Строително - монтажни работи на обект Център за защита на природата и животните в град Добрич

 

 

„Строително - монтажни работи на обект Център за защита на природата и животните в град Добрич" с три обособени позиции:

ОП 1 - Изграждане на ветеринарна лечебница, стопанска сграда и сграда за поддръжка и охрана в ЦЗПЖ гр. Добрич;

ОП 2 - Изграждане на територия за обитаване на кафяви мечки и оформяне на храстовидна растителност в централната зона на ЦЗПЖ гр. Добрич;

ОП 3 - Разширение на съществуващо езеро със зона за газещи птици (фламинго), разширение на навеса - хранилка и преустройство в преходна волиера за фазани/пауни, зайци/морски свинчета и папагали в ЦЗПЖ гр. Добрич, изграждане на външно В и К и площадкови ел. мрежи.

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

В рамките на Проект „Повишаване потенциала за развитие чрез организиране на възможностите и подобряване на туристическата инфраструктура в трансграничния регион" (POFTIC), по договор № 26931 от 01.04.2011 г. MIS-ETS Code 647 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г., е предвидено изпълнението на Строително - монтажни работи на обект "Център за защита на природата и животните в град Добрич" с три обособени позиции:

ОП 1 - Изграждане на ветеринарна лечебница, стопанска сграда и сграда за поддръжка и охрана в ЦЗПЖ гр. Добрич;

ОП 2 - Изграждане на територия за обитаване на кафяви мечки и оформяне на храстовидна растителност в централната зона на ЦЗПЖ гр. Добрич;

ОП 3 - Разширение на съществуващо езеро със зона за газещи птици (фламинго), разширение на навеса - хранилка и преустройство в преходна волиера за фазани/пауни, зайци/морски свинчета и папагали в ЦЗПЖ гр. Добрич, изграждане на външно В и К и площадкови ел. мрежи.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Строително-монтажните работи следва да се извършват въз основа на инвестиционните проекти и количествените сметки за всеки един от обектите, включени в обособените позиции: ОП 1 - Изграждане на ветеринарна лечебница, стопанска сграда и сграда за поддръжка и охрана в ЦЗПЖ гр. Добрич.

ОП 2 - Изграждане на територия за обитаване на кафяви мечки и оформяне на храстовидна растителност в централната зона на ЦЗПЖ гр. Добрич.

ОП 3 - Разширение на съществуващо езеро със зона за газещи птици (фламинго), разширение на навеса - хранилка и преустройство в преходна волиера за фазани/пауни, зайци/морски свинчета и папагали в ЦЗПЖ гр. Добрич, изграждане на външно В и К и площадкови ел. мрежи.

 

 

Прогнозна стойност без ДДС:

979691.66 BGN

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

1.       Гаранция за участие по обособени позиции, както следва: 

ОП 1 - 3 470 /три хиляди четиристотин и седемдесет/ лева;

ОП 2 - 4 360 /четири хиляди триста и шестдесет/ лева;

ОП 3 - 1 950 /хиляда деветстотин и петдесет/ лева, представена в една от следните форми:       

-парична сума в размер преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или

-оригинал на банкова гаранция на същата стойност.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника.

При представяне на гаранцията за участие, в платежното нареждане или съответно в банковата гаранция изрично се посочва наименованието на поръчката и обособената позиция, за която участва.

 

2. Гаранция за изпълнение на договора - представя се в една от следните форми:    

-парична сума в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС за всяка обособена позиция, преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или

-оригинал на банкова гаранция на същата стойност.

Когато Изпълнителят избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и да бъде със срок не по-кратък от гаранционния срок за извършените СМР, съгласно предложението на участника от Техническата оферта.

 

Условия и начин на финансиране и плащане:

Финансирането е във връзка изпълнението на сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №26931/01.04.2011 г. MIS-ETS Code 647, по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013 г. Условията за плащане са описани подробно в приложения към документацията проекто договор.

 

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението (консорциума) е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението (консорциума); че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението (консорциума), и че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

 

Други особени условия:

Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата всеки участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 ЗОП; 2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП; 3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 ЗОП.

 

Съгласно чл. 56, ал.3 от ЗОП, когато Участникът е обединение, което не юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т.1, 3, 4, 5 и 10 - се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните икономически изисквания се прилагат за обединението като цяло.

Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, когато Участникът предвижда участието на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т.1, 3, 4, 5 и 10 - се представят от всеки от тях,  а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 на чл. 56 се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 10, които са на чужд език, се представят и в превод.

 

 

Условия за участие

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

ПЛИК 1. "ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР", в който се поставят документите, изисквани от възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;

- Споразумение/договор за създаване на обединение (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице);

- копие от документа за самоличност, когато Участникът е физическо лице;

- документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът бъде представен в официален превод (за юридическо лице, което не е регистрирано в Р България).

3. Документ за гаранция за участие за съответната обособена позиция, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция;

4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно приложените към документацията образци;

5. Декларация по чл.56, ал.1 т.7 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител, съгласно приложения към документацията образец; Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, се попълва Декларация за съгласие от подизпълнителят/ите - съгласно приложения към документацията образец;                                          

6. Декларация по чл.56, ал.1, т.10 от ЗОП за минимална цена на труда, съгласно приложения към документацията образец;

7. Декларация за запознаване с условията на поръчката, съгласно приложения към документацията образец;

8. Декларация за запознаване с обекта - съгласно приложения към документацията образец;

9. Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекто - договора, съгласно приложения към документацията образец; 

10. Подписан и подпечатан проект на договор /непопълнен/;

11. Декларация, че участникът е запознат с Политиката по управление на Община град Добрич,  аспектите на околната среда и целите по управление на околната среда, съгласно приложения към документацията образец;                        

12.  Сведения за участника, съгласно приложения към документацията образец;

13. Документ за закупена документация - заверено копие;

 

ПЛИК 2. "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания:

1. Попълнена и подписана Техническа Оферта за участие - попълва се приложения към документацията образец;

2. Срок на валидност на офертата (срокът не може да бъде по-кратък от посочения в обявлението за обществената поръчка) - попълва се в Техническата Оферта;

3. Срок за изпълнение на поръчката  -  попълва се в Техническата Оферта; 

4. Гаранционен срок на извършените СМР -  попълва се в Техническата Оферта.

5. Техническо предложение за изпълнение на СМР - попълва се приложеното в документацията Приложение 1 към образеца на Техническата оферта.

 

ПЛИК 3. "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА", който съдържа:

1.  Ценова оферта - попълва се приложения към документацията образец;

2. Количествено-стойностна сметка - попълва се приложеното в документацията Приложение 1 към образеца на Ценовото предложение. Прилага се Анализ на Единични цени.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

14.  Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП:

14.1. ОПР и Баланс за предходните 3 години /2008, 2009, 2010 г./ - заверени копия - за всички ОП;

14.2. Информация за общия оборот и оборота от строителството за всяка една от последните 3 години /2008, 2009, 2010 г./, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си - за всички ОП;

14.3.Актуална застраховка за професионална отговорност - за всички ОП.

 

Минимални изисквания:

14.2. Минималният оборот от строителство на участника общо за последните три години /2008, 2009, 2010/, следва да е в размер на:

- за ОП 1 - 860 000 лева;

- за ОП 2 - 1 000 000 лева;

- за ОП 3 - 480 000 лева

в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си;

14.3. Застраховката за професионална отговорност следва да е на строителя и да е със срок съответстващ на срока на валидност на офертата, а в случай на изтичаща застраховка участникът попълва декларация (свободен текст), че ще сключи такава за срока на договора за изпълнение.

 - за всички ОП

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията за икономическо и финансово състояние трябва да се налице общо за обединението като цяло, а не за всеки негов член поотделно.


Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

15. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците:

15.1. Удостоверение за вписване в централния професионален регистър на строителя - заверено копие. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице трябва да докаже регистрацията си в съответния професионален регистър на държавата, в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентния орган в страната, в която е установен.

- за всички ОП;

15.2. Списък на договори за строителство изпълнени през последните 5 години (2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 г.) на обекти, сходни с предмета на настоящата поръчка. Списъкът трябва да съдържа: дата на договора, име на Възложителя, предмет на договора, срок на изпълнение, стойност с ДДС на договора, описание на дейностите - съгласно приложения към документацията образец. Всеки от посочените в списъка договори трябва да бъде придружен от референции/препоръки за добро изпълнение, в които се посочват: стойност, дата на строителството и дали то е  изпълнено професионално, в срок, и в съответствие с нормативните изисквания.

