СМР по изграждане на улични водопроводи и канализации в град Добрич

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществената поръчка "СМР по изграждане на улични водопроводи и канализации в град Добрич" включва пет обособени позиции:

ОП 1: "Рехабилитация на водопровод по ул. "Дунав" от бул. Русия до ул. Волга и подходи към блоковете /водопровод и канализация/, заключени между ул. Вардар, бул. Русия и ул. Дунав град Добрич";

ОП 2: "Рехабилитация на  водопровод по ул. "Христо Ботев "от бул. Русия до ул. Агликина поляна, включително и сградни отклонения в междублокови пространства в ЖК Хр.Ботев град Добрич";

ОП 3: "Рехабилитация  на водопроводи по ул. Софроний Врачански  от ул. Кл.Охридски до ул.Кубадин и по  ул.Климент Охридски от ул. Отец Паисий до бул. 25-ти септември  град Добрич";

ОП 4: "Рехабилитация на водопроводи по ул.Хан Кардам от ул. "Независимост" до ул."Васил Левски" и  по ул. Ген. Киселов  от бул. 25 септември до ул. "Д-р К. Стоилов"  град Добрич";

ОП 5: "Изграждане на канализация по ул. Разлог от ул. "Хаджи Димитър" до ул. "Велико Търново" и от ул. "Оборище" до ул. " Генерал Столетов" град Добрич".

 

 

Количество или обем на поръчката:

Общото количество или обем е съгласно одобрените технически проекти и количествените сметки за необходимите СМР за всяка обособена позиция, както и в съответствие с техническата спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата за възлагане на малката обществена поръчка.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие : Гаранцията за участие се представя в една от следните форми:

Гаранцията за участие е в размер на:

за ОП 1 - 7000 лв.;

за ОП 2 - 3000 лв.;

за ОП 3 - 2000 лв.;

за ОП 4 - 700 лв.;

за ОП 5 - 250 лв.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;

Гаранция за изпълнение на договора:

за ОП 1  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 2  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 3  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 4  - 5 % от стойността на договора;

за ОП 5  - 5 % от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и за срок не по-кратък от гаранционния срок за извършените СМР.

 

Условия и начин на финансиране и плащане:

Плащането на договорената сума се извършва по банков път, при условия определени в проекта на договора, приложен към документацията.

 

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

Необходимо е създаването на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е обединение на физически и /или юридически лица. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. 

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението (консорциума) е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението (консорциума); че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението (консорциума), и че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

 

Други особени условия:

Отстраняват се участници, за които са налице обстоятелствата по чл.47 , ал.1, 2 и 5 от ЗОП.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение (консорциум), или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

 

Условия за участие

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

3. За доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни участници /кандидати/ е необходимо да се представят документи издадени от държавата, в която съответния участник/кандидат е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

4. Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция;

5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно приложените към документацията образци;

6. Декларация по чл.56, ал.1 т.7 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител, съгласно приложения към документацията образец;                     

7. Декларация по чл.56, ал.1, т.10 от ЗОП за минимална цена на труда, съгласно приложения към документацията образец;

8. Декларация за запознаване с условията на поръчката, съгласно приложения към документацията образец;

9. Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекто - договора, съгласно приложения към документацията образец; 

10. Декларация за спазване политиката по управление на околната среда, съгласно приложения към документацията образец;

11. Сведения за участника, съгласно приложения към документацията образец;

12. Срок на валидност на офертата - срокът не може да бъде по-кратък от посочения в обявлението (посочва се в офертата/заявлението - съгласно приложението);

13. Срок за изпълнение на поръчката - срокът не може да бъде по-дълъг от посочения в обявлението  (посочва се в офертата/заявлението - съгласно приложението);

14. Гаранционен срок на подлежащите на извършване СМР (посочва се в офертата/заявлението - съгласно приложението);

15. Ценово предложение - попълва се приложение образец към документацията за участие;

16. Попълнено и подписано заявление /оферта/ за участие, съгласно приложения към документацията образец;

17. Документ за закупена документация - заверено копие.

Документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за подготовка на офертата.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

18.  Доказателства за икономическото и финансово състояние:

18.1. Заверено копие от Баланс и Отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ години (2007, 2008, 2009 г.);

18.2. Справка - Декларация за реализирания оборот от СМР, сходни с дейностите по предмета на поръчката за последните 3 /три/ години (2007, 2008, 2009 г.);

18.3. Копие от сключена застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ.

    Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ.

