Строителен надзор на СМР за обект: Жилищен блок „Добрич” с обслужваща част в УПИ ІІ, кв.12 по плана на ЦГЧ на град Добрич

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Поръчката представлява осъществяване на строителен надзор на извършващите се строителни и монтажни работи по изпълнението на жилищен блок „Добрич"  с обслужваща част в УПИ ІІ, кв.12 по плана на ЦГЧ на град Добрич.

Техническият проект на обекта може да се разглежда на място от 8 - 12 часа в Община град Добрич, ул. България 12, стая 405, тел. 058 600705, инж. Галина Николова.

Количество или обем на поръчката:

Общата застроена квадратура на строежа е 1422,71 м2  и разгъната застроена квадратура 7555,39 м2.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Прогнозна стойност:
75000 лв.

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие : Гаранцията за участие се представя в една от следните форми:

- парична сума в размер на 700 лв., преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или оригинал на банкова гаранция на същата стойност;

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни след датата на изтичане на срока на валидност на офертата.

Гаранция за изпълнение на договора: Гаранциите за изпълнение на договора се представят в една от следните форми :

- парична сума в размер на 5 % от стойността на договора, преведена по сметка на Община град Добрич в "Общинска банка" АД, клон Добрич, IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501; BIC: SOMBBGSF или оригинал на банкова гаранция на същата стойност. Банковата гаранция следва да бъде неотменима и безусловна, да бъде със срок съответстващ на минималните гаранционни срокове на СМР, съгласно Наредба №2 от 31 юли 2003г.за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

 

Условия и начин на финансиране и плащане:

Плащането на договорената сума се извършва по банков път, при условия определени в проекта на договора, приложен към документацията.

 

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

Необходимо е създаването на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е обединение на физически и /или юридически лица.

 

Други особени условия:

Отстраняват се участици, за които са налице обстоятелствата по чл.47 , ал.1, 2 и 5 от ЗОП.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение (консорциум), или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

 

Условия за участие

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

3. За доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни участници /кандидати/ е необходимо да се представят документи издадени от държавата, в която съответния участник/кандидат е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

4. Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция;

5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно приложените към документацията образци;

6. Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнител/и - участникът попълва декларация, съгласно приложения към документацията образец. Ако участникът не предвижда участието на подизпълнител, то същият представя декларация за не ползването на подизпълнител - съгласно приложения образец. Подизпълнителят/ите трябва да отговаря/т на всички изисквания, на които отговаря и кандидата. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, в офертата се посочват подизпълнителя/ите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнителят/ите. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, се попълва Декларация за съгласие от подизпълнителят/ите - съгласно приложения към документацията образец;    

7. Декларация, че участникът не е бил проектант и/или строител, и/или доставчик на строителни материали и изделия и, че няма специалисти наети по трудово или друго правоотношение, които да са били проектанти и/или строители, и/или доставчици, както и свързани с тях лица по смисъла на Търговския закон - съгласно приложения образец;

8.  Декларация за запознаване с условията на поръчката - съгласно приложения образец;

9.  Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекто - договора - съгласно приложения образец; 

10. Декларация за спазване политиката по управление на околната среда - съгласно приложения образец ;

11. Сведения за участника - съгласно приложения образец;

12. Срок на валидност на офертата - срокът не може да бъде по-кратък от посочения в обявлението (посочва се в офертата/заявлението - съгласно приложението);

13. Срок за изпълнение на поръчката - следва да бъде съгласно посочения в обявлението  (посочва се в офертата/заявлението - съгласно приложението);

14. Ценово предложение - попълва се приложение образец към документацията за участие;

15. Попълнено и подписано заявление /оферта/ за участие, съгласно приложения към документацията образец;

16.  Документ за закупена документация - заверено копие.

Документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за подготовка на офертата.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

17.  Доказателства за икономическото и финансово състояние:

17.1. Заверено от участника копие от счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за предходните три финансови години (2007г., 2008г. и 2009г.);

17.2. Справка за общия оборот на Участника и за оборота, реализиран от строителен надзор на обекти,от високото строителство за предходните три финансови години (2007, 2008г. и 2009г.);

17.3. Копие от застраховка за професионална отговорност, покриваща минималната застрахователна сума за този строеж, определена с Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството (обн.,ДВ., бр.17 от 02.03.2004г.).

 

В случай на обединение, всички документи и доказателства, посочени в точки 1 до 3 се представят съответно за всеки от партньорите. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителя приеме за подходящ.

