Доставка на газьол за отопление и горива за зареждане на автомобилите на Община град Добрич

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществена поръчка „Доставка на газьол за отопление и горива за зареждане на автомобилите на Община град Добрич", включваща 2 /две/ обособени позиции:

Обособена позиция №1 (ОП-1) - „Доставка на газьол за отопление, бензин А-95Н и дизелово моторно гориво за зареждане на автомобилите на Община град Добрич". ОП-1 включва периодично зареждане на автомобилите на Община град Добрич и второстепенните разпоредители с бюджетни средства: дирекция „Хуманитарни дейности", ДДЛРГ „Дъга", отдел „Образование и култура", отдел „Здравеопазване и социални политика", Общинска служба за социални услуги, ОБП „Спортни имоти", ОБП „Обреден дом" и ОБП „Устойчиви дейности и проекти" с бензин А-95Н - до 35 000 литра годишно и дизелово моторно гориво - до 42 000 литра годишно, както и периодична доставка на газьол за отопление на обекти към отдел „Образование и култура" - до 20 000 литра годишно.

Обособена позиция №2 (ОП-2) - „Доставка на природен газ - метан". ОП-2 включва периодично зареждане на товарните автомобили на ОБП „Устойчиви дейности и проекти" с метан - до 16 000 кг. годишно.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

бензин А-95Н - до 35 000 литра годишно

дизелово моторно гориво - до 42 000 литра годишно

газьол за отопление - до 20 000 литра годишно

природен газ-метан - до 16 000 кг. годишно

 

Прогнозна стойност без ДДС:

116 667 BGN

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

1.       Гаранция за участие: Гаранцията за участие се представя в една от следните форми:  

За обособена позиция 1 :    

  • парична сума в размер на 6 000 лeвa, преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF;
  • оригинал на банкова гаранция на същата стойност.

За обособена позиция 2 :

  • парична сума в размер на 500 лeвa, преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF;
  • оригинал на банкова гаранция на същата стойност

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок не по-малко от 30 дни след изтичане на срока на валидност на офертата на участника.

2. Гаранция за изпълнение на договора: Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми, за ОП 1 и ОП 2:    

  • парична сума в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF;
  • оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Банковата гаранция следва да бъде неотменима и безусловна, да бъде със срок не по-кратък от срока на изпълнение на договора.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

 

Условия и начин на финансиране и плащане: Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Финансирането е от общинския бюджет. Плащанията ще се извършват по банков път по начин посочен в проекто-договора.

 

Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. 

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението (консорциума) е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението (консорциума); че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението (консорциума), и че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

 

Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката:

Отстраняват се участици, за които са налице обстоятелствата по чл.47 , ал.1, 2 и 5 от ЗОП.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение (консорциум), или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

 

 

Условия за участие

 

Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

Офертата трябва да съдържа за всички обособени позиции: 

 

Плик 1. "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;

2. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър - съгласно Указанията за попълване на офертата;

3. За доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни участници /кандидати/ е необходимо да се представят документи издадени от държавата, в която съответния участник/кандидат е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

4. Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция;

5. Сведения за участника - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 1;

6. Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 2;

7. Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 3; 

8. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 4;

9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 5;

10. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, се попълва Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 6;

11. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 7;

12. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 8; 

13. Документ за закупена документация - заверено копие.

14.  Доказателства за икономическото и финансово състояние - съгласно Указанията за попълване на офертата;

15. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците - съгласно Указанията за попълване на офертата.

 

Плик 2. "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания:

16. Попълнено и подписано Техническо предложение за участие - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 9;

17. Срок на валидност на офертата - попълва се в Техническото предложение; 

18. Срок на изпълнение на поръчката  -  попълва се в Техническото предложение. 

 

Плик 3. "Предлагана цена", който съдържа:

19.  Ценово предложение - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 10.

 

Документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за подготовка на офертата. Непредставянето на някой от горепосочените документи е основание за отстраняване на участника!

 

Икономически и финасови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

14.  Доказателства за икономическото и финансово състояние:

14.1. Заверено копие на Баланс и Отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ финансово приключили години (2008, 2009, 2010 г.); 

14.2. Справка - Декларация за реализирания оборот от продажба на горива за последните 3 /три/ финансово приключили години (2008, 2009, 2010 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

14.3. Документ за регистрация по ЗДДС /ако има такъв/ и БУЛСТАТ - заверено копие.

    Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ.

 

Изисквано/и минимално/и ниво/а (в приложимите случаи):

- Участниците трябва да са реализирали оборот от продажба на горива, обект на обществената поръчката по ОП 1 - не по-малко от 500 000 лв. без ДДС общо за последните 3 /три/ финансово приключили години (2008, 2009, 2010 г.), а нетните приходи от продажба на горива, обект на обществената поръчката по ОП 2 - не по-малко от 50 000 лв. без ДДС общо за последните 3 /три/ финансово приключили години (2008, 2009, 2010 г.).

    При участие на обединение, което не е юридическо лице изискването за оборот се отнася общо за обединението.


Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценка дали изискванията са изпълнени:

15. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците: 

15.1. Кратка анотация/представяне на досегашната дейност на участника

15.2. Сертификат за произход и качество по EN ISO и/или БДС или декларации за съответствие на продуктите.

15.3.Декларация, съдържаща обща схема на териториалното разпределение на бензиностанциите по области, информация за техния брой в областта и посочване на адреса на бензиностанциите и техния режим на работа.

15.4. Списък на основните договори за доставка на тези видове горива през последните три години.

15.5. Декларация, доказваща опита в изпълнението на доставки и дейности, сходни с предмета на поръчката;

15.6. Декларация относно наличието на техническо оборудване (собствено или наето), необходимо за обезпечаване изпълнението на доставката с приложени доказателства за собственост и/или споразумение за ползване /наем на материална база, оборудване/ за срока на изпълнение на поръчката;

15.7. Списък на собствените и наети петролни бази и бензиностанции на територията на Република България, придружени с документи удостоверяващи собствеността или основанието за ползването на същите.

 

Изисквано/и минимално/и ниво/а (в приложимите случаи):

- Наличие на опит (не по-малко от 3 години, за последните 3 години - 2008, 2009 и 2010 г.) в доставки предмет на настоящата процедура;

- Наличие на не по-малко от три договора за доставка на тези видове горива.

- Наличие на не по-малко от три референции.

- Наличие на поне една бензиностанция на територията на Община град Добрич, с работно време 24 часа и без почивен ден.

- Участникът следва да разполага с поне един търговски обект/бензиностанция/ за доставка на горива във всяка област на Република България по смисъла на чл.4 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България.В случай,че участникът разполага с бензиностанции във всяка област на Република България, то във всяка конкретна област поне един от тези обекти задължително следва да е в населеното място - административен център на областта.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 10.10.2011 г.

Цена на офертата: 20 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Всеки работен ден от 8 - 17 часа  в Център за услуги и информация /ЦУИ/ в Община град Добрич срещу документ за закупена документация от 20 лв., внесени в касата на ЦУИ.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 20.10.2011 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 21.10.2011 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала, II етаж, Община град Добрич

 

Лица за контакти:

Маргарита Илиева и Георги Василев

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
4.89° C облачно
Нагоре