Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

"Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществена поръчка „Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич", включваща 2 /две/ обособени позиции:

- Обособена позиция 1 - "Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич с асфалтобетонова смес";

- Обособена позиция 2 - "Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич с бетонов разтвор Б15".

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем на поръчката:

Очакван обем:

Обособена позиция 1 - около 6 000 кв. м. настилка;

Обособена позиция 2 - около 3 500 кв. м. настилка.

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е в размер на:

за ОП 1 - 2 600 лв.;

за ОП 2 - 500 лв.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;

Гаранция за изпълнение на договора:

за ОП 1  - 3 % от стойността на договора;

за ОП 2  - 3 % от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и за срок не по-кратък от гаранционния срок за извършените СМР.

 

Условия и начин на финансиране и плащане:

Финансирането е от общинския бюджет, в рамките на планираните средства за 2011 г. Плащанията ще се извършват по банков път, след подписване на протоколи за извършено строителство и представяне на оригинални данъчни фактури.

 

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. 

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението (консорциума) е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението (консорциума); че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението (консорциума), и че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

 

 

Други особени условия:

Отстраняват се участици, за които са налице обстоятелствата по чл.47 , ал.1, 2 и 5 от ЗОП.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение (консорциум), или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

 

Условия за участие

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

3. За доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни участници /кандидати/ е необходимо да се представят документи издадени от държавата, в която съответния участник/кандидат е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

4. Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция;

5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно приложените към документацията образци;

6. Декларация по чл.56, ал.1 т.7 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител, съгласно приложения към документацията образец. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, се попълва Декларация за съгласие от подизпълнителят/ите - съгласно приложения към документацията образец;                      

7. Декларация по чл.56, ал.1, т.10 от ЗОП за минимална цена на труда, съгласно приложения към документацията образец;

8. Декларация за запознаване с условията на поръчката, съгласно приложения към документацията образец;

9. Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекто - договора, съгласно приложения към документацията образец; 

10. Декларация за спазване политиката по управление на околната среда, съгласно приложения към документацията образец;

11.  Сведения за участника, съгласно приложения към документацията образец;

12. Документ за закупена документация - заверено копие.

13. Попълнена и подписана Оферта за участие, съгласно приложения към документацията образец;

14. Срок на валидност на офертата - срокът не може да бъде по-кратък от посочения в обявлението (посочва се в офертата - съгласно приложението);

15. Срок за изпълнение на поръчката - срокът не може да бъде по-дълъг от посочения в обявлението  (посочва се в офертата - съгласно приложението);

16. Гаранционен срок на подлежащите на извършване СРР (посочва се в офертата - съгласно приложението);

17.  Ценово предложение - попълва се приложения образец към документацията за участие;

 

Документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за подготовка на офертата. Непредставянето на някой от горепосочените документи е основание за отстраняване на участника!

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

18.  Доказателства за икономическото и финансово състояние:

18.1. Заверено копие на Баланс и Отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ години (2008, 2009, 2010 г.);

18.2. Справка - Декларация за реализирания общ оборот и оборот от строително ремонтни работи, сходни с дейностите по предмета на поръчката, а именно СРР по уличната и пътна мрежа за последните 3 /три/ години (2008, 2009, 2010 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, съгласно приложения към документацията образец;

18.3. Копие от сключена застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ.

       Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ.

 

Минимални изисквания:

- участниците трябва да са реализирали оборот от строително ремонтни работи по уличната и пътна мрежа сходни с дейностите по предмета на поръчката в размер не по-малко от 1 800 000 лева без ДДС общо за последните 3 /три/ години (2008, 2009, 2010 г.) и оборот от строително ремонтни работи по уличната и пътна мрежа сходни с дейностите по предмета на поръчката в размер не по-малко от 600 000 лева без ДДС за последната година (2010 г.). При участие на обединение, което не е юридическо лице изискването за оборот се отнася общо за обединението.    

Това изискване се доказва със Справка - Декларация, която съдържа информация за общия оборот и оборота от сходни с предмета на поръчката СРР по улични и пътни мрежи за последните 3 /три/ години (2008, 2009, 2010 г.).

- участниците трябва да представят копие от валидна  застраховка за "Професионална отговорност" в строителството със срок съответстващ на срока на валидност на офертата. В случай на изтичаща застраховка участникът попълва декларация (свободен текст), че ще сключи такава за срока на договора за изпълнение.

 

Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

19. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците:

19.1.  Списък на договори за строителство изпълнени през последните 5 години (2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 г.) на обекти, сродни с предмета на настоящата поръчка. Списъкът трябва да съдържа: дата на договора, име на Възложителя, предмет на договора, срок на изпълнение, стойност с ДДС на договора, описание на дейностите - съгласно приложения към документацията образец. Задължително се прилагат референции/препоръки за добро изпълнение и дали строителството е  изпълнено професионално, в срок, и в съответствие с нормативните изисквания;

19.2. Списък - Декларация за техническото оборудване, машини и съоръжения, с което разполага кандидата с отбелязване дали то е собствено или наето, за осигуряване качеството на изпълнение на дейностите - съгласно приложения към документацията образец;

Задължително се прилагат, както за собствена така и за наета техника, следните документи:

копие на инвертарна книга;

копия на регистрационни талони;

документи за собственост (фактури) или право на ползване (договор за наем);

документи относими към доказване на съответните параметри на техниката.

