Доставка на кулинарна продукция за нуждите на социални заведения към Отдел “Здравеопазване и социална политика” в Община град Добрич

 

Кратко описание на обществената поръчка:

Обществената поръчка "Доставка на кулинарна продукция за нуждите на социални заведения към Отдел "Здравеопазване и социална политика" в Община град Добрич",  включваща 9 /девет/ обособени позиции (ОП), както следва:

ОП 1 - „Преходни жилища"; 

ОП 2 - „Дом за деца лишени от родителска грижа "Дъга"; 

ОП 3 - „Център за настаняване от семеен тип 2"; 

ОП 4 - „Център за настаняване от семеен тип 1";

ОП 5 - „Дневен център за възрастни с увреждания"; 

ОП 6 - „Дневен център за деца с увреждания"; 

ОП 7 - „Приют за безнадзорни деца и сираци"; 

ОП 8 - „Защитени жилища за лица с интелектуални затруднения";

ОП 9 - „Център за настаняване от семеен тип 3".

 

Общо количество или обем:

Максимален капацитет - лица:

ОП 1 - 8;

ОП 2 - 25;

ОП 3 - 15;

ОП 4 - 15;

ОП 5 - 40;

ОП 6 - 58;

ОП 7 - 20;

ОП 8 - 14;

ОП 9 - 15.

Поради типа и спецификата на социалните заведения, броят на техните потребители е променлив, което обуславя възможността на Възложителя да подава Заявки с различни количествени параметри за срока на действие на договора, относно брой лица!

 

Прогнозна стойност без ДДС:

308 355 BGN

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

1. Гаранцията за участие : Гаранцията за участие се представя в една от следните форми:

  • парична сума в размер на:

за ОП 1 - 158 лв.;

за ОП 2 - 495 лв.;

за ОП 3 - 297 лв.;

за ОП 4 - 297 лв.;

за ОП 5 - 325 лв.;

за ОП 6 - 558 лв.;

за ОП 7 - 396 лв.;

за ОП 8 - 256 лв.;

за ОП 9 - 297 лв.

преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF.

  • оригинал на банкова гаранция на същата стойност.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни след датата на изтичане на срока на валидност на офертата.

2. Гаранция за изпълнение на договора: Гаранциите за изпълнение на договора се представят в една от следните форми:

  • парична сума в размер на:

за ОП 1  - 3 % от стойността на договора без ДДС;

за ОП 2  - 3 % от стойността на договора без ДДС;

за ОП 3  - 3 % от стойността на договора без ДДС;

за ОП 4  - 3 % от стойността на договора без ДДС;

за ОП 5  - 3 % от стойността на договора без ДДС;

за ОП 6  - 3 % от стойността на договора без ДДС;

за ОП 7  - 3 % от стойността на договора без ДДС;

за ОП 8  - 3 % от стойността на договора без ДДС;

за ОП 9  - 3 % от стойността на договора без ДДС.

преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF.

  • оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Банковата гаранция следва да бъде неотменима и безусловна, да бъде със срок не по-кратък от срока на изпълнение на поръчката.

 

Условия и начин на финансиране и плащане: Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Плащането на договорената сума се извършва по банков път, при условия определени в проекта на договора, приложен към документацията.

 

Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):

В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава Участниците в обединението представят споразумение/договор за обединяване. Споразумението/договорът за създаване на обединение следва да бъде представено в оригинал или заверено копие  с печат „Вярно с оригинала" и подписи на членовете на обединението на всяка страница. Всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

 

Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката:

Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата всеки участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 ЗОП; 2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП; 3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 ЗОП.

Съгласно чл. 56, ал.3 от ЗОП, когато Участникът е обединение, което не юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т.1, 3, 4, 5 и 10 - се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните икономически изисквания се прилагат за обединението като цяло.

Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, когато Участникът предвижда участието на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т.1, 3, 4, 5 и 10 - се представят от всеки от тях,  а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 на чл. 56 се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 10, които са на чужд език, се представят и в превод.

Условия за участие

Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

Плик 1. "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;

2. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър - съгласно указанията за попълване на офертата;

3. Парафиран проект на договор (без вписани цени);

4. Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция;

5. Сведения за участника - съгласно приложения към документацията образец;

6. Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП - съгласно приложения към документацията образец;

7. Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП - съгласно приложения към документацията образец; 

8. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП - съгласно приложения към документацията образец;

9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител - съгласно приложения към документацията образец;

10. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, се попълва Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - съгласно приложения към документацията образец;

11. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка - съгласно приложения към документацията образец;

12. Декларация за спазване политиката по управление на околната среда - съгласно приложения образец;

13. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора - съгласно приложения към документацията образец; 

14. Документ за закупена документация - заверено копие;

15. Доказателства за икономическото и финансово състояние - съгласно указанията за попълване на офертата;

16. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците - съгласно указанията за попълване на офертата.

