Абонаментно поддържане, текущ /профилактичен/ и възстановителен /авариен/ ремонт на контактната мрежа на градския електротранспорт на територията на Община град Добрич

Описание на обекта на обществената поръчка:

С изпълнението на услугите, посочени в предмета на поръчката, се цели своевременно отстраняване на всяка възникнала повреда по мрежата, което би предотвратило забавяне или спиране движението на тролейбусния транспорт в град Добрич. Това би се постигнало чрез: ежедневни огледи, наблюдения и оценка на състоянието и годността на елементите , възлите и конструкциите на контактната мрежа и прилежащите към тях устройства; контролни измервания на основните параметри на контактната мрежа за оценка на нейното технико-експлоатационно състояние; обход с лаборатория за проверка на токоснемането; преглед на автоматичните тролейбусни стрелки в комплект с кръстовината; преглед на включвателните мостове на автоматичните стрелки; Отстраняване на повреда по контактната мрежа , захранващите и усилващи електропроводи; възстановяване на един скъсан проводник; възстановяване на два скъсани проводника; подмяна на автоматична стрелка; подмяна на компенсиращо устройство; подмяна на носещи и фиксиращи въжета; подмяна на контактен проводник; смяна на прашка; подмяна на конзола на стълб; смяна на хамут; смяна на изолатор на конзола; смяна шина за завой; подмяна на стълб; регулиране на контактните проводници; регулиране на въздушна междина; отстраняване на късо съединение от обтяжка.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Описание на услугите: ежедневни огледи, наблюдения и оценка на състоянието и годността на елементите , възлите и конструкциите на контактната мрежа и прилежащите към тях устройства; контролни измервания на основните параметри на контактната мрежа; обход с лаборатория за проверка на токоснемането; преглед на автоматичните тролейбусни стрелки в комплект с кръстовината; преглед на включвателните мостове на автоматичните стрелки; Отстраняване на повреда по контактната мрежа , захранващите и усилващи електропроводи; възстановяване на един скъсан проводник; възстановяване на два скъсани проводника; подмяна на автоматична стрелка; подмяна на компенсиращо устройство; подмяна на носещи и фиксиращи въжета; подмяна на контактен проводник; смяна на прашка; подмяна на конзола на стълб; смяна на хамут; смяна на изолатор на конзола; смяна шина за завой; подмяна на стълб; регулиране на контактните проводници; регулиране на въздушна междина; отстраняване на късо съединение от обтяжка.

 

Прогнозна стойност без ДДС:

116 667 BGN

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

1. Гаранция за участие - парична сума в размер на 1160 лв., внесени по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF

или банкова гаранция на същата стойност.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок не по-малко от 30 дни след изтичане на срока на валидност на офертата на участника.

2. Гаранция за изпълнение на договора - представя се в една от следните форми:

- парична сума в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС, преведна по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF

- оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Когато изпълнителят избере гаранцията заизпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност 30 календарни дни след датата на изтичане на срока на договора.

 

Условия и начин на финансиране и плащане:

Финансирането е от общинския бюджет. Плащанията ще се извършват по банков път по начин посочен в проекто-договора.

 

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението.  Споразумението/договорът следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие.  

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението (консорциума) е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението (консорциума); че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението (консорциума), и че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

 

Други особени условия:

Комисията предлага на възложителя да отстрани всеки участник: 1. за когото са налице обстоятелствата по чл.47 , ал.1, 2 и 5 от ЗОП; 2. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 ЗОП; 3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 ЗОП.

 

 

Условия за участие

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

За участие в откритата процедура се изисква Участникът да представи следните документи:

 

Плик 1. "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;

2. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър  - съгласно Указанията за попълване на Офертата;

3. За доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни участници /кандидати/ е необходимо да се представят документи издадени от държавата, в която съответния участник/кандидат е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

4. Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция;

5. Сведения за участника – съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 1;

6. Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП – съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 2;

7. Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП – съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 3; 

8. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП – съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 4;

9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител – съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 5;

10. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, се попълва Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 6;

11. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка – съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 7;

12. Декларация, че е запознат с Политиката по управление на Община град Добрич,    аспектите на околната среда и целите по управление на околната среда – съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 8;

13. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора – съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 9; 

14. Документ за закупена документация – заверено копие.

