"Реновиране на пътни отсечки в град Добрич: бул. "25-ти септември", ул. "Поп Богомил" и ул. "Калиакра"

 

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

 

Предмет: „Реновиране на пътни отсечки в град Добрич: булевард „25-ти септември", улица „Поп Богомил" и улица „Калиакра" в изпълнение на Проект „Устойчивост, мобилност, достъпност в трансграничен регион Констанца-Добрич - транспортна инфраструктура" (SMART)", по Договор № 49417 от 28.06.2011 г., MIS-ETC Code 114 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г.

Обект: Реновиране на пътни отсечки на територията на Община град Добрич", включва следните отсечки:

- Бул. „25-ти септември" в участъка от ул. „Димитър Калъчлията" до бивш МЗ „Калиакра",  с дължина 2 090 м и платно  2 х 7,50 метра.

- Ул. „Поп Богомил" е с дължина 1 093 км и платно  1 х 11,00 метра. Улицата преминава през промишлена зона „Север".

- Ул. „Калиакра" в участък от ул. „Тодор Кантарджиев" до републикански път ІІ-97, с дължина 1 510 м и платно  1 х 11,00 метра.           

С изпълнението на проекта ще се постигне подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилките на реновираните пътни отсечки. Ще се осигурят условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите, както и цялостно подобряване на регионалните и местни транспортни и комуникационни връзки.

Резултат: Напълно обновени и реновирани  още три пътни отсечки на територията на Община град Добрич.

- Бул. „25-ти септември" - градска магистрала ІІ-ри клас в участъка от ул. „Димитър Калъчлията" до бивш МЗ „Калиакра" е от изключителна важност за организацията и безопасността на движението в град Добрич, тъй като представлява транспортен вход-изход в посока град Ген. Тошево - КПП „Йовково".  

Подлежащия на реновиране участък е с дължина 2 090 м и със средна ширина на двете платна за движение 7,50 м, с по две ленти за движение. Има изградена затревена разделителна ивица между двете пътни платна, с различна ширина по продължение на целия участък на булеварда.

В ситуационно отношение трасето на булеварда не се променя.

Нивелетата на пътните платна е проектирана при минимална технологична дебелина на настилката от 7 см - 4 см за износващ пласт плътен асфалтобетон и 3 см минимална дебелина на изравнителния пласт биндер (неплътен асфалтобетон). При проектирането максимално са запазени нивата в двата ръба на настилката, за да бъде запазена съществуващата застройка и входовете към отделните поземлени имоти.

Минималния надлъжен наклон е imin=0.2%, а максималния imax=3.170%.

Напречния наклон на платната за движение е двустранен със стойност 2,5%, а на тротоарите едностранен от 2% към бордюра. В хоризонталните криви е направено преоформяне на напречния наклон на настилката в едностранен, като са допуснати нормативно допустимите изключения с оглед максимално придържане към съществуващите нива на двата ръба на настилката за всяко платно.

Недостатъчната дебелина за полагане на настилката ще се осигури чрез фрезоване на съществуващата настилка, като при отрицателни нивелетни разлики, се предвижда изпълнението на локални ремонти. Поради недостатъчна конструктивна дебелина на настилката спрямо новата нивелета се налага да се направят 14 такива локални ремонта. В тези участъци съществуващата настилка ще се изкопае и ще се положи нова настилка за категория на движение „средно" със следните конструктивни пластове:

 • § Плътен асфалтобетон - 4 см
 • § Неплътен асфалтобетон - 4 см
 • § Асфалтови смеси - 7 см
 • § Несортиран трошен камък с непрекъсната зърнометрия - 45 см

Бордюрите в по-голямата част от трасето са потънали с видима част от 5 cм до 10 cм. В ръба на настилката са приложени булевардни бордюри 35/15/50 c, а в разделителната ивица са изпълнени скосени бордюри 25/15/50. Прилежащите тротоари са предимно асфалтови, охрастени - в лошо експлоатационно състояние. На всички места, където се предвижда подмяна на съществуващите бетонови бордюри с нови бетонови бордюри 35/15/50 см или 25/15/50 см, се предвижда реконструирането на прилежащите тротоари от асфалтобетонова настилка - разваляне на съществуващия асфалтобетон, насипване на каменна фракция и полагане на 4см плътен асфалтобетон по цялата ширина на тротоара. Предвидено е и разчистване площите около пътните платна, включващо  изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци.

