Строителен надзор на СМР на следните обекти: СОУ„Климент Охридски”, СОУ ”П. Р. Славейков”, СОУ ”Димитър Талев”, ХГ ”Св. св. Кирил и Методий”, СОУ ”Г. С. Раковски”, ЦДГ № 9 и ЦДГ № 10."

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

"Строителен надзор на СМР на следните обекти: СОУ„Климент Охридски", СОУ "П. Р. Славейков", СОУ "Димитър Талев", ХГ "Св. св. Кирил и Методий", СОУ "Г. С. Раковски", ЦДГ № 9 и ЦДГ № 10"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Упражняване на Строителен надзор по реконструкцията и обновяването на учебни заведения: СОУ"КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", СОУ"П.Р. СЛАВЕЙКОВ", СОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ", ХГ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", СОУ „Г.С.РАКОВСКИ" И ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 9 И ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 10  на територията на Община град Добрич по договор № BG161PO001/1.1-01/2007/019 по ОПРР.  Дейностите по ремонта ще са насочени от една страна към ремонт на фасадата и прилагане на мерки за енергийна ефективност: ремонт на покривна конструкция, смяна на дограма, топлоизолация на фасадни стени, боядисване на фасади и създаване на достъпна архитектурна среда. Ремонтът на вътрешната част на сградите ще включва доставка и монтаж на PVC врати, ремонт на Ел. и ВиК инсталация, шпакловка, боядисване, монтаж на нови подови настилки. 2. Количествените сметки по всяка една част за всеки обект по отделно са на разположение в Община Добрич, ул. България 12 стая 405, тел. 058 600705, инж. Галина Николова

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Прогнозна стойност без ДДС:

73 000 BGN

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие : Гаранцията за участие се представя в една от следните форми:

  • парична сума в размер на 700лв., преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или оригинал на банкова гаранция на същата стойност;

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни след датата на изтичане на срока на валидност на офертата.

Гаранция за изпълнение на договора: Гаранциите за изпълнение на договора се представят в една от следните форми :

  • парична сума в размер на 5 % от стойността на договора, преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Банковата гаранция следва да бъде неотменима и безусловна, да бъде със срок съответстващ на минималните гаранционни срокове на СМР, съгласно Наредба №2 от 31 юли 2003г.за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

 

Условия и начин на финансиране и плащане:

Плащането на договорената сума се извършва по банков път, както следва: Авансово 10 % от стойността на договора; Окончателно плащане 90 % от стойността на договора, при условия определени в проекта на договора, приложен към документацията.

 

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

Необходимо е създаването на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е обединение на физически и /или юридически лица.

 

Други особени условия:

Отстраняват се участици, за които са налице обстоятелствата по чл.47 , ал.1, 2 и 5 от ЗОП.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение (консорциум), или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

 

 

Условия за участие

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

1.       копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

2.       за доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни участници / кандидати/ е необходимо да се представят документи издадени от държавата, в която съответния участник/кандидат е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

3.       документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция.;

4.       декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно приложените към документацията образци;

5.       подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнител/и - участникът попълва декларация, съгласно приложения към документацията образец. Ако участникът не предвижда участието на подизпълнител, то същият представя декларация за не ползването на подизпълнител - съгласно приложения образец. Подизпълнителят/ите трябва да отговаря/т на всички изисквания, на които отговаря и кандидата. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, в офертата се посочват подизпълнителя/ите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнителят/ите.

6.       Срока на изпълнение на договора е /следва да бъде не по-дълъг от посочения в обявлението и посочва се срока в месеци от сключване на договора/ - посочва се в офертата/заявлението - съгласно приложения образец;

7.       Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

8.       Попълнено и подписано заявление /оферта/ за участие, съгласно приложения към документацията образец;

9.       Документ за закупена документация за участие - заверено копие;

10.     Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекто - договора;

11.     Декларация, че участникът не е бил проектант и/или строител, и/или доставчик на строителни материали и изделия и, че няма специалисти наети по трудово или друго правоотношение, които да са били проектанти и/или строители, и/или доставчици, както и свързани с тях лица по смисъла на Търговския закон

12. срок за валидност на офертата / това е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти / - срокът на валидност, посочен от участника в представената от него оферта не може да бъде по-кратък от посочения от Възложителя в обявлението;

13.Административни сведения за участника.

14.Предлагана цена, съгласно приложения образец на Ценово предложение към документацията.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

1. Заверено копие от счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за предходните три финансови години, оформени съгласно Закона за счетоводството;

2. Справка за общия оборот на Участника и за оборота, реализиран от консултантски услуги и строителен надзор за предходните три финансови години;

3. Копие от застрахователни полици за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството (за дейности оценка на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор);

В случай на обединение, всички документи и доказателства, посочени в точки 1 до 3 се представят съответно за всеки от партньорите. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителя приеме за подходящ.

