Осигуряване на информация и публичност на проект „Устойчивост, мобилност, достъпност в трансграничен регион Констанца–Добрич – транспортна инфраструктура” (SMART)

Кратко описание на обекта на обществената поръчка:

„Осигуряване на информация и публичност на проект „Устойчивост, мобилност, достъпност в трансграничен регион Констанца-Добрич - транспортна инфраструктура" (SMART)", по Договор № 49417 от 28.06.2011 г., MIS-ETC Code 114 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г.

Дейностите предмет на обществената поръчка продължават по време на целия период на изпълнение на проекта и включват:

       Организиране и провеждане на начална пресконференция за визуализиране на проекта в град Добрич;

       Изработване на 60 броя информационни пакети за конференциите в град Добрич;

       Изработване на 500 броя информационни брошури;

       Изработване на 6 броя табели;

       Изработване на 6 броя билборда;

       Изработване на 50 броя плакати;

       Публикуване на 4 публикации в местни медии, 2 публикации в регионални медии и 2 публикации в национални медии;

       Организиране и провеждане на заключителна пресконференция.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

В предмета на поръчката са включени следните дейности:

- Организиране и провеждане на начална пресконференция за визуализиране на проекта в град Добрич;

- Изработване на 60 броя информационни пакети за конференциите в град Добрич;

- Изработване на 500 броя информационни брошури;

- Изработване на 6 броя табели;

- Изработване на 6 броя билборда;

- Изработване на 50 броя плакати;

- Публикуване на 4 публикации в местни медии, 2 публикации в регионални медии и 2 публикации в национални медии;

- Организиране и провеждане на заключителна пресконференция.

 

Прогнозна стойност без ДДС:

16363.77 BGN

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

1.       Гаранция за участие: Гаранцията за участие се представя в една от следните форми:       

  • парична сума в размер на 160 лeвa, преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF;
  • оригинал на банкова гаранция на същата стойност.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата.

 

2. Гаранция за изпълнение на договора: Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:    

  • парична сума в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF;
  • оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Банковата гаранция следва да бъде неотменима и безусловна, да бъде със срок не по-кратък от 1 месеца след изтичане срока на изпълнение на обществената поръчка.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

 

Условия и начин на финансиране и плащане:

Финансирането е осигурено по проект „Устойчивост, мобилност, достъпност в трансграничен регион Констанца-Добрич - транспортна инфраструктура" (SMART)", който се изпълнява по Договор № 49417 от 28.06.2011 г., MIS-ETC Code 114 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г. Условията за плащане са описани подробно в приложения към документацията проекто договор.

 

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава Участниците в обединението представят споразумение/договор за обединяване. Споразумението/договорът за създаване на обединение следва да бъде представено в оригинал или заверено копие  с печат „Вярно с оригинала" и подписи на членовете на обединението на всяка страница. Всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

 

Други особени условия:

Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата всеки участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 ЗОП; 2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП; 3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 ЗОП.

Съгласно чл. 56, ал.3 от ЗОП, когато Участникът е обединение, което не юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т.1, 3, 4, 5 и 10 - се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните икономически изисквания се прилагат за обединението като цяло.

Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, когато Участникът предвижда участието на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т.1, 3, 4, 5 и 10 - се представят от всеки от тях,  а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 на чл. 56 се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 10, които са на чужд език, се представят и в превод.

 

Условия за участие

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

ПЛИК 1. "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;

2. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.

-  копие от документа за регистрация, заверено с подпис и печат на лицето, определено по регистрация да представлява дружеството, или Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, когато Участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 

-  Споразумение/договор за създаване на обединение (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) - Споразумението/договорът за създаване на обединение следва да бъде представено в оригинал или заверено копие  с печат „Вярно с оригинала" и подписи на членовете на обединението на всяка страница. В случай, че обединението има регистрация в Регистър БУЛСТАТ, да се представи  БУЛСТАТ на обединението. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата;

-    копие от документа за самоличност, когато Участникът е физическо лице;

- документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът бъде представен в официален превод (за юридическо лице, което не е регистрирано в Р България).

-    когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включени в обединението.

-    когато Участникът предвижда участието на подизпълнители, документите се представят за всеки от тях.

3. Парафиран проект на договор (без вписани цени);

4. Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция;

5. Сведения за участника - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 1;

6. Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 2;

7. Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 3; 

8. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 4;

9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 5;

10. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, се попълва Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 6;

11. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 7;

12. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора - съгласно приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 8; 

13. Документ за закупена документация - заверено копие;

14.  Доказателства за икономическото и финансово състояние - съгласно указанията за попълване на офертата;

15. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците - съгласно указанията за попълване на офертата.

