Доставка на автомобил 4 + 1 за нуждите на детска млечна кухня в дейност ”Детски ясли” на отдел ”Здравеопазване и социална политика

 

Кратко описание на обществената поръчка:

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на автомобил 4 + 1 за нуждите на детска млечна кухня в дейност "Детски ясли" на отдел "Здравеопазване и социална политика".

Целта на доставката е осигуряване на автомобил, който ще обслужва Детска млечна кухня. Детска млечна кухня  приготвя храна за 500 деца на територията на град Добрич. Храната се раздава в кухнята както и в шест пункта / жк. Добротица, жк. Дружба в Детска ясла №5, жк. Балик в ЦДГ №20, жк. Хр.Ботев - клуб на пенсионера, ул.Войнишка в ЦДГ №27 и кв.Рилци във  филиал на 27 ЦДГ.

Специфичните технически изисквания към автомобила са подробно описани в техническата спецификация към настоящата документация.

 

Общо количество или обем:

един автомобил 4 + 1 места

 

Прогнозна стойност без ДДС:

19 166 BGN

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

1. Гаранция за участие: Гаранцията за участие се представя в една от следните форми:       

  • парична сума в размер 190 лeвa, преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или
  • оригинал на банкова гаранция на същата стойност.

 

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок не по-малко от 30 дни след изтичане на срока на валидност на офертата на участника.

 

2. Гаранция за изпълнение на договора: Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:    

  • парична сума в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF;
  • оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Банковата гаранция следва да бъде неотменима и безусловна, да бъде със срок не по-малък от гаранционния срок на доставения автомобил.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

 

 

Условия и начин на финансиране и плащане: Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Финансирането е от бюджета на Общината за 2011 година. Условията за плащане са описани подробно в приложения към документацията проекто договор.

 

 

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица ( когато е приложимо):

В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава Участниците в обединението представят споразумение/договор за обединяване. Споразумението/договорът за създаване на обединение следва да бъде представено в оригинал или заверено копие  с печат „Вярно с оригинала" и подписи на членовете на обединението на всяка страница. Всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

 

Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката:

Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата всеки участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 ЗОП; 2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП; 3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 ЗОП.

Съгласно чл. 13, ал. 3 от НВМОП, когато Участникът предвижда участието на подизпълнители, документите по чл. 13, ал. 1, т. 1 - 4 и 8 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Съгласно чл. 13, ал. 4 от НВМОП, когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 13, ал. 1, т. 1 - 4 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните технически изисквания се прилагат за обединението като цяло.

В случай, че не отговаря на някое от горните минимални изисквания или не представи някой/и от изискуемите документи, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а документът по ал. 1 т. 1 на чл. 13, се представя в официален превод, а документите по ал. 1 т. 2 - 4 и 8 на чл. 13, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

 

Условия за участие

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

За участие в откритият конкурс се изисква Участникът да представи следните документи:

ПЛИК 1. "ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР", в който се поставят документите, изисквани от възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;

2. Сведения за участника, съгласно приложения към документацията образец;

3. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър - съгласно Указанията за попълване на офертата;

4. Парафиран проект на договор (без вписани цени);

5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно приложените към документацията образци; 

- когато Участникът в  процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларациите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включени в обединението.

- когато Участникът предвижда участието на подизпълнители, декларациите се представят за всеки от тях.

- когато Участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, декларациите се представят и в превод.

6. Декларация по чл.13, ал.1, т.5 от НВМОП за ползване или не на подизпълнител, съгласно приложения към документацията образец;  

7. Декларация за съгласие от подизпълнителят/ите, когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и - съгласно приложения към документацията образец;                                            

8. Декларация за запознаване с условията на поръчката, съгласно приложения към документацията образец;

9. Декларация, че е запознат с Политиката по управление на Община град Добрич,  аспектите на околната среда и целите по управление на околната среда - съгласно приложения към документацията образец;

10. Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекто - договора, съгласно приложения към документацията образец;  

11. Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция;

12. Документ за закупена документация - заверено копие;

13.  Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП - съгласно Указанията за попълване на Офертата;

14. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците - съгласно Указанията за попълване на Офертата;

 

ПЛИК 2. "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания:

1. Попълнена и подписана Техническа оферта - попълва се приложения към документацията образец;

2. Срок на валидност на офертата - попълва се в Техническата оферта;

3. Срок за изпълнение на доставката  -  попълва се в Техническата оферта;

4. Гаранционен срок на доставения автомобил -  попълва се в Техническата оферта.