 

Минимални изисквания:

- Годишният финансов резултат на участника, за последните три финансово приключили години (2007г., 2008г.2009г.) да бъде положителен;

- Оборотът на участника от строителен надзор на обекти, от високото строителство за последните 3 финансово приключили години (2007, 2008г. и 2009г.) да не е по- малък от 150 000 лв. сумарно за всички години;

Когато Участникът е обединение, се приема сумарно реализираният обем на всички участници в обединението.

-  Професионалната дейност от застраховката за професионална отговорност съгласно чл.171, ал.1,2,3 от ЗУТ да отговаря на предмета на поръчката. Застраховката да е в сила минимум 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата. Обединението /сдружението/ трябва да отговаря колективно на изискванията по т.17.1 и т.17.2 и поотделно (за всеки един от участниците в него) за изискванията по т. 17.3.


Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

18. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците:

18.1. Копие от лиценза за упражняване на строителен надзор и за оценка на инвестиционни проекти, заедно със списъка на технически правоспособните лица, определени за упражняване на строителен надзор по съответните части, нотариално заверен/и;

18.2. Декларация, съдържаща списък на основни договори за строителен надзор на обекти от високото строителство - сгради, включително по години - 2007г., 2008г. и 2009г., възложител и стойност;

18.3. Препоръки/референции за добро изпълнение на договорите по т.18.2, дадени от предишни възложители, с посочени година, стойност и местонахождение на строежите, както и дали упражненият строителен надзор е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания за последните 3 години (2007, 2008г. и 2009г.);

18.4. Списък с приложени Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строеж и/или Разрешения за ползване - за последните 5 години (2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г. и 2009 г.);

18.5. Списък и автобиографии на технически правоспособните физически  лица, определени за упражняване на строителен надзор на строежа /обект на обществената поръчка/ по съответните проектни части;

18.6. Копия от документи, удостоверяващи образованието и професионална квалификация/правоспособност на лицата по т.18.5. (копия от дипломи);

18.7. Декларация за липса на наложени санкции от ДНСК/РДНСК и/или съответния еквивалентен орган в други или държавата на Участника;

18.8. Участникът следва да представи доказателства - писмени, че ще може да изпълни поръчката, в частта на изготвянето на техническия паспорт (част енергийна) в пълен обем съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г.

 

Минимални изисквания:

- Участникът да е лицензиран консултант съгласно чл.166 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор. В случай на обединение, условието важи за всеки един член на обединението;

- Участникът трябва да притежава през последните 5 години (2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г. и 2009 г.) непрекъсната дейност, като самостоятелен или водещ Консултант в строителния надзор на обекти;

- Участникът да разполага с минимален състав от правоспособни физически лица, определени за упражняване на строителен надзор на строежа /обект на обществената поръчка/ по специалности както следва:

- 2 /двама/ Строителни инженери със специалност - ПГС/ССС - 5 години трудов опит;

- 1 /един/ Инженер със специалност - В и К  - 5 години трудов опит;

- 1 /един/ Електроинженер със специалност - Електрообзавеждане - 5 години трудов опит;

- 1 /един/ Инженер по ОВК - 5 години трудов опит;

- 1 /един/ Инженер със специалност - Геодезия  - правоспособно лице по Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);

Опита се доказва с трудов договор, граждански договор, трудова книжка и/или осигурителна книжка.

- Участниците/съдружниците в обединението не трябва да имат наложени санкции от ДНСК/РДНСК и/или съответния еквивалентен орган в други или държавата на Участника;

- Участникът следва да разполага с правоспособни физически лица, притежаващи Удостоверение за професионална квалификация за енергийно обследване, включени в Списъка с техническия персонал, определен за упражняване на строителен надзор на строежа /обект на обществената поръчка/ или Участника да има сключени договори (трудов или граждански) с лица притежаващи Удостоверение за професионална квалификация за енергийно обследване:

 - в направление строителство и архитектура;

 - в направление отопление;

 - в направление Ел.

 

Специфични условия:

Лиценз за упражняване на строителен надзор по чл.167, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 15.04.2010 г.

Цена на офертата: 40 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срещу документ за закупена документация в размер на 40 лв., внесени в касата на ЦУИ. Лицата имат право да я разгледат на място преди да я закупят.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 22.04.2010 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 23.04.2010 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

 

Лица за контакти:

инж. Галина Николова и Здравка Иванова

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

 

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
9.71° C облачно
Нагоре