- за всички ОП;

За договор с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка ще се приема договор за ново строителство или ремонт на жилищни, административни или обществени сгради.

Договори в процес на изпълнение няма да бъдат разглеждани.

15.3. Списък - Декларация за техническото оборудване, машини и съоръжения, с което разполага кандидата с отбелязване дали то е собствено или наето, за осигуряване качеството на изпълнение на дейностите (посочват се по вид и характеристики, съобразно видовете работи за съответната обособена позиция) - съгласно приложения към документацията образец;

Задължително се прилагат, както за собствена така и за наета техника, следните документи:

- копие на инвентарна книга;

- копия на регистрационни талони;

- документи за собственост (фактури) или право на ползване (договор за наем);

- документи относими към доказване на съответните параметри на техниката.

- за всички ОП;

15.4. Списък - Декларация на ръководните служители на кандидата и на тези, които отговарят за извършване на строителството, за квалифициран технически персонал и работници, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката, включително на отговарящи за контрола на качеството на СРР и вложените материали - съгласно приложения към документацията образец;

За доказване на образованието и професионалната квалификация, участникът трябва да приложи за всяко лице:

  • копие на трудов или граждански договор;
  • копие от диплома, сертификат и/или удостоверение за проведено обучение;
  • професионална автобиография с посочено участие в по-важни проекти и отговорности в тях.

 - за всички ОП;

15.5. Сертификат за съответствието на кандидата със системата за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват предмета на обществената поръчка;

15.6. Сертификат за съответствието на кандидата с интегрирана система за управление на условията на труд OHSAS 18001:2002 или еквивалент, с обхват предмета на обществената поръчка;

15.7. Сертификат за съответствието на кандидата с интегрирана система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент, с обхват предмета на обществената поръчка.

 

Минимални изисквания:

15.1. Минимално съответстващо на ІV /четвърта/ категория строежи;

- за всички ОП

15.2.Участникът следва да докаже опит в извършването на минимум 4 договора за строително-монтажни работи /сгради за жилищно и обществено обслужване/ за последните пет години (2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 г.).

- за всички ОП

15.3. Участникът следва да разполага минимално със  (собствено или наето) следното техническо оборудване:

1. самосвал - 2 бр. ;

2. багер - 1 бр.;

3. складова база на територията на област Добрич - собствена /доказва се с договор за покупко-продажба или нотариален акт/ или наета /доказва се с договор за наем/;

- за всички ОП

15.4. Участникът следва да разполага минимум със следните технически лица (собствени или наети) на трудов или граждански договор, притежаващи съответната професионална квалификация:

- един  „АС", като технически ръководител на обект с висше образование в областта на строителството, професионален опит по специалността - мин. 5 години като ръководител обект;

- един ел. - образование в съответната област, професионален опит по специалността - мин. 3 години;

- един ВиК - образование в съответната област, професионален опит по специалността - мин. 3 години;

- един за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на строителните продукти, влагани в строежите, със съществените изисквания за безопасност  -  с удостоверение за изпълняване на длъжността;

- един за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд - с удостоверение за изпълняване на длъжността;

- за всички ОП

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности трябва да се налице общо за обединението като цяло, а не за всеки негов член поотделно.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 24.10.2011 г.

Цена на офертата: 20 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич, срещу документ за закупена документация в размер на 20 лева с ДДС, внесени в касата на ЦУИ.

Документацията може да бъде закупена и по банков път, като цената на документацията следва да бъде преведена по следната сметка на Община град Добрич в Общинска банка АД, клон Добрич:

IBAN: BG 06 SOMB 9130 8410 000644

BIC: SOMBBGSF

Код за вид плащане: 448090

Възложителят изпраща документацията за сметка на лицето, отправило искането, след получаване на копие от платежния документ по факс (058/600162) или на e-mail: s_encheva@dobrich.bg или n_velikov@dobrich.bg,  с посочени данни за фактура, телефон, факс и актуален адрес, на който да бъде изпратена тръжната документация.

Документацията за участие може да се закупува до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.

До 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите всяко заинтересовано лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 4-дневен срок от постъпване на искането. Възложителят изпраща разяснението до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която се закупува от други лица.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 24.10.2011 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 25.10.2011 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала, II етаж, Община град Добрич

 

Лица за контакти:

инж. Веселин Ганев и Силвия Енчева

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 162

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
9.34° C облачно
Нагоре