Извършване на СМР на СОУ "Климент Охридски", СОУ "П.Р.Славейков", СОУ "Димитър Талев", ХГ "Св.Св.Кирил и Методий", СОУ "Г.С.Раковски", ЦДГ № 9 и ЦДГ № 10, находящи се в град Добрич.

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

" Извършване на СМР на СОУ "Климент Охридски", СОУ "П.Р.Славейков", СОУ "Димитър Талев", ХГ "Св.Св.Кирил и Методий",  СОУ "Г.С.Раковски", ЦДГ № 9 и ЦДГ № 10, находящи се в град Добрич."

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Извършване на Строително - монтажни работи по сградите, част архитектурно - строителна, част ВиК, част Ел. и част енергоефективни мерки, сгъласно одобрените технически проекти и количествена сметка за необходимите СМР, както и в съответствие с техническата спецификация, приложена в документацията за участие в прозедурата за възлагане на обществената поръчка. Поръчката е обособена в следните Обособени позиции: ОП 1 - СМР на СОУ"Климент Охридски"; ОП 2 - СМР на СОУ "П.Р.Славейков"; ОП 3 - СМР на СОУ "Димитър Талев"; ОП 4 - СМР на ХГ "Св.Св. Кирил и Методий"; ОП 5 - СМР на СОУ "Г.С.Раковски"; ОП 6 - СМР на ЦДГ № 9; ОП 7 - СМР на ЦДГ № 10 на територията на град Добрич.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Прогнозна стойност без ДДС:

3850080 BGN

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие : Гаранцията за участие се представя в една от следните форми:

  • За ОП 1: парична сума в размер на 8000 лв., преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или оригинал на банкова гаранция на същата стойност;
  • За ОП 2: парична сума в размер на 7000 лв., преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или оригинал на банкова гаранция на същата стойност;
  • За ОП 3: парична сума в размер на 7500 лв., преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или оригинал на банкова гаранция на същата стойност;
  • За ОП 4: парична сума в размер на 6500 лв., преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или оригинал на банкова гаранция на същата стойност;
  • За ОП 5: парична сума в размер на 4000 лв., преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или оригинал на банкова гаранция на същата стойност;
  • За ОП 6: парична сума в размер на 2000 лв., преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или оригинал на банкова гаранция на същата стойност;
  • За ОП 7: парична сума в размер на 2000 лв., преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или оригинал на банкова гаранция на същата стойност;

 Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни след датата на изтичане на срока на валидност на офертата.

Гаранция за изпълнение на договора: Гаранциите за изпълнение на договора се представят в една от следните форми :

За всяка една от ОП: парична сума в размер на 5 % от стойността на договора за съответната ОП, преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Банковата гаранция следва да бъде неотменима и безусловна, да бъде със срок съответстващ на гаранционния срок и гаранционна поддръжка за видовете СМР на съответната ОП.

 

Условия и начин на финансиране и плащане:

Финансирането е осигурено по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1.-01/2007/019 по Оперативна програма Регионално развитие (2007-2013) по Проект" Към по качествено образование в ареал Добрич чрез модернизирана и обновена инфрастуктура" и е в рамките на предвиденото по бюджета плащане. Плащането ще се извършва по банков път, по начин определен в проекта на договора.

 

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

Необходимо е създаването на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е обединение на физически и /или юридически лица. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. 

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението (консорциума) е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението (консорциума); че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението (консорциума), и че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

 

Други особени условия:

Отстраняват се участици, за които са налице обстоятелствата по чл.47 , ал.1, 2 и 5 от ЗОП.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение (консорциум), или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

 

Условия за участие

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

1.       копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

2.       за доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни участници / кандидати/ е необходимо да се представят документи издадени от държавата, в която съответния участник/кандидат е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

3.       документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция;

4.1     Декларация по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2 т. 2 от ЗОП - съгласно приложения към документацията образец;

4.2     Декларация по чл.47 ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП- съгласно приложения към документацията образец;

4.3     Декларация по чл. 56 ал. 1 т. 10 от ЗОП- съгласно приложения към документацията образец;

4.4     Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП- съгласно приложения към документацията образец;

4.5     Декларация, че е запознат с Политиката по управление на Община град Добрич, значимите аспекти на околната среда на Общината и целите на управление на околната среда и Програмата за тяхното постигане - съгласно приложения към документацията образец.

4.6     Декларация за запознаване с клаузите на проекто - договора и приемането им- съгласно приложения към документацията образец;

4.7     Декларация, че участникът не е участвал в проектирането, както и че при възникване на конфликт на интереси с осъществяващия строителен надзор, ще уведомят незабавно Възложителя - съгласно приложения към документацията образец.

