Покана за представяне на тръжни предложения (от Министерството на труда и социалната политика)

 

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТРЪЖНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ППТП)

Дата: 24.06.2011 г.

Заем от Световна банка №: 7612 - BG

Наименование на заема от Световна банка: Проект за социално включване

 

 

1. Министерство на труда и социалната политика получи заем от Международната банка за възстановяване и развитие за финансиране на Проекта за социално включване, като част от средствата от този заем ще бъдат използвани за извършване на легитимни плащания по договора за СМР по Проект „Общностен център за деца и семейства - гр. Добрич".

 

2. Община Добрич - бенефициент по Проекта за социално включване, отправя покана за изпращане на запечатани оферти от подходящи кандидати за извършване на СМР по Проект „Общностен център за деца и семейства - гр. Добрич".

 

3. Тръжната документация (и допълнителни екземпляри от нея) може да бъде закупена от Община Добрич, гр. Добрич, ул. „България" № 12, срещу такса, неподлежаща на възстановяване, в размер на 100 (сто) лева с включен ДДС за всеки комплект. Заинтересованите кандидати за участие в търга могат да получат допълнителна информация на същия адрес и на телефон 058/601 203 и 058/603 150, всеки работен ден от 9:30 до 17.15 часа.

 

4. Тръжните предложения трябва да са валидни за срок от 90 календарни дни, след датата на отваряне на тръжните предложения и да бъдат придружени от Гаранция за участие в търга в размер на 2000 (две хиляди) лв.

 

5. Кандидатите подават тръжните си предложения в Община Добрич, гр. Добрич, ул. „България" № 12, до или преди 10:00 часа на 27.07.2011 г. Електронни документи не са позволени. Тръжните предложения ще бъдат отворени физически в присъствието на кандидатите, които пожелаят да присъстват лично на сесията по откриването на търга.

 

6. Тръжните предложения, получени след изтичане на крайния срок, ще бъдат отхвърлени и върнати неразпечатани на кандидатите.

Актуално

Ремонтни дейности на 23 май

20.05.2022

Община Добрич информира гражданите, че продължават ремонтните дейности по изкърпване на уличната мрежа в района около храм „Света Троица“. На 23 май продължава изкърпването по улица „Христо Ботев“ в участъка...

Ремонтни дейности на 23 май
ВИЖ ДОБРИЧ
14.36° C облачно
Нагоре