По булеварда има изградена дъждовна канализация, като по-голяма част от съществуващите 32 бр. дъждоприемни шахти са без решетки, потънали в настилката, напълно затлачени и не изпълняват функционалното си предназначение. Липсата на адекватно отводняване е довело до разрушения по пътната настилка, по която има изпълнени множество кърпежи. Малките надлъжни наклони в определени участъци са довели до образуването на наноси от пясък и земни почви до ръбовете на настилката. Наблюдават се прокопавания и кърпежи, изработени прокарвания на комуникационна инфраструктура. Има отделни участъци с единични и мрежовидни пукнатини. Коловози и слягания на настилката - не се наблюдават. Предвижда се почистване и повдигане на всички дъждоприемни и ревизионни шахти до проектните нива на асфалтобетоновата настилка. Също така се предвижда поставяне на нови решетки на дъждоприемните шахти, продухване на свързващите тръби между шахтите и колектора на дъждовната канализация.

Предвидено е премахване на старите пътни знаци и монтиране на нови такива рефлектиращи - ІІ-ри типоразмер, ІІ-ри клас по БДС 1517/2006. Пътните знаци се поставят при спазване изискванията на Наредба №18 от 23.07.2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

Маркировката ще се изпълни от бяла трайна пътнопаважна боя с перли при температура на асфалта над +5ºС при спазване изискванията на Наредба №2 от 17.01.2001г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.

Изпълнителя на поръчката носи отговорност за прилагането на разработения проект за временна организация на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, съгласно Наредба №3 от 16.08.2010г.

При изпълнение на строително-ремонтните работи да се спазват стриктно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и проекта по част ПБЗ.

Препоръчително е всички предвидени за вкопаване подземни комуникации (водопроводни и канализационни мрежи и отклонения, кабелни линии ниско и високо напрежение, телефонни и оптични кабели, газопроводи и други подобни) да бъдат изпълнени по време на рехабилитацията, с цел да не се допуска нарушаване целостта на рехабилитираната настилка.

- Ул. „Поп Богомил" - главна улица ІV-ти клас, преминава през промишлена зона „Север" и свързва бул. „25-ти септември" и ул. „Калиакра".

Подлежащия на реновиране участък от улицата е с дължина 1 093 км и пътно платно с непостоянна ширина, варираща от 9,00 до 11,00 метра.

В ситуационно отношение трасето на пътя не се променя.

Нивелетата е проектирана в оста на улицата, като водещо е било максималното запазване на нивата в двата ръба на настилката за да бъде запазена съществуващата застройка и входове към частни имотни, предприятия и бензиностанция.

Минималния надлъжен наклон е imin=0.247%, а максималния imax=3.396%.

Габарита на улицата в напречен профил се запазва. Бордюрите няма да се повдигат, освен ако не попадат в участък за реконструкция (локален ремонт) или в участък с големи нивелетни разлики (над 5см).

Напречния наклон на платната за движение е двустранен от 2% (по изключение е допуснат 2% вместо 2,5% за да се запазят максимално съществуващите нива в ръба на настилката), а на тротоарите едностранен от 2% към бордюра. В хоризонталните криви е направено преоформяне на напречния наклон на настилката в едностранен, като са допуснати нормативно допустимите изключения с оглед максимално придържане към съществуващите нива на двата ръба на настилката.

На всички места, където се предвижда подмяна на съществуващите бетонови бордюри с нови бетонови бордюри 15/25/50 см, се предвижда реконструирането на прилежащите тротоари от асфалтобетонова настилка - разваляне на съществуващия асфалтобетон, насипване на каменна фракция и полагане на 4 см плътен асфалтобетон по цялата ширина на тротоара.