 

Плик 2. "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания:

17. Попълнена и подписана Техническа Оферта за участие - попълва се приложения към документацията образец;

18. Срок на валидност на офертата (срокът не може да бъде по-кратък от посочения в обявлението за обществената поръчка) - попълва се в Техническата Оферта;

19. Срок на изпълнение на поръчката  -  попълва се в Техническата Оферта; 

 

Плик 3. "Предлагана цена", който съдържа:

20.  Ценово предложение - попълва се приложения към документацията образец.

 

Непредставянето на някой от горепосочените документи е основание за отстраняване на участника!

 

Икономически и финасови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

15. Доказателства за икономическото и финансово състояние:

15.1 Заверено копие на Баланса и Отчета за приходите и разходите за 2008 г., 2009 г. и 2010 г.;

15.2 Декларация за приходите от дейността, предмет на обществената поръчка за последните 3 /три/ години (2008, 2009, 2010 г.).

       Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ.

 

Изисквано/и минимално/и ниво/а (в приложимите случаи):

Участникът следва да има приходи от дейност, сходна с предмета на обществената поръчка, не по - малко от 600 000 лева с ДДС общо за последните 3 /три/ години (2008, 2009, 2010 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. В случай на участие в обществената поръчка на обединение, минималните изисквания се отнасят общо за обединението.


Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценка дали изискванията са изпълнени:

16. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците:

16.1. Списък - декларация на договорите за доставка на кулинарна продукция, сходна с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години (2008, 2009, 2010 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение;

16.2. Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните на обекта за производство или търговия с храни от Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/, съответно от Регионалната ветеринарномедицинска служба /РВМС/ по местонахождение на обекта;

16.3. Удостоверение от РИОКОЗ във връзка с чл.36, ал.3 от Закона за здравето за вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение - транспортни средства /собствени или наети/ със специално предназначение, съгласно изискванията на Наредба № 9/21.03.2005 година;

16.4. Списък на лицата, отговарящи за приготвянето и контрола на качеството на кулинарната продукция, наети на трудов или граждански договор, придружен от документи /заверени копия/, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и трудовия стаж на същите.

 

Изисквано/и минимално/и ниво/а (в приложимите случаи):

Участникът следва да има изпълнени минимум 3 /три/ договора сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години (2008, 2009, 2010 г.) и минимум 3 /три/ референции;

-Участникът трябва да притежава минимум 1 /един/ брой складово помещение с хладилна техника и хладилни помещения, поддържащи постоянна температура, необходима за съхранение на продуктите - доказва се с валидни санитарни разрешителни, съгласно изискванията на ДВСК и РИОКОЗ - Удостоверение за регистрация на името на участника, и документи, удостоверяващи собствеността на съответния обект. В случай, че складовите помещения с хладилна техника и хладилните помещения не са собствени, се прилага договор за наем, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение за срока на поръчката.

-Участникът да има минимум 1 /един/ брой собствен или нает хладилен автомобил и минимум 1 /един/ брой собствен или нает транспорт за превоз на кулинарна продукция, удостоверен с разрешително за превоз на кулинарна продукция. В случай, че транспортните средства не са собствени - се прилага договор за наем, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение за срока на поръчката.

-Участникът да притежава обект за производство и/или търговия на кулинарна продукция, сходна с предмета на поръчката, регистриран съгласно чл.12 от Закона за храните от Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/, съответно от Регионалната ветеринарномедицинска служба /РВМС/ по местонахождение на обекта. В случай, че обектът за производство и/или търговия на кулинарна продукция не е собствен, се прилага договор за наем, в който да е удостоверено, че същият ще е на разположение за срока на поръчката.

-Участникът следва да разполага с минимум 1 /един/ майстор готвач, нает на трудов или граждански договор, който ще отговаря за приготвянето и контрола на качеството на кулинарната продукция, предмет на настоящата поръчка.

В случай на участие в обществената поръчка на обединение, минималните изисквания се отнасят общо за обединението.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 14.11.2011 г.

Цена на офертата: 20 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич, срещу документ за закупена документация в размер на 20 лева, внесени в касата на ЦУИ.

Документацията може да бъде закупена и по банков път, като цената на документацията следва да бъде преведена по следната сметка на Община град Добрич в Общинска банка АД, клон Добрич:

IBAN: BG 06 SOMB 9130 8410 000644

BIC: SOMBBGSF

Код за вид плащане: 448090

 

Възложителят изпраща документацията за сметка на лицето, отправило искането, след получаване на копие от платежния документ по факс (058/600162) или на e-mail: n_velikov@dobrich.bg или s_encheva@dobrich.bg,  с посочени данни за фактура, телефон, факс и актуален адрес, на който да бъде изпратена тръжната документация.

Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 24.11.2011 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 25.11.2011 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала, II етаж, Община град Добрич

 

Лица за контакти:

Маргарита Илиева

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

Прикачени файлове

Актуално

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“

30.06.2022

Добрич става столица на културата на България за седмица и сцена на истински звездопад! Вижте кои любими БГ звезди ще изнасят концерти и спектакли от 4 до 10 юли в града! Очакваме ви! Вход свободен за почти всички представления!...

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“
ВИЖ ДОБРИЧ
25.59° C ясно небе
Нагоре