Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич, изграждане и основен ремонт на общински пътища

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществената поръчка "Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич, изграждане и основен ремонт на общински пътища" включва две обособени позиции:

Обособена позиция 1: "Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич и ремонт на общинските пътища с асфалтобетонова смес";

Обособена позиция 2: "Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич с бетонов разтвор Б12,5".

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем на поръчката:

Очакван обем около 20 000 кв. м. настилка

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е в размер на:

за ОП 1 - 5 000 лв.;

за ОП 2 - 800 лв.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;

Гаранция за изпълнение на договора:

за ОП 1  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 2  - 5 % от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и за срок не по-кратък от гаранционния срок за извършените СМР.

 

Условия и начин на финансиране и плащане:

Финансирането е от общинския бюджет, в рамките на планираните средства за 2010 г. Плащанията ще се извършват по банков път, след подписване на протоколи за извършено строителство и представяне на оригинални данъчни фактури.

 

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

Необходимо е създаването на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е обединение на физически и /или юридически лица. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. 

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението (консорциума) е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението (консорциума); че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението (консорциума), и че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

 

Други особени условия:

Отстраняват се участници, за които са налице обстоятелствата по чл.47 , ал.1, 2 и 5 от ЗОП.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение (консорциум), или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

 

Условия за участие

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

- Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

- За доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни участници /кандидати/ е необходимо да се представят документи издадени от държавата, в която съответния участник/кандидат е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

- Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция;

- Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно приложените към документацията образци;

- Декларация по чл.56, ал.1 т.7 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител, съгласно приложения към документацията образец;                     

- Декларация по чл.56, ал.1, т.10 от ЗОП за минимална цена на труда, съгласно приложения към документацията образец;

- Декларация за запознаване с условията на поръчката, съгласно приложения към документацията образец;

- Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекто - договора, съгласно приложения към документацията образец; 

- Декларация за спазване политиката по управление на околната среда, съгласно приложения към документацията образец;

- Сведения за участника, съгласно приложения към документацията образец;

- Срок на валидност на офертата - срокът не може да бъде по-кратък от посочения в обявлението (посочва се в офертата/заявлението - съгласно приложението);

- Срок за изпълнение на поръчката - срокът не може да бъде по-дълъг от посочения в обявлението  (посочва се в офертата/заявлението - съгласно приложението);

- Гаранционен срок на подлежащите на извършване СМР (посочва се в офертата/заявлението - съгласно приложението);

- Ценово предложение - попълва се приложение образец към документацията за участие;

- Попълнено и подписано заявление /оферта/ за участие, съгласно приложения към документацията образец;

- Документ за закупена документация - заверено копие.

 

Документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за подготовка на офертата. За чуждестранни участници посочените документи трябва да са издадени от държавата, в която съответния участник е установен.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

-  Заверено копие от Баланс и Отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ години (2007, 2008, 2009 г.);

- Справка - Декларация за реализирания оборот от строително ремонтни работи по уличната и пътна мрежа сходни с дейностите по предмета на поръчката за последните 3 /три/ години (2007, 2008, 2009 г.);

-  Копие от сключена  застраховка за "Професионална отговорност" съгласно чл. 171 от ЗУТ.

Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ.

 

Минимални изисквания:

- участниците трябва да са реализирали оборот от строително ремонтни работи по уличната и пътна мрежа сходни с дейностите по предмета на поръчката в размер не по-малко от 2 500 000 лева без ДДС за последната година (2009 год.). При участие на обединение, което не е юридическо лице изискването за оборот се отнася общо за обединението.

Това изискване се доказва със Справка - Декларация, която съдържа информация за оборота от сходни с предмета на поръчката СРР по улични и пътни мрежи през последната 2009 година, с информация за изпълнени обекти през последните 5 години (2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 г.) и с приложени референции. Трите посочени източника на информация трябва задължително да бъдат представени от Участника.

- участниците трябва да представят застраховка за  "Професионална отговорност" със срок на действие - целия срок на договора.

 

Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

-  Списък на договорите за строителство със сходен предмет, изпълнени през последните 5 пет години (2005, 2006, 2007, 2008 г. и 2009 г.), придружен от препоръки за добро изпълнение за по-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания;

- Списък-Декларация за техническото оборудване за осигуряване на качеството и оборудването за изпитване, с което разполага кандидата с отбелязване дали то е собствено или наето;

- Списък на ръководните служители на кандидата и на тези, които отговарят за извършване на строителството, както и документи удостоверяващи образованието и прифесионалната квалификация на двете категории служители;

- Декларации за средния годишен брой на работниците и служителите, и за броя на ръководните служители на кандидата/участника за последните 2 /две/ години (2008, 2009 г.);

-  Списък на техническите лица, които ще участват при изпълнението на договора, включително на тези отговарящи за контрола на качеството;

- Участниците трябва да разполагат със собствена или наета асфалтова база с производителност на асфалтосмесителните инсталации над 100 тона/час. Това обстоятелство се удостоверява чрез информация от представения списък за собствено или наето оборудване на участника, в които е посочена информация за наличието на изискуемите асфалтосмесителни инсталации. Задължително се прилага заверено копие от участника на документ доказващ собствеността или договора за наем на база заверено копие от утвърден от РИОСВ доклад за собствени периодични замервания, както и документ доказващ производителността на асфалтосмесителната инсталация;