Недостатъчната дебелина за полагане на настилката ще се осигури чрез фрезоване на съществуващата настилка, като при отрицателни нивелетни разлики, се предвижда изпълнението на локални ремонти. Поради недостатъчна конструктивна дебелина на настилката спрямо новата нивелета се налага да се направят 5 такива локални ремонта. В тези участъци съществуващата настилка ще се изкопае и ще се положи нова настилка за категория на движение „средно" със следните конструктивни пластове:

 • § Плътен асфалтобетон - 4 см
 • § Неплътен асфалтобетон - 4 см
 • § Асфалтови смеси - 7 см
 • § Несортиран трошен камък с непрекъсната зърнометрия - 45 см

Бордюрите в по-голямата част от трасето са потънали с видима част не по-голяма от 10см. Прилежащите тротоари са предимно асфалтови, като има и такива с бетонова настилка - обособени като паркинги.

При км 0+590 над съществуващо дере има изградено мостово съоръжение L=3х8м, през което има възможност за преминаване на пешеходно движение единствено по левия тротоар. Десния тротоар е прекъснат. Съоръжението е в добро състояние и няма видими разрушения по горното и долното строене. Съществуващите 4 бр. отводнители са потънали и затлачени.

По улицата има частично изградена дъждовна канализация, като на място бяха заснето 12 бр. дъждоприемни шахти - повечето потънали и затлачени. В участъците без дъждовна канализация отводняването е повърхностно, като водите се насочват по напречните улици. Предвижда се почистване и повдигане на всички дъждоприемни и ревизионни шахти до проектните нива на асфалтобетоновата настилка. Също така в проекта се предвижда продухване на свързващите тръби между дъждоприемните шахти и колектора на дъждовната канализация.

Предвидено е премахване на старите пътни знаци и монтиране на нови такива рефлектиращи - ІІ-ри типоразмер, ІІ-ри клас по БДС 1517/2006. Пътните знаци се поставят при спазване изискванията на Наредба №18 от 23.07.2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

Маркировката ще се изпълни от бяла трайна пътнопаважна боя с перли при температура на асфалта над +5ºС при спазване изискванията на Наредба №2 от 17.01.2001г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.

Изпълнителя на поръчката носи отговорност за прилагането на разработения проект за временна организация на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, съгласно Наредба №3 от 16.08.2010г.

При изпълнение на строително-ремонтните работи да се спазват стриктно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и проекта по част ПБЗ.

Препоръчително е всички предвидени за вкопаване подземни комуникации (водопроводни и канализационни мрежи и отклонения, кабелни линии ниско и високо напрежение, телефонни и оптични кабели, газопроводи и други подобни) да бъдат изпълнени по време на рехабилитацията, с цел да не се допуска нарушаване целостта на рехабилитираната настилка.

Ул. „Калиакра" - общински път №DOB 1084 / ІІ - 97, ок.п. Добрич / промишлена зона Север - Добрич, в участък от ул. „Тодор Кантарджиев" до републикански път ІІ-97, е с дължина 1 510 м.

Разглеждания участък от ул. „Калиакра" не е с постоянна широчина на платното за движение. Тя варира от 6,70 м до 11,00 м, като в някои кръстовища има и допълнително уширение за завиващите МПС. Между п.т. 130 и 140 в ляво има голямо уширение, което не е отделено от основното трасе по никакъв начин и позволява безразборно пресичане.

В ситуационно отношение трасето на пътя не се променя.

Нивелетата на улицата е проектирана при минимална технологична дебелина на настилката от 7 см - 4 см за износващ пласт плътен асфалтобетон и минимална дебелина 3 см на изравнителния пласт биндер (неплътен асфалтобетон).

Нивелетата е проектирана в оста на улицата, като водещо е било максималното запазване на нивата в двата ръба на настилката за да бъде запазена съществуващата застройка и входове към частни имотни и предприятия.

Габарита на улицата в напречен профил се запазва. Бордюрите няма да се повдигат, освен ако не попадат в участък в реконструкция. Водещите ивици в извънградската част и на кръстовището с републикански път ІІ-97 също се запазват. Асфалтовата настилка ако е по-висока от ивиците ще се полага върху тях.

Напречния наклон на платната за движение е двустранен от 2.5%, а на тротоарите едностранен от 2% към бордюра.

Банкетите след като се почистят от растителност се профилират с напречен наклон от 6%.

Предвижда се да се положи един пласт от 4 см плътен асфалтобетон върху минимум 3 см изравнителен пласт от неплътен асфалтобетон.

Недостатъчната дебелина за полагане на настилката ще се осигури чрез фрезоване на съществуващата настилка.