5.       Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнител/и - участникът попълва декларация, съгласно приложения към документацията образец /. Ако участникът не предвижда участието на подизпълнител, то същият представя декларация за не ползването на подизпълнител - съгласно приложения образец. Подизпълнителят/ите трябва да отговаря/т на всички изисквания, на които отговаря и кандидата. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, в офертата се посочват подизпълнителя/ите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнителят/ите.

  • Декларации за ползване или не на подизпълнител;
  • Декларация - съгласие за участие в обществената поръчка като подизпълнител, ако се предвижда участието на подизпълнител;

6.       Срок на изпълнение на договора е /следва да бъде не по-дълъг от посочения в обявлението и посочва се срока в месеци, считано от датата на подписване на договора/.

7.       Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

8.       Попълнено и подписано заявление /оферта/ за участие, съгласно приложения към документацията образец;

9.       Документ за закупена документация за участие - оригинал;

10. Срок за валидност на офертата /това е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти/ - срокът на валидност, посочен от участника в представената от него оферта не може да бъде по-кратък от посочения от Възложителя в обявлението;

11. Административни сведения за участника.

12. Предлагана цена, съгласно приложения образец на Ценово предложение към документацията.

Документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за подготовка на офертата. За чуждестранни участници посочените документи трябва да са издадени от държавата, в която съответния участник е установен. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

1.ОПР за 2006, 2007, 2008 г. - копия, подписани и подпечатани на всяка страница - за всички ОП;

2.Актуална застраховка за професионална отговорност;

за всички ОП';

3. информация за общия оборот и оборота от строителството за всяка една от последните 3 години, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си - за всички ОП.

 

Минимални изисквания:

1. Участникът трябва да е реализирал печалба през последните 3 (три) отчетни години, а именно: 2006г., 2007г. и 2008г. - за всички ОП;

2. Застраховката за професионална отговорност следва да е на строителя и да е със срок съответстващ на срока на изпълнение на СМР - за всички ОП;

3. Минималния оборот от строителство на участника за всяка от последните три години следва да е в размер:

- за ОП 1 - 800 000лева;

- за ОП 2 - 700 000 лева;

- за ОП 3 - 700 000 лева;

- за ОП 4 - 600 000 лева;

- за ОП 5 - 400 000 лева;

- за ОП 6 - 200 000 лева;

- за ОП 7 - 200 000 лева;

в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си.


Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

1. Удостоверение за вписване в централния професионален регистър на строителя - заверено копие

за всички ОП;

2.Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за изпълнение на СМР /подобни на предмета на поръчката/ на обекти с площ над 500 кв.м. Препоръките следва да съдържат стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнени професионално и в съответствие с нормативните изисквания - за всички ОП;

3. декларация за техническото оборудване, с което участникът разполага за изпълнение на строителството

за всички ОП;

4.документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които отговарят за извършването на строителството - за всички ОП;

5. описание на мерките за опазване на околната среда, които участникът ще  приложи при изпълнение на поръчката - за всички ОП;

6. линеен график за изпълнение на видовете СМР посочен  по седмици и съответстващ на посочения от изпълнителя брой месеци за изпълнение на поръчката - за всички ОП;

 

Минимални изисквания:

1. за всички ОП, съответстващо на ІІІ /трета/ група строежи;

2. участникът следва да е изпълнявал СМР /подобни на предмета на поръчката/ на обекти с площ над 500кв.м. - минимум 3 обекта за последните пет години - за всяка една ОП;

3. Участникът следва да разполага минимално със  (собствено или наето) следното техническо оборудване:

- самосвал - 1 бр. ;

- автостълба - 1 бр.;

- скеле - 1 бр.;

- машина за лепене на полипропиленови тръби - 1 бр.;

- багер - 1 бр.;

- складова база на територията на област Добрич;

за всички ОП

4. Участникът следва да има следните технически лица - собствени или наети притежаващи съответната професионална квалификация - 1 ел., 1 ВиК, 1  „АС", като технически ръководители на група - за всички ОП

5. Участникът следва да опише минимум три мерки за опазване на околната среда, които ще приложи при изпълнение на поръчката - за всички ОП;

6. Графика следва да бъде съобразен и с провеждащите се учебните занимания, придружен с Работна програма (посочена в Техническите спецификации) на ОП - за всички ОП;

 

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 18.01.2010 г.

Цена на офертата: 200 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срущу документ за закупена документация в размер на 200 лв., внесени в касата на ЦУИ. Лицата имат право да я разгледат на място преди да я закупят.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 28.01.2010 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 29.01.2010 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Поръчката е свързана с проект/програма финансирани от фондове на ЕС:

Финансирането е осигурено по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-01/2007/019 за изпълнение на Проект"Към по качествено образование в ареал Добрич чрез обновена и модернизирана инфраструктура" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г.

 

Лица за контакти:

Надежда Петкова

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail:dobrich@dobrich.bg

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
27.22° C ясно небе
Нагоре