Строително – монтажни работи на обект: Жилищен блок „Добрич” с обслужваща част в УПИ II, кв.12 по плана на ЦГЧ град Добрич

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

"Строително - монтажни работи на обект: Жилищен блок „Добрич" с обслужваща част в УПИ II, кв.12 по плана на ЦГЧ град Добрич"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществена поръчка "Строително - монтажни работи на обект: Жилищен блок „Добрич" с обслужваща част в УПИ II, кв.12 по плана на ЦГЧ град Добрич".

Жилищната сграда ще е с височина от 9 етажа, първите два от които са заети от обслужваща част-магазини, частично излизащи от контура на жилищните етажи. Отделянето на високите и ниски части става с делатационни фуги. На приземният етаж под жилищната част е развит паркинг с един подход.

Техническият проект на обекта може да се разглежда на място от 8 - 12 часа в Община град Добрич, ул. България 12, стая 405, тел. 058 600705, инж. Галина Николова.

 

Количество или обем на поръчката:

Общият брой на апартаментите е 42.

Общата застроена квадратура на строежа е 1422,71 м2 и разгъната застроена квадратура 7555,39 м2.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е в размер на 30 000 лева.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;

Гаранция за изпълнение на договора е 1 %.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и за срок не по-кратък от гаранционния срок за извършените СМР.

 

Условия и начин на финансиране и плащане:

Финансирането е осигурено от Община град Добрич. Плащането ще се извършва по банков път, по начин определен в проекта на договора.

 

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

Необходимо е създаването на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е обединение на физически и /или юридически лица. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. 

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението (консорциума) е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението (консорциума); че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението (консорциума), и че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

 

Други особени условия:

Отстраняват се участици, за които са налице обстоятелствата по чл.47 , ал.1, 2 и 5 от ЗОП.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение (консорциум), или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

 

Условия за участие

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

- Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

- За доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни участници /кандидати/ е необходимо да се представят документи издадени от държавата, в която съответния участник/кандидат е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

- Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция. Срокът на банкова гаранция за участие следва да бъде не по-кратък от срока на валидност на офертата;

- Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно приложените към документацията образци;

- Декларация по чл.56, ал.1 т.7 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител;                     

- Декларация по чл.56, ал.1, т.10 от ЗОП за минимална цена на труда;

- Декларация за запознаване с условията на поръчката;

- Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекто - договора; 

- Декларация за спазване политиката по управление на околната среда;

- Сведения за участника - съгласно приложения образец;

- Срок за изпълнение на поръчката - /следва да бъде съгласно посочения в обявлението  - посочва се в офертата/заявлението - съгласно приложението;

- Ценово предложение - попълва се приложение образец към документацията за участие;

- Попълнено и подписано заявление /оферта/ за участие, съгласно приложения към документацията образец;

- Документ за закупена документация - заверено копие.

 

Документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за подготовка на офертата. За чуждестранни участници посочените документи трябва да са издадени от държавата, в която съответния участник е установен. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

-  Заверено копие от Баланс и Отчет за приходи и разходи за 2006, 2007 г. и 2008 г.;

- Справка - Декларация за приходите от дейността, предмет на обществената поръчка за последните 3 /три/ години (2006, 2007, 2008 г.);

-  Копие от сключена  застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ.

 

Минимални изисквания:

- участникът следва да има положителен годишен финансов резултат за последните три години (2006, 2007г. и 2008 год.), а в случай на обединение - на всеки един от участниците в него за всяка от последните три финансови години да бъде с положителен финансов резултат;

- участникът следва да има минимален общ оборот от строителство -  8 000 000 лв. за последните три години (2006, 2007г. и 2008 год.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си;

- застраховката за професионална отговорност следва да е на строителя и да е със срок съответстващ на срока на изпълнение на СМР.


Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

 • Декларация със списък на основните договори за поръчки /сродни с предмета на настоящата поръчка/, изпълнени през последните 5 години - 2005, 2006, 2007, 2008, 2009г. /на обекти с площ РЗП-8000 кв.м. минимум 5 обекта за последните пет години/. За кандидатите започнали по късно дейността си - за последните три години - 2007, 2008 и 2009г. /на обекти с площ РЗП-8000 кв.м. - минимум 3 обекта за последните 3 години/. Списъкът трябва да съдържа: дата на договора, име на Възложителя, предмет на договора, срок на изпълнение и стойност с ДДС на договора, описание на дейностите. Задължително се прилагат и референции от съответните възложители от списъка;
 • Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата или участника и на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за извършването на строителството - заверени от кандидата/участника в настоящата процедура копия /доказва се с копия на дипломи, удостоверения, професионална автобиография и др./
 • Копие от Удостоверение от Централния професионален регистър на камарата на строителите и талон към удостоверението - нотариално заверени, за първа група строежи вписани съгласно чл.5 от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя, отговарящи на трета категория строежи съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ.
 • Списък - декларация с данни за квалифицираните работници, технически персонал и ръководни служители на кандидата или участника, които ще участват при изпълнение на поръчката, включително тези отговарящи за контрола на качеството.
 • Опис - справка за средно списъчна численост на персонала по категории, наети по трудови договори за последните три години /доказва се със справка за актуалното състояние на действащите трудови договори за 2007, 2008, 2009г./;
 • Наетият технически персонал да притежава необходимата правоспособност съобразно придобитата специалност и образователно - квалификационна степен, професионален опит, познания и техническа компетентност - кофражисти, зидари, ВиК, Ел, и поне две години трудов стаж (кранисти, кофражисти, зидаро - мазачи, арматуристи, фаянсаджии, водопроводчици, ел. монтьори, дограмаджии/ доказва се с копия на удостоверение за професионална квалификация и т.н.);
 • Кандидата/участника да разполага с необходимия квалифициран екип, на ръководните му служители, което се описва в декларация и се доказва с документи удостоверяващи образование и професионална квалификация:

  - за техническо ръководство на строежа - строителни инженери или средно специално строително образование на поне двама с доказан трудов стаж най-малко 5 години на позиция ръководител на строеж;

 - за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на строителните продукти, влагани в строежите, със съществените изисквания за безопасност;

 - за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд;

 - за организиране изпълнението на дейности по управление при кризи;

 • Опис-декларация с описание на техническото оборудване, механизация и инвентар, което ще бъде използвано за конкретната поръчка, придружено с документи удостоверяващи право на собственост или договор за наем;
 • Декларация за притежаване на собствено от кандидата оборудване за изпълнението на строителните работи по видове, брой и технически параметри;
 • Опит с обекти, сродни с обекта на поръчката. Описва се в декларация придружена от снимков материал и референции като доказателство за доброто изпълнение на поръчката;
 • Участника следва да представи копие от сертификат по ISO 9001-2000 /за жилищно, административно и инфраструктурно строителство/, валиден до края на 2010г;
 • Участника следва да представи копие от сертификат за въведена система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007;
 • Описание на мерките за опазване на околната среда, които участника ще приложи при изпълнение на поръчката.

 

Минимални изисквания:

- Участникът следва да има средно списъчна численост на персонала нает по трудови договори не по-малко от 40  човека за предходната година - 2009г./;

- Участникът следва да има складова база на територията на област Добрич - собствена /доказва се с договор за покупко-продажба или нотариален акт/ или наета /доказва се с договор за наем/;

- Участникът следва да притежава минимум: техника за земни работи - 2 бр., техника за уплътняване - 1 бр., самосвали /камиони/ 2бр., мачтови подемници - 2 бр., кран - 1 бр. (собствен или нает) или бетон помпа - 1 бр. (собствена или наета), рамково строително скеле комплект, кофраж, машини от тип „малка строителна механизация" и др - /доказва се с фактури/;

- Участникът е необходимо да е въвел в експлоатация през последните три години - 2007, 2008 и 2009г. - 50 броя жилища - копие от разрешение  за ползване на свое име или Протокол образец 16 - за установяване на годността за използване на строежа /частта, етапа от него/ - нотариално заверени;

- Участникът следва да опише минимум три мерки за опазване на околната среда, които ще приложи при изпълнение на поръчката.

 

 

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 22.03.2010 г.

Цена на офертата: 180 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срещу документ за закупена документация в размер на 180 лв., внесени в касата на ЦУИ. Лицата имат право да я разгледат на място преди да я закупят.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 01.04.2010 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 02.04.2010 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

 

Лица за контакти:

инж. Галина Николова и Здравка Иванова

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
11.23° C облачно
Нагоре