 

Минимални изисквания:

1.Годишният финансов резултат на участника, за последната финансово приключила година (2008) да бъде положителен;

2. Оборотът на участника от консултантски услуги и от строителен надзор за последните 3 финансово приключили години (2006, 2007г. и 2008г.) да не е по- малък от по 200 000 лв. Когато Участникът е обединение, се приема сумарно реализираният обем на всички участници в обединението. 

3. Професионалната дейност от застраховката за професионална отговорност съгласно чл.171,ал.1,2,3 от ЗУТ да отговаря на предмета на поръчката. Застраховката да е в сила минимум 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата. Обединението /сдружението/ трябва да отговаря колективно на изискванията по т.1и т.2 и поотделно (за всеки един от участниците в него) за изискванията по т. 3.


Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

1. Копие от лиценза за упражняване на строителен надзор и за оценка на инвестиционни проекти, заедно със списъка на технически правоспособните лица, определени за упражняване на строителен надзор по съответните части, нотариално заверен/и.

2. Описание на профила на участниците, включващо обща информация относно сферата на дейност, пазарната специализация, опита по оценка на инвестиционни проекти и по упражняване на строителен надзор, опит в контрол на строителство и др. (по отношение на консорциумите, описанието се прави поотделно за всички членове на консорциума) - максимум 3 страници;

3. Документи и/или референции, удостоверяващи опита на Участника като Консултант съгласно ЗУТ и на ръководните му служители, съответно на лицата, които отговарят за извършването на строителния надзор;

4а.Декларация и списък на основните договори за консултантски услуги, сходни с предмета на поръчката и за упражнен строителен надзор през последните три години (по образец) .

4б. Копия от издадените разрешения за ползуване на обектите и/или заверени копия от договори и/или препоръки/референции за добро изпълнение на договорите за строителен надзор, дадени от предишни възложители с посочени местонахождение на строежите, година на изпълнение и стойност на договорите за НСН;

5а. Списък на лицата, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на обществената поръчка ;

5б. Копия от документи, удостоверяващи образованието и професионална квалификация/правоспособност на лицата по т.5а (копия от дипломи, удостоверения за квалификация и др.)

5в. Подробни автобиографии на експертите, предложени за изпълнение на тази поръчка.

6. Декларация за липса на наложени санкции от ДНСК/РДНСК и/или съответния еквивалентен орган в други или държавата на Участника;

7. да представи доказателства - писмени, че ще може да изпълни поръчката, в частта на изготвянето на техническия паспорт (част енергийна) в пълен обем съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г.

Непредставянето на някой от горепосочените документи е основание за отстраняване на участника!

За доказване на икономически, финансови и технически възможности и за доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни кандидати се изискват документи издадени от държавата, в която кандидатът е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националният му закон.

 

Минимални изисквания:

1. Участникът да е лицензиран консултант съгласно чл.166 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор и за оценяване съответствието на инвестиционни проекти. В случай на обединение, условието важи за всеки един член на обединението;

2. През последните 3 години Участникът (или обединението, в случай когато се кандидатства като обединение) трябва да е приключил успешно поне два договора за упражняване на строителен надзор, всеки от които на стойност минимум 40 000 лв.

3. Участникът да разполага с необходимия персонал за изпълнение на поръчката, както следва: Експерт 1 - Главен инженер и ръководител на екип - 1 бр. Експерт 2 - Инженер по част ВиК - 1 бр. Експерт 3 - Инженер по част Електрически мрежи и системи - 1 бр. Експерт 4 - Инженер по част енергийна ефективност - 1 бр.

4. Участниците/съдружниците в обединението не трябва да имат наложени санкции от ДНСК/РДНСК и/или съответния еквивалентен орган в други или държавата на Участника;

5. Участникът следва да е вписан в регистъра на лицата, които извършват обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради - копие от удостоверение за вписване, ведно със сертификат, със срок съответстващ на срока на договора за изпълнение на поръчката, ведно със списъка на лицата вписани в регистъра или да има сключен договор с лице имащо право да извършва обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради. Срока на договора, следва да е минимум със срок, съответстващ на срока на поръчката.

 

Специфични условия:

За изпълнението на услугата се изисква определена професия:

Лиценз за упражняване на строителен надзор по чл.167, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 18.01.2010 г.

Цена на офертата: 50 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срущу документ за закупена документация в размер на 50 лв., внесени в касата на ЦУИ. Лицата имат право да я разгледат на място преди да я закупят.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 28.01.2010 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 29.01.2010 г.

Час: 11.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Поръчката е свързана с проект/програма финансирани от фондове на ЕС:

Финансирането е осигурено по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1.-01/2007/019 по Оперативна програма Регионално развитие (2007-2013) по Проект" Към по качествено образование в ареал Добрич чрез модернизирана и обновена инфрастуктура" и е в рамките на предвиденото по бюджета плащане

 

Лица за контакти:

Надежда Петкова

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail:dobrich@dobrich.bg

 

 

 

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
2.08° C облачно
Нагоре