Реконструкция на спортно тренировъчно игрище в град Добрич

 

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

„Реконструкция на спортно тренировъчно игрище в град Добрич"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществена поръчка „Реконструкция на спортно тренировъчно игрище в град Добрич"

Предмет на настоящата поръчка е изпълнението на следните дейности:

- Ремонт и изграждане на дренажната система на футболното игрище;

- Полагане на изкуствена тревна настилка на футболното игрище;

- Изграждане на ограда /игрище/;

- Изграждане на осветителната система /игрище и съблекални/;

- Ремонт на трибуни;

- Ремонт на съблекални;

- Вертикална планировка пред трибуни съблекални.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Тренировъчното игрище е с размери 65/105 м, съгласно проекта.

 

Прогнозна стойност без ДДС:

550 000 BGN

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

1. Гаранцията за участие : Гаранцията за участие се представя в една от следните форми:

-парична сума в размер на 5 000 лева, преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF

-оригинал на банкова гаранция на същата стойност.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни след датата на изтичане на срока на валидност на офертата.

2. Гаранция за изпълнение на договора: Гаранциите за изпълнение на договора се представят в една от следните форми:

-парична сума в размер на 3% от стойността на договора без ДДС, преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF

-оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Банковата гаранция следва да бъде неотменима и безусловна, и да бъде със срок не по-кратък от гаранционния срок на строително-монтажните работи.

 

Условия и начин на финансиране и плащане:

Финансирането е от общинския бюджет. Плащанията ще се извършват по банков път по начин посочен в проекто-договора.

 

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. 

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението (консорциума) е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението (консорциума); че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението (консорциума), и че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

 

Други особени условия:

Отстраняват се участици, за които са налице обстоятелствата по чл.47 , ал.1, 2 и 5 от ЗОП.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение (консорциум), или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

 

Условия за участие

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

3. За доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни участници /кандидати/ е необходимо да се представят документи издадени от държавата, в която съответния участник/кандидат е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

4. Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция;

5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно приложените към документацията образци;

6. Декларация по чл.56, ал.1 т.7 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител, съгласно приложения към документацията образец. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, се попълва Декларация за съгласие от подизпълнителят/ите - съгласно приложения към документацията образец;                      

7. Декларация по чл.56, ал.1, т.10 от ЗОП за минимална цена на труда, съгласно приложения към документацията образец;

8. Декларация за запознаване с условията на поръчката, съгласно приложения към документацията образец;

9. Декларация за запознаване с обекта, съгласно приложения към документацията образец;

10. Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекто - договора, съгласно приложения към документацията образец; 

11. Декларация за спазване политиката по управление на околната среда, съгласно приложения към документацията образец;

12.  Сведения за участника, съгласно приложения към документацията образец;

13. Документ за закупена документация - заверено копие.

14. Попълнена и подписана Оферта за участие, съгласно приложения към документацията образец;

15. Срок на валидност на офертата - срокът не може да бъде по-кратък от посочения в обявлението (посочва се в офертата - съгласно приложението);

16. Срок за изпълнение на поръчката - срокът не може да бъде по-дълъг от посочения в обявлението  (посочва се в офертата - съгласно приложението);

17. Гаранционен срок на подлежащите на извършване СМР (посочва се в офертата - съгласно приложението). Прилага се Декларация и Сертификат за произход и качество на влаганите материали от фирмата производител;

18.  Ценово предложение - попълва се приложение образец към документацията за участие. Прилага се Количествено-стойностна сметка;

Документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за подготовка на офертата.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

19.  Доказателства за икономическото и финансово състояние:

-  Заверено копие от Баланс и Отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ години (2007, 2008, 2009 г.);

- Справка - Декларация за реализирания общ оборот и оборот от СМР, сходни с дейностите по предмета на поръчката за последните 3 /три/ години (2007, 2008, 2009 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - съгласно приложения към документацията образец. Под сходни с дейностите по предмета на поръчката се разбира строително-монтажни работи по изграждане и реконструкция на спортни комплекси и изграждане и полагане на настилки на спортни съоръжения;

- Копие от сключена застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ.

    Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ.

 

Минимални изисквания:

- Участникът следва да има положителен годишен финансов резултат за последните 3 /три/ години (2007, 2008 и 2009 год.), а в случай на обединение - на всеки един от участниците в него за всяка от последните три финансови години да бъде с положителен финансов резултат;


Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

20. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците:

а)       Списък на договори за строителство изпълнени през последните 5 години (2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 г.) на обекти, сродни с предмета на настоящата поръчка. Списъкът трябва да съдържа: дата на договора, име на Възложителя, предмет на договора, срок на изпълнение, стойност с ДДС на договора, описание на дейностите - съгласно приложения към документацията образец. Задължително се прилагат референции/препоръки за добро изпълнение и дали строителството е  изпълнено професионално, в срок, и в съответствие с нормативните изисквания;

б)       Списък - Декларация за техническото оборудване, машини и съоръжения, с което разполага кандидата с отбелязване дали то е собствено или наето, за осигуряване качеството на изпълнение на дейностите - съгласно приложения към документацията образец;

Задължително се прилагат, както за собствена така и за наета техника, следните документи:

       копие на инвертарна книга;

       копия на регистрационни талони;

       документи за собственост (фактури) или право на ползване (договор за наем);

       документи относими към доказване на съответните параметри на техниката.