 

ПЛИК 2. "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания:

16. Попълнено и подписано Техническо предложение за участие - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 9;

17. Срок на валидност на офертата (срокът не може да бъде по-кратък от посочения в обявлението за обществената поръчка) - попълва се в Техническо предложение;

18. Срок на изпълнение на поръчката  -  попълва се в Техническо предложение

 

ПЛИК 3. "Предлагана цена", който съдържа:

19.  Ценово предложение - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 10

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

14.  Доказателства за икономическото и финансово състояние:

14.1. Заверено копие на Баланс и Отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ финансово приключили години (2008, 2009, 2010 г.); 

14.2. Справка - Декларация за реализирания общ оборот от услуги и оборот от услуги, сходни с дейностите по предмета на поръчката за последните 3 /три/ финансово приключили години (2008, 2009, 2010 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 11. Под сходни с предмета на настоящата поръчка се има в предвид изпълнение на услуги по изработване на печатни/презентационни материали и/или организиране и провеждане на събития, кампании или обществени мероприятия.

 

Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ.

 

Минимални изисквания:

- Участниците трябва да са реализирали оборот от услуги, сходни с дейностите по предмета на поръчката в размер не по-малко от 40 000 лева без ДДС общо за последните 3 /три/ финансово приключили години (2008, 2009, 2010 г.). Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните икономически изисквания се прилагат за обединението като цяло.


Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

15. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците:   

15.1.  Списък на договорите за услуги изпълнени през последните 3 години (2008, 2009 и 2010 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, сходни с предмета на настоящата поръчка. Списъкът трябва да съдържа: дата на договора, име на Възложителя, предмет на договора, срок на изпълнение, стойност с ДДС на договора, описание на дейностите - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 12. Задължително се прилагат референции/препоръки за добро изпълнение. Под сходни с предмета на настоящата поръчка се има в предвид изпълнение на услуги по изработване на печатни/презентационни материали и/или организиране и провеждане на събития, кампании или обществени мероприятия;

15.2. Списък - декларация за техническите лица (собствени или наети), наети на трудов или граждански договор и ангажирани от участника за изпълнение на предмета на поръчката - попълва се приложения към документацията ОБРАЗЕЦ 13. Справката трябва да е придружена от Автобиография на експертите, които пряко ще участват в изпълнението на дейностите по поръчката - съгласно приложения към документацията образец 14.

За доказване на образованието и професионалната квалификация, участникът трябва да приложи за всяко лице:

       копие на трудова книжка и/или трудов и/или граждански договор; 

       копие от диплома, сертификат и/или удостоверение за проведено обучение; 

       професионална автобиография с посочено участие в по-важни проекти и отговорности в тях;

       информация за изпълнени проекти и договори, референции, доказващи наличие на професионален опит, и др. съобразно изискванията.

 

 

Минимални изисквания:

- Участникът следва да има изпълнени през последните 3 години (2008, 2009 и 2010 г.) минимум 2 (два) договора, включващи изработване на печатни/презентационни материали и 2 (два) договора за организиране и провеждане на събития, кампании или обществени мероприятия, подкрепени с препоръки/референции за добро изпълнение; 

Поставените от Възложителя изисквания могат да бъдат удовлетворени включително и тогава, когато участник представи два договора, всеки от които включва едновременно изработване на печатни/презентационни материали и организиране и провеждане на събития, кампании или обществени мероприятия.

- Участниците трябва да разполагат с наети на трудов или граждански договор минимум:       

1. двама експерти дизайн и предпечатна подготовка, които да отговарят на следните минимални изисквания:

- Образователно-квалификационна степен - бакалавър;

- Професионален опит - минимум 2 години опит в областта на дизайна и предпечатната подготовка.

2. един експерт организиране събития, който да отговаря на следните минимални изисквания:

- Образователно-квалификационна степен - бакалавър;

- Професионален опит - минимум 2 години опит в областта на организиране на събития.

      В случай на участие в обществената поръчка на обединение, минималните изисквания се отнасят общо за обединението.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 23.12.2011 г.

Цена на офертата: 15 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич, срещу документ за закупена документация в размер на 15 лева, внесени в касата на ЦУИ.

Документацията може да бъде закупена и по банков път, като цената на документацията следва да бъде преведена по следната сметка на Община град Добрич в Общинска банка АД, клон Добрич:

IBAN: BG 06 SOMB 9130 8410 000644

BIC: SOMBBGSF

Код за вид плащане: 448090

 

Възложителят изпраща документацията за сметка на лицето, отправило искането, след получаване на копие от платежния документ по факс (058/600162) или на e-mail: n_velikov@dobrich.bg или s_encheva@dobrich.bg,  с посочени данни за фактура, телефон, факс и актуален адрес, на който да бъде изпратена тръжната документация.

Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 03.01.2012 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 04.01.2012 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала, II етаж, Община град Добрич

 

Лица за контакти:

Силвия Енчева и Николай Василев

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 162

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
17.37° C разкъсана облачност
Нагоре