- Участниците трябва да разполагат със собствена или договорена за извършване на услугата акредитирана от БСА лаборатория за контрол на качеството. Това обстоятелство се удостоверява чрез информация от представения списък за собствено или наето оборудване на участника, в които е посочена информация за наличието на изискуемото оборудване за измерване на качеството. Задължително се прилага документ удостоверяващ собствеността и правото на ползване на лабораторията;

- Участниците трябва да са вписани в централния професионален регистър на строителя за строежи от пътна и благоустройствена инфраструктура - най-малко за четвърта категория, съгласно изискванията на Наредба 1 за номенклатурата на видовете строежи и/или ако е чуждестранен участник да има еквивалентно право;

- Участниците трябва да представят техническо предложение, съдържащо: Обяснителна записка; Работна програма; Общо описание на системите за контрол на качеството; План за организация за опазване на околната среда; Други;

- Сертификат за съответствието на кандидата със системата за управление на качеството ISO 9001:2000 с обхват предмета на обществената поръчка;

- Сертификат за съответствието на кандидата с интегрирана система за управление на условията на труд OHSAS 18001:2002 с обхват предмета на обществената поръчка;

- Сертификат за съответствието на кандидата с интегрирана система за управление на околната среда ISO 14001:2004 с обхват предмета на обществената поръчка.

 

Минимални изисквания:

-  Участниците трябва да разполагат със следните Технически възможности: машини и оборудване за 5 /пет/ екипа за асфалтополагане. Един за цялостно преасфалтиране на по-големи площи, един за машинно изкърпване и три за ръчно изкърпване на повредена асфалтова настилка;

- Участниците трябва да разполагат със собствени или наети:

    - самосвали с товароносимост над 10 тона - най-малко 9 броя;

    - автогудронатори с греда и дюзи за разпръскване на битумна емулсия и устройство за дозиране - най-малко 5 броя;

    - асфалтополагачи - най-малко 2 броя, като единия от тях да е с електронно нивелиращо устройство;

    - самоходни пневматични валяци с тегло над 10 тона - най-малко 5 броя;

    - бандажни вибрационни валяци от 6 до 8 тона - най-малко 6 броя;

    - товарачни машини с обем от 1,5 до 3 куб. м. - 3 броя;

    - пътна фреза с ширина 50 см. - най-малко 1 брой;

    - пътна фреза с ширина 100 см. - най-малко 1 брой;

    - фугорезачка за изрязване на асфалтова настилка - най-малко 3 броя;

    - компресор - най-малко 5 броя;

    - вибрационна плоча с тегло над 400 кг. - най-малко 2 броя.

Обстоятелствата относими към горепосочените изисквания за необходимата техника и оборудване (собствена или наета) се удостоверяват чрез информация от представения Списък-Декларация за собствено или наето оборудване на участника, в който е посочена и информация за наличието на изискуемите машини и оборудване. Задължително се прилагат копия на регистрационни талони и други относими към доказване на съответните параметри на техниката, документи за собственост или право на ползване;

- Участниците трябва да имат средно-списъчен състав за всяка от последните 2 години (2008 и 2009 г.) не по-малко от 150 работници. Доказва се с декларация за средния годишен брой на работниците и служителите за последните 2 години (2008 и 2009 г.);

- Участниците трябва да разполагат с наети на постоянен или срочен договор технически ръководители на обекти с опит като технически ръководители на обекти по изграждане или ремонт на пътна инфраструктура поне 5 години - най-малко 4 броя. Доказва се със списък съдържащ данни за собствени или наети технически лица, които ще вземат участие при изпълнение на поръчката, включително трудовият им стаж и професионална квалификация, придружен от копия на дипломи и задължително с професионална автобиография с посочено участие в по-важни проекти и отговорности в тях;

- Техническото предложение задължително трябва да съдържа:

      - Обяснителната записка съдържа подробно описание на организацията, която ще се създаде на обектите и ресурсите, които ще използва участника за изпълнение на СМР, както и последователността при извършване на дейностите;

      - Работната програма се състои от линеен график разположен във времето представляващ действителните общи намерения на строителя за изпълненеие на  СМР до завършване в определения срок;

     - Общо описание на системите за контрол на качеството, които ще се използват;

     - План за организация за опазването на околната среда, който да включва описание на депонирането/изхвърляне на твърди отпадъци от строителството, депониране/изхвърляне на друг вид отпадъци, други мерки предвидени от участника;

     - Други подробности, които имат отношение към качественото изпълнение на поръчката.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 07.04.2010 г.

Цена на офертата: 20 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срущу документ за закупена документация в размер на 20 лв., внесени в касата на ЦУИ. Лицата имат право да я разгледат на място преди да я закупят.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 14.04.2010 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 15.04.2010 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Лица за контакти:

Маргарита Илиева и Никола Сърбов

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
3.89° C облачно
Нагоре