне 1 с предмет извършване на финансов одит по отношение на средства от безвъзмездна финансова помощ, предоставени от един или няколко от посочените източници на финансиране: Оперативни програми, финансирани от Структурни фондове или Кохезионния фонд, предприсъединителни програми на ЕС, други външни източници на финансиране.

15.3. Участникът трябва да приложи минимум две препоръки/ референции към договорите посочени в справката-декларация.

15.4. За изпълнение на настоящата поръчка участникът трябва да предложи минимум:

- Двама експерти, които трябва да са регистрирани одитори по смисъла на §1, т.1, пр.1 от ДР на Закона за независимия финансов одит, които да познават и работят съгласно националното законодателство и международните одиторски стандарти;

- да притежават най-малко 4 г. професионален опит като одитори и да имат практически опит в извършване на одит на проекти, финансирани със средства от фондовете на ЕС.

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 07.09.2011 г.

Цена на офертата: 15 лв.

Час: 17:00

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 – 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич, срещу документ за закупена документация, внесени в касата на ЦУИ.

Документацията може да бъде закупена и по банков път, като цената на документацията следва да бъде преведена по следната сметка на Община град Добрич в Общинска банка АД, клон Добрич:

IBAN: BG 06 SOMB 9130 8410 000644

BIC: SOMBBGSF

Код за вид плащане: 448090

Възложителят изпраща документацията за сметка на лицето, отправило искането, след получаване на копие от платежния документ по факс (058/600162) или на e-mail: s_encheva@dobrich.bg или n_velikov@dobrich.bg,  с посочени данни за фактура, телефон, факс и актуален адрес, на който да бъде изпратена тръжната документация.

Срок за подаване на документите:

Дата: 14.09.2011 г.

Час: 17:00

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 15.09.2011 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала, II етаж, Община град Добрич

Лица за контакти:

Петя Гатева и Силвия Енчева

ул.”България”-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 – 162

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

Актуално

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“

30.06.2022

Добрич става столица на културата на България за седмица и сцена на истински звездопад! Вижте кои любими БГ звезди ще изнасят концерти и спектакли от 4 до 10 юли в града! Очакваме ви! Вход свободен за почти всички представления!...

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“
ВИЖ ДОБРИЧ
25.59° C ясно небе
Нагоре