Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за пакет от сгради: Детска ясла № 5 “Пролет”, Детска градина № 8 “Бодра смяна” и сградата на ул. „България” № 12 (Община – град Добрич)"

 

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

"Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за пакет от сгради: Детска ясла № 5 "Пролет", Детска градина № 8 "Бодра смяна" и сградата на ул. „България" № 12   (Община - град Добрич)"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка е формулиран както следва:

Етап 1, включващ следните подетапи:

Подетап 1.1 - Извършване на обследване за енергийна ефективност на сградите на Детска ясла № 5 "Пролет", Целодневна детска градина № 8 "Бодра смяна" и Общинска администрация - град Добрич, по смисъла на чл. 6, ал. 1 от "НАРЕДБА № РД-16-1057 от 10.12.2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати";

Подетап 1.2 - Изготвяне на работна документация във фаза "Технически проект" за изпълнение на набелязаните енергоефективни мерки в докладите от обследването за енергийна ефективност на сградите, включително съгласуване на проектите и набавяне на необходимите разрешителни документи за изпълнение на строителните и монтажни работи.

Подетап 1.3 - Осигуряване на финансиране и изпълнение на необходимите строителни и монтажни работи.

Етап 2 - Мониторинг на енергийното потребление на обектите с отчитане на гарантирания енергоефективен резултат и изплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на вложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ инвестиция.

В резултат на инженеринга консумацията на енергия от трите сгради трябва да се намали с минимум 40 %, спрямо базисното годишно потребление на енергия от тях и да се осигури стойност на обобщената енергийна характеристика на всяка една сграда, която да съответства на изискванията за издаване на сертификат за енергийна ефективност категория "А".

 

Количество или обем на поръчката:

Съгласно изготвеното от Възложителя техническото задание.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Прогнозна стойност:
1050000 BGN

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие : Гаранцията за участие се представя в една от следните форми:

Гаранцията за участие е в размер на 5 000 лв.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;

Гаранция за изпълнение е 1 % от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и за срок не по-кратък от срока на изпълнение на поръчката.

Възложителят ще приеме всяка една гаранция, която е предоставена във форма съгласно изискванията на ЗОП и по образците заложени в Документацията за участие в процедурата.

Гаранцията за участие на съвместно предприятие или консорциум трябва да бъде на името на всички физически и/или юридически лица - членки на съвместното предприятие или консорциума, представящи предложението.

 

Условия и начин на финансиране и плащане:

Съгласно чл. 49, ал. 3 от Закона за енергийната ефективност, изпълнителя осигурява инвестицията за изпълнение на инженеринга. Възложителят определя срок на изплащане, периода от 7 години, считано от датата на приемане на изпълнението на Етап 1 от предмета на обществената поръчка. В изплащането инвестицията участие ще вземе и реализираната икономия на енергия от обектите, като в този смисъл всички финансови и търговски рискове свързани с изпълнението на инженеринга са за сметка на изпълнителя (чл. 49, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност).

 

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

Когато кандидатите и участниците са обединение /сдружение/ от физически и юридически лица Възложителя не изисква учредяване на юридическо лице, за да се участва в процедурата, но в случаи, че подобно обединение /сдружение/ бъде избрано за изпълнител на обществената поръчка договорът за изпълнение ще бъде сключен след като участника се регистрира като юридическо лице, съгласно изискванията на Търговския закон.

 

 

Условия за участие

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

Кандидатите трябва да са вписани от Агенцията по енергийна ефективност в Публичния регистър на лицата извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, или в подобен регистър на държавата, в която са установени (за участници и кандидати, които не са установени в Република България).

 

Кандидатите трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя към Камара на Строителите в България или в подобен регистър на държвата, в която е установен (за участници и кандидати, които не са установени в Република България), за изпълнение на сторежи от съответната група и категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, които отговарят на предмета на настоящата обществена поръчка.

 

Кандидатите трябва да представят информацията и документите, които са посочени в Указанията за подготовка и подаване на оферта, представляващи неразделна част от Документацията.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

Копие от годишния баланс и отчет за приходите и разходите за последните 3 /три/ години, с изключение на кандидатите, упражняващи свободна професия.

Декларация за общия оборот от строителни и монтажни дейности на кандидата за последните 3 години /по образец на възложителя/.

