Избор на финансова институция за предоставяне на целеви, инвестиционен, дългосрочен банков кредит на Община град Добрич

 

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

"Избор на финансова институция за предоставяне на целеви, инвестиционен, дългосрочен банков кредит на Община град Добрич"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка е „Избор на финансова институция за предоставяне на целеви, инвестиционен, дългосрочен банков кредит на Община град Добрич" в размер до 10  милиона лева (равностойността им в евро), необходим за финансиране на одобрения от Общински Съвет инвестиционен проект на общината, чрез поемане на общински дълг, за подобряване на градската среда.

 

Количество или обем на поръчката:

Размер на кредита до 10  милиона лева (равностойността им в евро)

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е в размер на  5 000 лева.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;

Гаранция за изпълнение на договора е  1 % от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и за срок не по-кратък от срока на изпълнение на поръчката.

 

Условия и начин на финансиране и плащане:

Плащането ще се извършва по банков път, по начин определен в проекта на договора.

 

 

Други особени условия:

Отстраняват се участици, за които са налице обстоятелствата по чл.47 , ал.1, 2 и 5 от ЗОП.

 

 

Условия за участие

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

- Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

- За доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни участници / кандидати/ е необходимо да се представят документи издадени от държавата, в която съответния участник/кандидат е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

- Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция. Срокът на банкова гаранция за участие следва да бъде не по-кратък от срока на валидност на офертата;

- Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно приложените към документацията образци;

- Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители. Ако участникът не предвижда участието на подизпълнител, то същият представя декларация за не ползването на подизпълнител - съгласно приложения образец;

- Срок за изпълнение на поръчката /в образеца на офертата/ - съгласно посочения в обявлението;

- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника;

- Попълнено и подписано заявление /оферта/ за участие, съгласно приложения към документацията образец;

- Документ за закупена документация - оригинал или заверено копие;

- Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекто - договора, съгласно приложения образец;

- Сведения за участника, съгласно приложения образец;

- Срок за валидност на офертата /това е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти/ - срокът на валидност, посочен от участника в представената от него оферта не може да бъде по-кратък от посочения от Възложителя в обявлението;

- Декларация за запознаване с условията на поръчката - съгласно приложения образец към документацията за участие;

- Декларация за спазване политиката по управление на околната среда - съгласно приложения образец към документацията за участие;

- Предлагана цена (лихвен процент), съгласно приложения образец на Ценово предложение към документацията за участие.

Всички документи в офертата следва да бъдат представени във вид и форма посочени в указанията за подготовка на офертата.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника по чл. 50 ЗОП:

- Заверено копие на Баланса и Отчета за приходите и разходите за 2006 г., 2007 г. и 2008 г.

 

Минимални изисквания:

- Участникът да има положителен финансов резултат за 2006 г., 2007 г. и 2008 г.

- Одитно становище към Баланса за 2006 г., 2007 г. и 2008 г. - заверени копия.


Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП:

- Лиценз за извършване на банкова дейност съгласно Закона за кредитните институции - нотариално заверено копие;

- Документ за кредитен рейтинг - нотариално заверено копие;

- Сертификат, удостоверяващ наличието на квалификация и професионален опит в банковата дейност за членовете на управителния съвет или съвета на директорите на банката, съгласно Наредба 20 от 2002 г. на БНБ - нотариално заверено копие;

- Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на Участника и на ръководните му служители, и на лицата, които отговарят за извършването на услугата;

- Декларация, съдържаща списък на основните договори за предоставяне на дългосрочни инвестиционни кредити на общини, свързани с обекта на поръчката, изпълнени през последните три години (2006, 2007, 2008 г.), включително стойностите, датите и получателите, придружена от препоръки за добро изпълнение (референции, с телефон за връзка с подписалия референцията);

- Кандидата да представи адреса на централния офис за гр. Добрич и адресите на помещенията, в които банката извършва дейност на територията на община град Добрич (ако има такива);

- Автореференция на участника.

 

Минимални изисквания:

Опит във финансирането на публични проекти по реда на ЗОП, в т.ч. договорено предоставяне на инвестиционни кредити на общини в общ размер не по-малък от 20 млн. лева  общо за трите години - 2006 г., 2007 г., 2008 г.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 19.02.2010 г.

Цена на офертата: 40 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Всеки работен ден от 8 - 17 часа  в Център за услуги и информация /ЦУИ/ в Община град Добрич срещу документ за закупена документация от 40 лв., внесени в касата на ЦУИ.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 01.03.2010 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 02.03.2010 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Лица за контакти:

Маргарита Илиева

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 162

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
10.8° C облачно
Нагоре