в)       Участникът трябва да предостави гаранционни условия и да се обвърже с гаранции по отношение на използваните материали и извършените от него работи (доставка и полагане на тревна настилка), както и да посочи включените в гаранцията поддръжка на терена;

 

г)       Списък - Декларация за квалифициран технически персонал и работници, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката, включително на отговарящи за контрола на качеството на СМР и вложените материали - съгласно приложения към документацията образец;

За доказване на образованието и професионалната квалификация, участникът трябва да приложи за всяко лице:

  • копие на трудов или граждански договор;
  • копие от диплома;
  • професионална автобиография с посочено участие в по-важни проекти и отговорности в тях.

д)       Копие от Удостоверение от Централния професионален регистър на камарата на строителите и талон към удостоверението за изпълнение на строежи от съответната група и категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, които отговарят на предмета на настоящата обществена поръчка - нотариално заверено копие.

е) Участникът трябва да представи следните сертификати и документи за синтетичната тревна настилка: 

-        Сертификат ISO 9001 или еквивалент от Производителя. Доказва се с приложен  сертификат.

-        Сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент от Производителя. Доказва се с приложен  сертификат.

-        Лицензиран Сертификат "FIFA RECOMMENDED 2 STAR" или еквивалент. Доказва се с приложен  сертификат.

-        Тестови доклади за фибрилиране на настилката, извършени от независима акредитирана лаборатория за минимум 20 000 оборота. Доказва се с приложен доклад от независима акредитирана лаборатория.

-        Тестови доклади за фибрилиране на настилката, извършени от независима акредитирана лаборатория за минимум 50 000 оборота. Доказва се с приложен доклад от независима акредитирана лаборатория.

-        Тестови доклад за  устойчивост на тревния стрък след 300 (триста) цикъла. Доказва се с приложен доклад от независима акредитирана лаборатория. 

-        Сертификат доказващ, че при триене на синтетичната тревна настилка и кожата на човешкото тяло, температурата не се покачва повече от 5 градуса по целзии, за да се избегне риска от ожулвания и охлузвания по време на игра. Доказва се с приложен доклад от независима акредитирана лаборатория.

-        Техническата спесификация на синтетичната тревна настилка от производителя. Доказва се с приложена преведена техническа спесификация и предоставена мостра.

 

Минимални изисквания:

- Участниците трябва да са изпълнили минимум 3 /три/ договора с предмет изграждане и реконструкция на терен със синтетична тревна настилка, като най-малко един да е с площ минимум 7 000 м2.

- Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 /един/ подобен терен в частите - изграждане на дренажна система, изграждане на оградна система, доставка и полагане на изкуствена тревна настилка.

- Участникът трябва да представи препоръки/референции за добро изпълнение на договори за СМР за изграждане на стадиони, спортни комплекси и площадки - минимум 5 (пет) препоръки/референции. Тези препоръки/референции посочват дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания за всички елементи на СМР.

- Участникът да бъде вписан в професионален регистър на строителя за строежи минимум 3-та  категория.

- Участникът да разполага с грейдер - собствен или нает. Доказва се с фактура или с договор за наем.

 - Участникът да разполага с професионална машина (собствена или наета) за компонентите към настилката (пясък, гранули и др.). Машината да може да контролира полаганата дебелина на слоя пълнеж (пясък, гранули и др.). Машината да бъде със следните технически параметри:

*Работна ширина - мин.1,5м;

*Възможност за регулиране количеството на пълнежа на квадратен метър и скоростта на пълнене;

*Максимално количество на пълнежа 1.0м³;

Доказва се с техническа спецификация задължително преведена и на български език.

-  Участниците трябва да разполагат с квалифициран персонал:

  • най-малко 1 (един) инженер свързан с контрол на качеството на извършвани СМР, СРР, като трябва да е бил технически ръководител при изграждането на поне един терен за футбол с полагане на изкуствена тревна настилка с минимум 5 години опит;
  • най-малко 1 (един) Ел. специалист;
  • най-малко 1 (един) ВиК специалист;
  • най-малко 1 (един) технически специалист оторизиран за изпълнението на тревната настилка.

     В случай на участие в обществената поръчка на обединение, минималните изисквания се отнасят общо за обединението.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 07.02.2011 г.

Цена на офертата: 40 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срещу документ за закупена документация в размер на 40 лева, внесени в касата на ЦУИ. Лицата имат право да я разгледат на място преди да я закупят.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 14.02.2011 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 15.02.2011 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Лица за контакти:

Маргарита Илиева и инж. Ганка Пенева

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
3.89° C облачно
Нагоре