Повишаване потенциала за развитие чрез организиране на възможностите и подобряване на туристическата инфраструктура в трансграничния регион

 

Наименование на поръчката:

„Визуализация - изработване на промоционални материали и извършване на промоционални дейности" за целите на Проект „Повишаване потенциала за развитие чрез организиране на възможностите и подобряване на туристическата инфраструктура в трансграничния регион" (POFTIC), по договор № 26931 от 01.04.2011 г. MIS-ETS Code 647 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г.

 

Кратко описание на обекта на обществената поръчка:

Изпълнението на услугите, посочени в предмета на поръчката и обособените позиции към нея, са планирани като дейности в рамките на Проект „Повишаване потенциала за развитие чрез организиране на възможностите и подобряване на туристическата инфраструктура в трансграничния регион" (POFTIC), по договор № 26931 от 01.04.2011 г. MIS-ETS Code 647 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г. При изработването на рекламните и промоционални материали трябва да се спазват изискванията на Наръчника за визуализация към Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007-2013.

 

Количество или обем на поръчката:

Описанието на услугите е дадено в обособени позиции, както следва: ОП 1 - проектиране и изработка на постери на два езика, триезични табели, двуезични информационни брошури, Информационни пакети за пресконференции, Стикери и брошури, Постери и брошури за съвместния туристически продукт и изработка на рекламни надписи върху дребни сувенири.

ОП 2 - изработване на рекламни надписи върху фланелки и шапки.

ОП 3 - организиране на медийна кампания и изработване на промоционален видеоклип. За всяка позиция има отделно обособено количество, подробно изложено в документацията - Техническото задание.

 

 

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

1.Гаранция за участие по обособени позиции, както следва:  ОП 1 - 370 /триста и седемдесет/ лева; ОП 2 - 560 /петстотин и шестдесет/ лева; ОП 3 - 55 /петдесет и пет/ лева, представена в една от следните форми:       

  • парична сума в размер преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или
  • оригинал на банкова гаранция на същата стойност.

 

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок не по-малко от 30 дни след изтичане на срока на валидност на офертата на участника.

2. Гаранция за изпълнение на договора - представя се в една от следните форми:    

  • парична сума в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС за всяка обособена позиция, преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или
  • оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Когато Изпълнителят избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност - 30 (тридесет) календарни дни след датата на изтичане на срока на договора.

 

Условия и начин на финансиране и плащане:

Предметът на настоящата процедура е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013г.  и се изпълняват съгласно клаузите на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 26931/01.04.2011 г. MIS-ETS Code 647. Условията за плащане са описани подробно в приложения към документацията проекто договор.

 

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица:

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението (консорциума) е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението (консорциума); че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението (консорциума), и че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

 

 

 

Други особени условия:

Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата всеки участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 ЗОП; 2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП; 3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 ЗОП.

 

Условия за участие:

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.

-  копие от документа за регистрация, заверено с подпис и печат на лицето, определено по регистрация да представлява дружеството, или Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, когато Участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 

- Споразумение/договор за създаване на обединение (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице);

- копие от документа за самоличност, когато Участникът е физическо лице;

- документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът бъде представен в официален превод (за юридическо лице, което не е регистрирано в Р България);

- когато Участникът в  процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включени в обединението;

- когато Участникът предвижда участието на подизпълнители, документите се представят за всеки от тях.

3. За доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни участници /кандидати/ е необходимо да се представят документи издадени от държавата, в която съответния участник/кандидат е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

4. Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция;

5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно приложените към документацията образци;

- когато Участникът в  процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларациите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включени в обединението.

- когато Участникът предвижда участието на подизпълнители, декларациите се представят за всеки от тях.

- когато Участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, декларациите се представят и в превод.

6. Декларация по чл.56, ал.1 т.7 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител, съгласно приложения към документацията образец;

7. Декларация за съгласие от подизпълнителя/ите - когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, съгласно приложения към документацията образец;                      

8. Декларация за запознаване с условията на поръчката, съгласно приложения към документацията образец;

9. Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекто - договора, съгласно приложения към документацията образец; 

10.  Сведения за участника, съгласно приложения към документацията образец;

11. Документ за закупена документация - заверено копие;

12. Попълнена и подписана Оферта за участие, съгласно приложения към документацията образец;

13. Техническа оферта, съгласно приложения към документацията образец;

14. Срок на валидност на офертата - срокът не може да бъде по-кратък от посочения в обявлението (посочва се в техническата оферта - съгласно приложението);

15. Срок за изпълнение на поръчката - срокът не може да бъде по-дълъг от посочения в обявлението  (посочва се в техническата оферта - съгласно приложението);

16.  Ценова оферта - попълва се приложения образец към документацията за участие;

 

Икономически и финансови възможности:

Изискуеми документи информация:

17.  Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП:

17.1. Заверено копие на Баланс и Отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ години (2008, 2009, 2010 г.) в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си.

Съгласно чл. 56, ал.3 от ЗОП, когато Участникът е обединение, което не юридическо лице, документите се представят от всеки член на обединението. 

Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, когато Участникът предвижда участието на подизпълнители, документите се представят от всеки от тях.

В случай, че участникът е чуждестранно юридическо лице, се прилагат аналогични на посочените изискуеми официални документи от съответната страна - оригинал или официално копие, придружени с превод.

17.2. Информация за общия оборот от дейността на участника и оборота от дейността му от услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка, за последните 3 (три) години (2008, 2009, 2010) - (съгласно приложения образец).

Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ.