 

ПЛИК 3. "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА", който съдържа:

1.  Ценово предложение - попълва се приложения към документацията образец.

 

Документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за попълване на офертата!

 

Икономически и финасови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

13.  Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП:

1. ОПР и Баланс за предходните 3 години /2008, 2009, 2010 г./ за юридическите лица. Ако участникът е физическо лице се представят официални документи, удостоверяващи дохода му (данъчни декларации, граждански договори и др.) за всяка от последните 3 години /2008, 2009, 2010г./ - заверени копия;

2. Справка-декларация за общия оборот от дейността на участника и от оборота от дейностите от услуги сходни с предмета на настоящата поръчка за последните 3 приключени финансови години /2008, 2009, 2010г./, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Под сходни дейности с предмета на поръчката се има в предвид, дейности по продажба на автомобили /моторни превозни средства/.

     Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ.

 

Минимални изисквания:

- Участникът трябва да има реализиран оборот от дейности сходни с предмета на настоящата поръчка не по-малко от 50 000 лева без ДДС общо за последните три приключени финансови години /2008, 2009, 2010г./ или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 

Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните икономически изисквания се прилагат за обединението като цяло.


Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценка дали изискванията са изпълнени:

14. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците:

1. Документ за представителство или оторизация от производителя или лиценз или договор за внос на коли /заверено копие/.

2. Справка-декларация на основните договори, сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години (2008, 2009 и 2010 г.), от която да е видно възложителя, предмета на договора, датата на сключване, стойността на договора и датата на започване и приключване, както и други доказателства за добро изпълнение. Под сходни дейности с предмета на поръчката се има в предвид, дейности по продажба на автомобили /моторни превозни средства/.

3. Препоръки за добро изпълнение на договорите посочени в т.2, които да съдържат стойността, датата и мястото на изпълнение, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

4. Декларация за броя и списък на сервизните центрове на участника, намиращи се на територията на Р. България - съгласно приложения към документацията образец.

 

Минимални изисквания:

1. Участникът трябва да бъде вносител или дилър на официалния вносител на съответния производител с право да продава и сервизира предлаганите автомобили на територията на Р. България.

2. Участникът трябва да има изпълнени през предходните три години (2008, 2009 и 2010 години) не по-малко от 3 (три) договора сходни с предмета на настоящата поръчка.

3. Участникът трябва да приложи минимум три препоръки/ референции към договорите посочени в справката-декларация.

4. Участникът трябва да разполага със  сервизна мрежа в страната, включваща не по малко от 10 сервизни центъра за извършване на гаранционно и извън гаранционно обслужване.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 03.11.2011 г.

Цена на офертата: 15 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич, срещу документ за закупена документация в размер на 15 лева, внесени в касата на ЦУИ.

Документацията може да бъде закупена и по банков път, като цената на документацията следва да бъде преведена по следната сметка на Община град Добрич в Общинска банка АД, клон Добрич:

IBAN: BG 06 SOMB 9130 8410 000644

BIC: SOMBBGSF

Код за вид плащане: 448090

Възложителят изпраща документацията за сметка на лицето, отправило искането, след получаване на копие от платежния документ по факс (058/600162) или на e-mail: n_velikov@dobrich.bg или s_encheva@dobrich.bg,  с посочени данни за фактура, телефон, факс и актуален адрес, на който да бъде изпратена тръжната документация.

Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 10.11.2011 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 11.11.2011 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала, II етаж, Община град Добрич

 

Лица за контакти:

Маргарита Илиева

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

 

 

Актуално

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“

30.06.2022

Добрич става столица на културата на България за седмица и сцена на истински звездопад! Вижте кои любими БГ звезди ще изнасят концерти и спектакли от 4 до 10 юли в града! Очакваме ви! Вход свободен за почти всички представления!...

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“
ВИЖ ДОБРИЧ
26.25° C ясно небе
Нагоре