Декларация за оборота от изпълнени енергоефективни дейности по договори за енергоефективни дейности с гарантиран резултат (ЕСКО договори) на кандидата за последните 3 години /по образец на възложителя/.

Декларация за обезпечаване на паричния поток по договора, придружена със съответните доказателствени документи /по образец на възложителя/.

Заверено копие от застрахователен договор по чл. 171 от ЗУТ.

 

Минимални изисквания:

Реализирана печалба през последните 3 години /2009,2008 и 2007/.

Оборот от строителни и монтажни дейности, за всяка от последните 3 /три/ години /2009, 2008 и 2007/, на стойност не по-малка от три милиона лева.

Оборот от изпълнени енергоефективни дейности по договори за енергоефективни дейности с гарантиран резултат (ЕСКО договори) общо за последните 3 /три/ години /2009, 2008 и 2007/, на стойност не по-малка от три милиона лева.

Наличие на собствен или привлечен свободен финансов ресурс в размер на 1,5 милиона лева.

Застраховка професионална отговорност, съгласно чл. 171 от Закона за устройство на територията.


Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

Декларация за договори за енергоефективни дейности с гарантиран резултат (ЕСКО договори) по-които кандидата е изпълнител, за последните 5 години /2009,2008,2007,2006 и 2005, придружени с препоръка за добро изпълнение от Възложителите, с посочени предмет, стойност, срокове на изпълнение и възложител /по образец на възложителя/.

Декларация за договори с гарантиран енергоефективен резултат, за които енергоефективния резултат е потигнат за две мониторингови години /по образец на възложителя/. Към декларацията се прилагат като доказателство копия от документи, които съдържат съответната доказателствена информация.

Декларация за оборудването, машините и техническите съоръжения, с които кандидата разполага за изпълнение на поръчката /по образец на възложителя/.

Декларация за квалифицирания персонал на кандидата, който ще вземе участие в изпълнението на поръчката, придружена с автобиографии, дипломи и професионални свидетелства /по образец на възложителя/.

Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите на Кандидата за последните 3 години /по образец на възложителя/.

Заверено копие от Удостоверение за работа по съоръжения с повишена опасност - издадено от ДАМТН на основание чл. 36, ал. 6 от  Закона за техническите изисквания към продуктите.

Заверено копие от сертификат или друг еквивалентен документ, издаден на кандидатата от акредитиран сертифициращ орган, доказващ наличието на внедрена система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2008.

Заверено копие от сертификат или друг еквивалентен документ, издаден на кандидатата от акредитиран сертифициращ орган, доказващ наличието на внедрена система за управление по отношение на околната среда, съгласно изискванията на БДС EN ISO 14001:2004.

Заверено копие от сертификат или друг еквивалентен документ, издаден на кандидатата от акредитиран сертифициращ орган, доказващ наличието на внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа, отговаряща на международната спецификация OHSAS 18001:2007.

 

Минимални изисквания:

През последните 5 години /2009,2008,2007,2006 и 2005/ кандидатите да са изпълнители по не по-малко от 10 договори за енергоефективни дейности с гарантиран резултат (ЕСКО договори), които са придружени с препоръки за добро изпълнение издадени от възложителите.

Кандидатът да е изпълнител по договори с гарантиран енергоефективен резултат за поне 5 от които, гарантирания резултат е доказано постигнат за две мониторингови години.

Наличие на техническо оборудване, което да осигури изпълнението на дейностите и строително-монтажните работи от обществената поръчка.

Наличие на квалифициран персонал, съгласно посочените в Тръжната документация изисквания.

Среден годишен брой на работниците и служителите на кандидата за последните 3 години, не по-нисък от 100 човека.

Наличие на Удостоверение за работа по съоръжения с повишена опасност - издадено от ДАМТН на основание чл. 36, ал. 6 от  Закона за техническите изисквания към продуктите.

Внедрена система/сертификация по  ISO 9001:2008.

Внедрена система/сертификация по  БДС EN ISO 14001:2004.

Внедрена система/сертификация по  OHSAS 18001:2007.

 

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 11.05.2010 г.

Цена на офертата: 100 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срещу документ за закупена документация в размер на 100 лв., внесени в касата на ЦУИ. Лицата имат право да я разгледат на място преди да я закупят.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 18.05.2010 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 19.05.2010 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

 

Лица за контакти:

инж. Гроздан Илиев

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail:  dobrich@dobrich.bg

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
4.25° C облачно
Нагоре