Поради недостатъчна конструктивна дебелина на настилката спрямо новата нивелета се налага да се направят 3 локални ремонта. В тези участъци съществуващата настилка ще се изкопае и ще се положи нова настилка за категория на движение „тежко" със следните пластове:

 • § Плътен асфалтобетон - 4 см
 • § Неплътен асфалтобетон - 4 см
 • § Асфалтови смеси - 13 см
 • § Несортиран трошен камък с непрекъсната зърнометрия - 45 см

От началото на улицата до п.т. 88 в дясно има тротоар с различна широчина и настилка от асфалт или бетон. Тротоара е обрасъл с трева и средна растителност с напукана и липсваща настилка. Предвижда се разчистване площите, включващо  изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци. Предвижда се и реконструирането на прилежащите тротоари от асфалтобетонова настилка - разваляне на съществуващия асфалтобетон, насипване на каменна фракция и полагане на 4 см плътен асфалтобетон по цялата ширина на тротоара с едностранен от 2% към бордюра.

За да се въведе ред в организацията на движението при разширението в ляво между п.т. 129 и 139 ще се изградят два острова. Един успореден на оста на улицата на 4,50м от нея с широчина 2,00м. Посредством този остров се оформя един вход/изход от площадното пространство. За по-добро разделяне на движението в новообразуваното кръстовище на второстепенното направление ще се изгради и капковиден остров.

Новите острови ще се повдигнат спрямо настилката с видим бордюр 15/25/50 с видима част от 15 см. Островите ще са с настилка от тротоарни плочки на 5 см пясъчна основа.

На ж.п. надлеза при км 1+150 е предвидено да се поставят нови парапети и СПО. За обезопасяване на високия насип преди и след моста също ще се постави СПО. Двете огради трябва да са прекъснати над фугата между моста и крилата. Закрепването на СПО за тротоарната конзола на моста е чрез планки и дюбели, а извън моста с набивни стълбчета.

На моста на р. Добричка река само ще се боядиса съществуващия парапет.

При км 1+450 в дясно има стопански път, който е без настилка и не е сигнализиран. Предвижда се направата на 20 м настилка от 4 см асфалтобетон върху настилка трошен камък с дебелина 40 см.

По улицата няма дъждовна канализация. Отводняването е повърхностно, като водите се насочват по напречните улици.

Предвидено е премахване на старите пътни знаци и монтиране на нови такива рефлектиращи - ІІ-ри типоразмер, ІІ-ри клас по БДС 1517/2006. Пътните знаци се поставят при спазване изискванията на Наредба №18 от 23.07.2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

Маркировката ще се изпълни от бяла трайна пътнопаважна боя с перли при температура на асфалта над +5ºС при спазване изискванията на Наредба №2 от 17.01.2001г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.

Изпълнителя на поръчката носи отговорност за прилагането на разработения проект за временна организация на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, съгласно Наредба №3 от 16.08.2010г.

При изпълнение на строително-ремонтните работи да се спазват стриктно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и проекта по част ПБЗ.

Препоръчително е всички предвидени за вкопаване подземни комуникации (водопроводни и канализационни мрежи и отклонения, кабелни линии ниско и високо напрежение, телефонни и оптични кабели, газопроводи и други подобни) да бъдат изпълнени по време на рехабилитацията, с цел да не се допуска нарушаване целостта на рехабилитираната настилка.

            Инвестиционните/работните проекти не са част от тръжната документация и са на разположение за разглеждане от участниците на следния адрес: Община град Добрич, ул. "България" № 12, стая 406, инж. Веселин Ганев, тел.: 058/ 600-705, всеки работен ден от 08:30 до 16:30 часа. Участниците по поръчката, могат да извършат по всяко време оглед на място на обекта.

Актуално

401 деца от Добрич участваха в конкурса за коледна картичка

08.12.2022

Община Добрич обявява резултатите 401 деца от Добрич участваха в конкурса за коледна картичка, организиран от Община Добрич. Получените картички бяха оценявани от общинска комисия, която определи победителите. Те ще бъдат наградени...

401 деца от Добрич участваха в конкурса за коледна картичка
ВИЖ ДОБРИЧ
8.78° C облачно
Нагоре