15.  Доказателства за икономическото и финансово състояние - съгласно Указанията за попълване на Офертата;

16. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците - съгласно Указанията за попълване на Офертата.

 

Плик 2. "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания:

17. Попълнена и подписана Техническа Оферта за участие - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 10;

18. Срок на валидност на офертата - попълва се в Техническата Оферта;

19. Срок на изпълнение на поръчката  -  попълва се в Техническата Оферта; 

20. Техническо предложение - попълва се приложеното в документацията Приложение 1 към ОБРАЗЕЦ 10.

 

Плик 3. "Предлагана цена", който съдържа:

21.  Ценово предложение – попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 11

 

Документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за подготовка на офертата!

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

Доказателства за икономическото и финансово:

1) Заверено копие на Баланс и Отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ финансово приключили години (2008, 2009, 2010 г.); 

2) Справка - Декларация за реализирания оборот от собствената дейност за последните 3 /три/ финансово приключили години (2008, 2009, 2010 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 12.

     Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ.

 

Минимални изисквания:

- Участниците трябва да са реализирали оборот от дейността си в размер на 250 000 лв. без ДДС общо за последните 3 /три/ финансово приключили години (2008, 2009, 2010 г.).

     При участие на обединение, което не е юридическо лице изискването за оборот се отнася общо за обединението.


Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците: 

1) Кратка анотация/представяне на досегашната дейност на участника;

2) Документ за собственост, или договор за концесия, ползване, наем, услуга и други дейности, пряко свързани с поддържането и/или стопанисването на елетротранспортна контактна мрежа за 2008, 2009 и 2010 г., придружени с документи, доказващи извършването на разходи за поддържането и/или стопанисването й;

Не се изисква горепосочените права или правоотношения да се упражняват към момента на провеждане на настоящата процедура;

3) Декларация, доказваща опита в изпълнението на услуги и дейности, сходни с предмета на поръчката;

4) Декларация относно наличието на техническо оборудване (собствено или наето), необходимо за обезпечаване изпълнението на услугата с приложени доказателства за собственост и/или споразумение за ползване /наем на материална база, оборудване/ за срока на изпълнение на поръчката - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 13;

5) Списък-декларация за техническите лица (собствени или наети), ангажирани от участника за изпълнение на предмета на поръчката - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 14, заедно с копия от трудови или граждански договори, както и от документи, доказващи професионалния опит и квалификация /дипломи и/или трудови книжки и/или удостоверения за квалификация и/или сертификати за придобита квалификация/;

6) Декларация, че аварийните работи ще бъдат извършени в указаните в т. 4 от Минималните технически изисквания срокове, включително посочване на броя и състава на лицата, участващи в отстраняването на авариите.

 

Минимални изисквания:

1. Наличие на опит (не по-малко от 2 години, за последните 3 години - 2008, 2009 и 2010 г.) в поддържането на елетротранспортна контактна мрежа;

2. Наличие на автомобилна техника /вишки/ - минимум 2 броя, с минимална височина 8 м. (собствена или наета);

3. Участникът трябва да разполага с наети на постоянен или срочен договор минимум 8 лица, които да отговарят на следните минимални изисквания:

- завършено образование - средно техническо или по-високо по степен;

- професионален опит - минимум 5 години опит в областта на ремонтните дейности на контактни мрежи на градски електротранспорт;

- преминато тримесечно обучение за оператор в електричeска подстанция - или eквивалентно и/или по-високо по степен;

- придобита IV квалификационна група за оператор "Производство и разпределение на електроенергия" и електро-монтьор "Електронни мрежи и съоръжения" или еквивалентно на него.

4. Основните аварии да бъдат извършени в следните срокове:

- отстраняване на късо съединение от обтяжка - 40 мин.;

- възстановяване на скъсани носещи въжета - 40 мин.;

- подмяна на детайл от кръстовка - 60 мин.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 26.09.2011 г.

Цена на офертата: 20 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срещу документ за закупена документация в размер на 20 лева, внесени в касата на ЦУИ. Лицата имат право да я разгледат на място преди да я закупят.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 06.10.2011 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 07.10.2011 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала, II етаж, Община град Добрич

 

Лица за контакти:

Маргарита Илиева

ул.”България”-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 – 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
10.8° C облачно
Нагоре