Охрана на общински обекти

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществена поръчка "Охрана на общински обекти". Дейностите предмет на обществената поръчка включват физическа охрана и осигуряване на пропускателен режим чрез охранители на 7 броя общински обекти,охрана чрез СОТ на 57 броя общински обекти и с паник - бутон и екип за реагиране на 5 обекта. Пълният списък на обектите е отразен в документацията за участие.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Услугата "Охрана на общински обекти" включва физическа охрана и осигуряване на пропускателен режим чрез охранители на 7 обекта, охрана чрез СОТ на 57 броя общински обекти и с паник-бутон и екипи за реагиране на 5 обекта. Пълният списък на обектите е отразен в документацията за участие.

 

Прогнозна стойност без ДДС:

308 496 BGN

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

1.       Гаранция за участие: Гаранцията за участие се представя в една от следните форми:       

  • парична сума в размер на 3 000 лeвa, преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF;
  • оригинал на банкова гаранция на същата стойност.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок не по-малко от 30 дни след изтичане на срока на валидност на офертата на участника.

 

2. Гаранция за изпълнение на договора: Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:    

  • парична сума в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF;
  • оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Банковата гаранция следва да бъде неотменима и безусловна, да бъде със срок на валидност 30 календарни дни след датата на изтичане на срока на договора.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

 

Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Финансирането е от бюджета на Община град Добрич. Плащането на договорената сума се извършва по банков път, при условия определени в проекта на договора, приложен към документацията.

 

Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката ( в приложимите случаи ):

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението.  Споразумението/договорът следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие.  

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението (консорциума) е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението (консорциума); че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението (консорциума), и че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

 

Други особени условия:

Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата всеки участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 ЗОП; 2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП; 3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 ЗОП.

Съгласно чл. 56, ал.3 от ЗОП, когато Участникът е обединение, което не юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т.1, 3, 4, 5 и 10 - се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните икономически изисквания се прилагат за обединението като цяло.

Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, когато Участникът предвижда участието на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т.1, 3, 4, 5 и 10 - се представят от всеки от тях,  а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 на чл. 56 се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 10, които са на чужд език, се представят и в превод.

 

Условия за участие

Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:

Офертата трябва да съдържа:

Плик 1. "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;

2. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър - съгласно Указанията за попълване на офертата;

3. За доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни участници /кандидати/ е необходимо да се представят документи издадени от държавата, в която съответния участник/кандидат е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

4. Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция;

5. Сведения за участника - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ;

6. Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ;

7. Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ; 

8. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ;

9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ;

10. Декларация по чл.18, ал.2 от ЗЧОД - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ, (когато е приложимо)

11. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, се попълва Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ;

12. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ;

13. Декларация, че е запознат с Политиката по управление на Община град Добрич,    аспектите на околната среда и целите по управление на околната среда - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ;

14. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ; 

15. Декларация за запознаване с обекта - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ;

16. Документ за закупена документация - заверено копие.

17.  Доказателства за икономическото и финансово състояние - съгласно Указанията за попълване на офертата;

18. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците - съгласно Указанията за попълване на офертата.

 

Плик 2. "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания:

19. Попълнена и подписана Оферта за участие - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ;

20. Срок на валидност на офертата - попълва се в Офертата;

21. Срок на изпълнение на поръчката  -  попълва се в Офертата;  

22. Декларация за срок за възстановяване на щети - попълнена съгласно приложения ОБРАЗЕЦ.

 

Плик 3. "Предлагана цена", който съдържа:

23.  Ценово предложение - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ.

 

Документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за подготовка на офертата. Непредставянето на някой от горепосочените документи е основание за отстраняване на участника!

 

Икономически и финасови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

17.  Доказателства за икономическото и финансово състояние:

17.1. Заверено копие на Баланс и Отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ финансово приключили години (2008, 2009, 2010 г.); 

17.2. Справка - Декларация за реализирания оборот от собствената дейност за последните 3 /три/ финансово приключили години (2008, 2009, 2010 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ.

     Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ.

 

Изисквано/и минимално/и ниво/а (в приложимите случаи):

- Участниците трябва да са реализирали оборот от дейността си в размер на 150 000 лв. без ДДС общо за последните 3 /три/ финансово приключили години (2008, 2009, 2010 г.)

При участие на обединение, което не е юридическо лице изискването за оборот се отнася общо за обединението.


Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

18. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците:   

1) Лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл.4, ал.2 от Закона за

частната охранителна дейност - нотариално заверено копие, който:

  • разрешава на участника да извършва охранителна дейност на територията на област Добрич
  • разрешава на участника да извършва охранителна дейност, съобразно обекта на поръчката.

2) списък на основните договори за извършени охранителни услуги през последните 3  години (2008, 2009, 2010 г.), включително стойностите, датите и получателите и препоръки за добро изпълнение;

3) списък с транспортните средства за реагиране при извънредни обстоятелства (копия от талоните на автомобилите);

4) Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът, необходимо за извършване на охранителната услуга - съгласно приложения ОБРАЗЕЦ, в която да се декларира:

-        изграден и функциониращ мониторингов (диспечерски) център на територията на град Добрич към датата на подаване на офертата (заявлението)

-        техническа осигуреност на охранителния състав - средства за свръзка, индивидуални средства за защита и задържане;

5) Лицензия за изграждане, поддържане и използване на обособена далекосъобщителна подвижна мрежа на територията на Община град Добрич - заверено копие

6) Документи, удостоверяващи ресурс от брой охранители за извършване на услугата, образованието и професионалната им квалификация и успешно завършен курс по смисъла на чл.28, ал.1 от ЗЧОД - копия /когато е приложимо/. При обективна невъзможност да бъдат представени някои от изисканите от Възложителя документи по т.5, информацията може да се представи и под формата на декларация.    

7) Декларация за физическа и техническа възможност за явяване при получаване на алармено съобщение в охраняван обект със СОТ в извънработно време - до 5 мин. (за обекта в кв.Рилци - до 10 мин.) и за обект охраняван с паник-бутон - до 3 минути в работно време - съгласно приложения ОБРАЗЕЦ.

8) План за охрана на всеки един от обектите, подлежащи на охрана чрез охранители, който включва:

  • особености на обекта
  • организация на охраната /постове, маршрути, смени, комуникации/
  • използване на МПС при осъществяването на охраната
  • брой охранители - съобразен с изискванията на Възложителя за работно време, минимален брой охранители на смяна и в съответствие с изискванията на трудовото законодателство.

За графичната част на плана се използват схемите, приложени от Възложителя към документацията.

 

Изисквано/и минимално/и ниво/а (в приложимите случаи):

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 години (2008 г., 2009 г. и 2010 г.) не по-малко от 5 /пет/ договора и да представи минимум 5 /пет/ препоръки /референции/ за охранителни услуги;

2. Участникът следва да разполага с не по-малко от 3 автомобила;

3. Участникът следва да разполага с не по-малко от 49 охранители за извършване на дейността, обект на настоящата поръчка.

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 09.12.2011 г.

Цена на офертата: 20 лв.

Час: 17:00

Условия за получаване и начин на плащане:

Всеки работен ден от 8 - 17 часа  в Център за услуги и информация /ЦУИ/ в Община град Добрич срещу документ за закупена документация от 20 лв., внесени в касата на ЦУИ.

Срок за подаване на документите:

Дата: 19.12.2011 г.

Час: 17:00

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 20.12.2011 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала, II етаж, Община град Добрич

 

Лица за контакти:

Маргарита Илиева и Владислав Димов

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 162

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
13.05° C разкъсана облачност
Нагоре