Доставка на кулинарна продукция за нуждите на социални заведения към Отдел “Здравеопазване и социална политика” в Община град Добрич

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществената поръчка "Доставка на кулинарна продукция за нуждите на социални заведения към Отдел "Здравеопазване и социална политика" в Община град Добрич",  включваща 9 /девет/ обособени позиции (ОП), както следва:

ОП 1 - „Преходни жилища"; 

ОП 2 - „Дом за деца лишени от родителска грижа "Дъга"; 

ОП 3 - „Център за настаняване от семеен тип 2"; 

ОП 4 - „Център за настаняване от семеен тип 1";

ОП 5 - „Дневен център за възрастни с увреждания"; 

ОП 6 - „Дневен център за деца с увреждания"; 

ОП 7 - „Приют за безнадзорни деца и сираци"; 

ОП 8 - „Защитени жилища за лица с интелектуални затруднения";

ОП 9 - „Център за настаняване от семеен тип 3"

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Количество или обем на поръчката:

Максимален капацитет - лица:

ОП 1 - 8;

ОП 2 - 50;

ОП 3 - 15;

ОП 4 - 15;

ОП 5 - 40;

ОП 6 - 58;

ОП 7 - 20;

ОП 8 - 14;

ОП 9 - 15.

Поради типа и спецификата на социалните заведения, броят на техните потребители е променлив, което обуславя възможността на Възложителя да подава Заявки с различни количествени параметри за срока на действие на договора, относно брой лица!

 

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

  1. Гаранцията за участие :

Гаранцията за участие се представя в една от следните форми:

  • парична сума в размер на:

-за ОП 1 - 180 лв.;

-за ОП 2 - 1180 лв.;

-за ОП 3 - 350 лв.;

-за ОП 4 - 350 лв.;

-за ОП 5 - 380 лв.;

-за ОП 6 - 650 лв.;

-за ОП 7 - 470 лв.;

-за ОП 8 - 300 лв.;

-за ОП 9 - 350 лв.

преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF

  • оригинал на банкова гаранция на същата стойност.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни след датата на изтичане на срока на валидност на офертата.

 

2. Гаранция за изпълнение на договора: Гаранциите за изпълнение на договора се представят в една от следните форми:

  • парична сума в размер на:

-за ОП 1  - 3 % от стойността на договора;

-за ОП 2  - 3 % от стойността на договора.

-за ОП 3  - 3 % от стойността на договора;

-за ОП 4  - 3 % от стойността на договора;

-за ОП 5  - 3 % от стойността на договора;

-за ОП 6  - 3 % от стойността на договора;

-за ОП 7  - 3 % от стойността на договора;

-за ОП 8  - 3 % от стойността на договора;

-за ОП 9  - 3 % от стойността на договора.

преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF

  • оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Банковата гаранция следва да бъде неотменима и безусловна, да бъде със срок не по-кратък от срока на изпълнение на поръчката.

 

Основни финансови условия и начин на плащане:

Плащането на договорената сума се извършва по банков път, при условия определени в проекта на договора, приложен към документацията.

 

Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката( в приложимите случаи):

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. 

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението (консорциума) е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението (консорциума); че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението (консорциума), и че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

 

Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката:

Отстраняват се участници, за които са налице обстоятелствата по чл.47 , ал.1, 2 и 5 от ЗОП.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение (консорциум), или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

 

Условия за участие:

Лично състояние на икономическите оператори, включително изискването във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

3. За доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни участници /кандидати/ е необходимо да се представят документи издадени от държавата, в която съответния участник/кандидат е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

4. Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция, със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни след датата на изтичане на срока на валидност на офертата;

5.       Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно приложените към документацията образци;

6. Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнител/и  /участникът попълва декларация, съгласно приложения към документацията образец/. Ако участникът не предвижда участието на подизпълнител, то същият представя декларация за не ползването на подизпълнител - съгласно приложения образец. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, в офертата се посочват подизпълнителя/ите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнителят/ите.

  • Декларации за ползване или не на подизпълнител, съгласно приложения към документацията образец;
  • Декларация - съгласие за участие в обществената поръчка като подизпълнител, ако се предвижда участието на подизпълнител, съгласно приложения към документацията образец.