19.3. Списък на ръководните служители на кандидата и на тези, които отговарят за извършване на строителството, както и документи удостоверяващи образованието и прифесионалната квалификация на двете категории служители;

19.4. Декларации за средния годишен брой на работниците и служителите, и за броя на ръководните служители на кандидата/участника за последните 2 /две/ години (2009, 2010 г.);

19.5. Списък - Декларация за квалифициран технически персонал и работници, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката, включително на отговарящи за контрола на качеството на СРР и вложените материали - съгласно приложения към документацията образец;

За доказване на образованието и професионалната квалификация, участникът трябва да приложи за всяко лице:

  • копие на трудов или граждански договор;
  • копие от диплома, сертификат и/или удостоверение за проведено обучение;
  • професионална автобиография с посочено участие в по-важни проекти и отговорности в тях.

19.6. Участниците трябва да разполагат със собствена или наета асфалтова база с производителност на асфалтосмесителните инсталации над 100 тона/час. Това обстоятелство се удостоверява чрез информация от представения списък за собствено или наето оборудване на участника, в които е посочена информация за наличието на изискуемите асфалтосмесителни инсталации. Задължително се прилага заверено копие от участника на документ доказващ собствеността или договора за наем на база заверено копие от утвърден от РИОСВ доклад за собствени периодични замервания, както и документ доказващ производителността на асфалтосмесителната инсталация;

19.7. Участниците трябва да разполагат със собствена или договорена за извършване на услугата акредитирана от БСА лаборатория за контрол на качеството. Това обстоятелство се удостоверява чрез информация от представения списък за собствено или наето оборудване на участника, в които е посочена информация за наличието на изискуемото оборудване за измерване на качеството. Задължително се прилага документ удостоверяващ собствеността и правото на ползване на лабораторията;

19.8. Участниците трябва да са вписани в централния професионален регистър на строителя за строежи от пътна и благоустройствена инфраструктура;

19.9. Участниците трябва да представят техническо предложение, съдържащо: Обяснителна записка; Работна програма; Общо описание на системите за контрол на качеството; План за организация за опазване на околната среда; Други;

19.10. Сертификат за съответствието на кандидата със системата за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с интегрирана система за управление на условията на труд OHSAS 18001:2002 или еквивалент и с интегрирана система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент, с обхват предмета на обществената поръчка.

 

Минимални изисквания:

- Участниците трябва да разполагат със следните Технически възможности: машини и оборудване за 2 /два/ екипа за асфалтополагане. Един за цялостно преасфалтиране на по-големи площи и един за машинно изкърпване;

- Участниците трябва да разполагат със собствени или наети:

    - самосвали с товароносимост над 10 тона - най-малко 4 броя;

    - автогудронатори с греда и дюзи за разпръскване на битумна емулсия и устройство за дозиране   - най-малко 2 броя;

    - асфалтополагачи - най-малко 1 брой с електронно нивелиращо устройство;

    - самоходни пневматични валяци с тегло над 10 тона - най-малко 2 броя;

    - бандажни вибрационни валяци от 6 до 8 тона - най-малко 2 броя;

    - товарачни машини с обем от 1,5 до 3 куб. м. - 2 броя;

    - пътна фреза с ширина 50 см. - най-малко 1 брой;

    - пътна фреза с ширина 100 см. - най-малко 1 брой;

    - фугорезачка за изрязване на асфалтова настилка - най-малко 1 брой;

    - компресор - най-малко 2 броя;

    - вибрационна плоча с тегло над 400 кг. - най-малко 1 брой.

- Участниците трябва да имат средно-списъчен състав за всяка от последните 2 години (2009 и 2010 г.) не по-малко от 70 работници. Доказва се с декларация за средния годишен брой на работниците и служителите за последните 2 години (2009 и 2010 г.);

- Участниците трябва да разполагат с наети на постоянен или срочен договор технически ръководители на обекти с опит като технически ръководители на обекти по изграждане или ремонт на пътна инфраструктура поне 5 години - най-малко 2 броя;

- Участниците трябва да са вписани в централния професионален регистър на строителя за строежи от пътна и благоустройствена инфраструктура - най-малко за четвърта категория, съгласно изискванията на Наредба 1 за номенклатурата на видовете строежи и/или ако е чуждестранен участник да има еквивалентно право;

- Техническото предложение задължително трябва да съдържа:

      - Обяснителната записка съдържа подробно описание на организацията, която ще се създаде на обектите и ресурсите, които ще използва участника за изпълнение на СРР, както и последователността при извършване на дейностите;

      - Работната програма се състои от линеен график разположен във времето представляващ действителните общи намерения на строителя за изпълнение на СРР до завършване в определения срок;

     - Общо описание на системите за контрол на качеството, които ще се използват;

     - План за организация за опазването на околната среда, който да включва описание на депонирането/изхвърляне на твърди отпадъци от строителството, депониране/изхвърляне на друг вид отпадъци, други мерки предвидени от участника;

     - Други подробности, които имат отношение към качественото изпълнение на поръчката.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 03.05.2011 г.

Цена на офертата: 20 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срещу документ за закупена документация в размер на 20 лева, внесени в касата на ЦУИ. Лицата имат право да я разгледат на място преди да я закупят.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 10.05.2011 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 11.05.2011 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Допълнителна информация:

Възможно е възлагане на допълнително строителство на същия изпълнител, чрез процедура на договаряне с него, съгласно чл. 53, ал. 1 от НВМОП.

 

Лица за контакти:

Маргарита Илиева и Никола Сърбов

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
4.79° C облачно
Нагоре