 

Минимални изисквания:

Участникът трябва да е реализирал минимален годишен оборот общо за трите финансови години (2008, 2009, 2010) за съответната обособена позиция, за която участва (по образец) в размер на: 

  • ОП 1 - 75 000 лв. без ДДС
  • ОП 2 - 110 000 лв. без ДДС
  • ОП 3 - 11 000 лв. без ДДС

 

Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните икономически изисквания се прилагат за обединението като цяло.

В случай, че не отговаря на горното изискване, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.


Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

18. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците по чл. 51 от ЗОП:

18.1. Кратка анотация/ представяне на досегашната дейност на участника

18.2. Списък - декларация на основните договори сходни с предмета на поръчката по съответната обособена позиция, изпълнени успешно през последните три години (2008, 2009, 2010), включително стойностите, датите и получателите. (по образец) Декларацията следва да е придружена с препоръки за добро изпълнение за всеки от договорите описани в нея (оригинали или заверени от участника копия).

18.3.  Декларация относно наличието на техническо оборудване, (собствено или наето) необходимо за обезпечаване изпълнението на услугите по съответната обособена позиция с приложени доказателства за собственост и/или споразумение за ползване /наем на материална база, оборудване/, за срока на изпълнение на поръчката. (по образец). Документите се представят в оригинал или заверени от участника копия.

18.4. Списък - декларация за техническите лица (собствени или наети), ангажирани от участника за изпълнение на предмета на поръчката за съответната обособена позиция (по образец), заедно с копие от трудови или граждански договори.

18.5. Автобиография на експертите (съгласно приложения образец), които пряко ще участват в изпълнението на дейностите по поръчката, придружена от документи, доказващи професионалния опит и квалификация (дипломи, и/или трудови книжки, и/или удостоверения за квалификация, и/или сертификати за придобита квалификация, референции от работодател, др.) 

Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, когато Участникът предвижда участието на подизпълнители, документите по т. 2, т. 3, т. 5, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10, т.17, т.18 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗОП, когато Участникът е обединение, което не юридическо лице, документите по т. 2, т. 3, т. 5, т. 8, т. 9, т. 10, т.17, т.18 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните технически изисквания се прилагат за обединението като цяло.

В случай, че не отговаря на някое от горните минимални изисквания или не представи някой/и от изискуемите документи, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

 

Минимални изисквания:

18.2. Участникът следва да е изпълнил успешно през последните 3 (три) години (2008, 2009 и 2010):

  • Минимум 3 (три) договора със сходен предмет на поръчката за съответната обособена позиция.

Договори в процес на изпълнение няма да бъдат разглеждани.

18.4. Участникът следва да предложи минимум:

1. за ОП 1:

- експерт дизайн и предпечатна подготовка - минимум двама, които да отговарят на следните минимални изисквания:

Образователно-квалификационна степен - бакалавър;

Професионален опит - минимум 2 години опит в областта на дизайна и предпечатната подготовка, компютърни умения - Microsoft Office приложения, Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobde Illustrator и друг софтуер, свързан с предпечатната подготовка;

- в подготовката и изпълнението на рекламни задачи и кампании - дизайн и изпълнение на метални конструкции (билбордове, информационни табели);

2. за ОП 2:

- експерт дизайн - минимум двама, които да отговарят на следните минимални изисквания:

Образователно-квалификационна степен - бакалавър;

Професионален опит - минимум 2 години опит в областта на дизайна, подходящо ниво на технически експертни знания в областта на графичния дизайн;

3. за ОП 3:

- експерт организиране събития - минимум един, който да отговаря на следните минимални изисквания:

Образователно-квалификационна степен - бакалавър;

Професионален опит - минимум 1 година опит в организиране и провеждане на публични събития (пресконференции, семинари и други);

 

 

Условия за получаване на документацията за участие:

Получаване до: 29.07.2011 г.

Цена на офертата: 20 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срещу документ за закупена документация в размер на 20 лева, внесени в касата на ЦУИ. Лицата имат право да я разгледат на място преди да я закупят.

 

Срок за подаване на офертите:

Дата: 08.08.2011 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 09.08.2011 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

 

Лица за контакти:

Петя Гатева и Силвия Енчева

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

 

Приложение Б:

Кратко описание:

 

ОП-1:

В рамките на Проект „Повишаване потенциала за развитие чрез организиране на възможностите и подобряване на туристическата инфраструктура в трансграничния регион" (POFTIC), по договор № 26931 от 01.04.2011 г. MIS-ETS Code 647 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г., се предвижда изпълнението на следните услуги: Проектиране и изработка на постери на два езика, триезични табели, двуезични информационни брошури, информационни пакети за пресконференции, стикери и брошури, постери и брошури за съвместния туристически продукт и изработка на рекламни надписи върху дребни сувенири.

 

ОП-2:

В рамките на Проект „Повишаване потенциала за развитие чрез организиране на възможностите и подобряване на туристическата инфраструктура в трансграничния регион" (POFTIC), по договор № 26931 от 01.04.2011 г. MIS-ETS Code 647 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г., се предвижда изпълнението на следните услуги: Изработване на рекламни надписи на фланелки и шапки в обем и количество, съгласно Техническото задание на Възложителя.

 

ОП-3:

В рамките на Проект „Повишаване потенциала за развитие чрез организиране на възможностите и подобряване на туристическата инфраструктура в трансграничния регион" (POFTIC), по договор № 26931 от 01.04.2011 г. MIS-ETS Code 647 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г., се предвижда изпълнението на следните услуги: Организиране на медийна кампания и изработване на промоционален видеоклип.

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
3.88° C облачно
Нагоре