7.  Декларация за запознаване с условията на поръчката - съгласно приложения образец;   

8.  Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекто - договора - съгласно приложения образец; 

9. Декларация за спазване политиката по управление на околната среда - съгласно приложения образец;

10. Сведения за участника - съгласно приложения образец;

11. Документ за закупена документация - заверено копие;

12. Попълнена и подписана оферта за участие, съгласно приложения към документацията образец;

13. Срок на валидност на офертата - срокът не може да бъде по-кратък от посочения в обявлението (посочва се в офертата - съгласно приложението);

14. Срок за изпълнение на поръчката - следва да съответства на посочения от Възложителя в обявлението (посочва се в офертата - съгласно приложението);

15. Ценово предложение - попълва се приложение образец към документацията за участие.

Документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за подготовка на офертата.

 

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

16.1 Заверено копие на Баланса и Отчета за приходите и разходите за 2007 г., 2008 г. и 2009 г.;

16.2 Декларация за приходите от дейността, предмет на обществената поръчка за последните 3 /три/ години (2007, 2008, 2009 г.)

    Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ.

 

Минимални изисквания:

Участникът следва да има приходи от дейност, сходна с предмета на обществената поръчка, не по - малко от 150 000 лева без ДДС за всяка от последните 3 /три/ години (2007, 2008, 2009 г.), в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.


Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

17.1. Списък - декларация на договорите за доставка на кулинарна продукция, сходна с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години (2008, 2009, 2010 г.), в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение;

17.2. Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните на обекта за производство или търговия с храни от Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/, съответно от Регионалната ветеринарномедицинска служба /РВМС/ по местонахождение на обекта;

17.3. Удостоверение от РИОКОЗ във връзка с чл.36, ал.3 от Закона за здравето за вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение - транспортни средства /собствени или наети/ със специално предназначение, съгласно изискванията на Наредба № 9/21.03.2005 година;

17.4. Списък на лицата, отговарящи за приготвянето и контрола на качеството на кулинарната продукция, придружен от документи /заверени копия/, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и трудовия стаж на същите.

 

Минимални изисквания:

-Участникът следва да има изпълнени минимум 3 /три/ договора сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години (2008, 2009, 2010 г.) и минимум 3 /три/ референции;

-Участникът трябва да притежава минимум 1 /един/ брой складово помещение с хладилна техника и хладилни помещения, поддържащи постоянна температура, необходима за съхранение на продуктите - доказва се с валидни санитарни разрешителни, съгласно изискванията на ДВСК и РИОКОЗ - Удостоверение за регистрация на името на участника, и документи, удостоверяващи собствеността на съответния обект. В случай, че складовите помещения с хладилна техника и хладилните помещения не са собствени, се прилага договор за наем, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение за срока на поръчката.

-Участникът да има минимум 1 /един/ брой собствен или нает хладилен автомобил и минимум 1 /един/ брой собствен или нает транспорт за превоз на кулинарна продукция, удостоверен с разрешително за превоз на кулинарна продукция. В случай, че транспортните средства не са собствени - се прилага договор за наем, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение за срока на поръчката.

-Участникът да притежава обект за производство и/или търговия на кулинарна продукция, сходна с предмета на поръчката, регистриран съгласно чл.12 от Закона за храните от Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/, съответно от Регионалната ветеринарномедицинска служба /РВМС/ по местонахождение на обекта. В случай, че обектът за производство и/или търговия на кулинарна продукция не е собствен, се прилага договор за наем, в който да е удостоверено, че същият ще е на разположение за срока на поръчката.

-Участникът следва да разполага с минимум 1 /един/ майстор готвач, който ще отговаря за приготвянето и контрола на качеството на кулинарната продукция, предмет на настоящата поръчка.

 

 

Условия за получаване на документацията за участие:

Получаване до: 07.02.2011 г.

Цена на офертата: 20 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срещу документ за закупена документация в размер на 20 лв., внесени в касата на ЦУИ.

 

Срок за подаване на офертите:

Дата: 17.02.2011 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 18.02.2011 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

 

Лица за контакти:

Маргарита Илиева

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

 

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
4.9° C облачно
Нагоре