 

Минимални изисквания:

- участникът следва да има положителен годишен финансов резултат за последните три години (2007, 2008 и 2009 год.), а в случай на обединение - на всеки един от участниците в него за всяка от последните три финансови години да бъде с положителен финансов резултат;

- участниците трябва да са реализирали оборот от СМР, сходни с дейностите по предмета на поръчката в размер не по-малко от 500 000 лева без ДДС сумарно за последните 3 /три/ години (2007, 2008, 2009 г.). При участие на обединение, което не е юридическо лице изискването за оборот се отнася общо за обединението;

- застраховката за професионална отговорност следва да е на строителя и да е със срок съответстващ на срока на изпълнение на СМР.


Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

19. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците:

19.1.  Списък на основните договори за поръчки /сродни с предмета на настоящата поръчка/, изпълнени през последните 5 години /2005, 2006, 2007, 2008, 2009 г./ - минимум 5 обекта за последните пет години. Списъкът трябва да съдържа: дата на договора, име на Възложителя, предмет на договора, срок на изпълнение и стойност с ДДС на договора, описание на дейностите. Задължително се прилагат и референции от съответните възложители от списъка;

19.2. Списък-Декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидата с отбелязване дали то е собствено или наето;

19.3. Участникът следва да има складова база на територията на област Добрич - собствена /доказва се с договор за покупко-продажба или нотариален акт/ или наета /доказва се с договор за наем/;

19.4. Опис - справка за средно списъчна численост на персонала - технически лица и квалифицирани работници наети по трудов договор за последните три години /2007, 2008 и 2009 г./ - доказва се със справка за актуалното състояние на действащите трудови договори за 2007, 2008 и 2009г., издадена от НАП;

19.5. Списък на ръководните служители на кандидата и на техническите лица, които ще участват при изпълнението на договора, включително на тези отговарящи за контрола на качеството;

19.6. Копие от Удостоверение от Централния професионален регистър на камарата на строителите и талон към удостоверението за изпълнение на строежи от съответната група и категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, които отговарят на предмета на настоящата обществена поръчка - нотариално заверени;

19.7.  Линеен график за извършваните СМР в календарни дни;

19.8. Заверено от участника копие на Сертификат за съответствието на кандидата със системата за управление на качеството ISO 9001-2008 с обхват сходен с предмета на обществената поръчка или удостоверение, че е в процедура за получаване на сертификат;

19.9. Заверено от участника копие на Сертификат за съответствието на кандидата с интегрирана система за управление на условията на труд OHSAS 18001:2002 с обхват сходен с предмета на обществената поръчка или удостоверение, че е в процедура за получаване на сертификат;

19.10. Заверено от участника копие на Сертификат за съответствието на кандидата с интегрирана система за управление на околната среда ISO 14001:2004 с обхват сходен с предмета на обществената поръчка или удостоверение, че е в процедура за получаване на сертификат;

19.11. Описание на мерките за опазване на околната среда, които участника ще приложи при изпълнение на поръчката;

 

Минимални изисквания:

- Участниците трябва да разполагат със следното техническо оборудване, механизация и инвентар, което ще бъде използвано за конкретната поръчка (собствени или наети):

- техника за земни работи - 1 бр.;

- техника за уплътняване - 1 бр.;

- самосвали /камиони/ - 1 бр.;

- машина за лепене на тръби - 1 бр.;

- машина за рязане на асфалт - 1 бр.;

- машина за хоризонтално полагане на тръби по безизкопна технология (къртица) - 1 бр.

Обстоятелствата относими към горепосочените изисквания за необходимата техника и оборудване (собствена или наета) се удостоверяват чрез информация от представения Списък-Декларация за собствено или наето оборудване на участника, в който е посочена и информация за наличието на изискуемите машини и оборудване. Задължително се прилагат копия на регистрационни талони и други относими към доказване на съответните параметри на техниката, документи за собственост или право на ползване;

- Участникът следва да има средно списъчна численост на персонала нает по трудови договори не по-малко от 15 човека за предходната година - 2009 г.;

- Участниците трябва да разполагат с наети на постоянен или срочен договор:

 - за техническото ръководство на обекта - с доказано средно специално образование по специалността строителство и архитектура или ВК, или висше - със специалност  Водоснабдяване и канализация, с трудов стаж най-малко 5 години на позиция ръководител на строеж;

- за контрол по качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на строителните продукти, влагани в строежите, със съществените изисквания за безопасност - с удостоверение за изпълняване на длъжността;

- за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд - с удостоверение за изпълняване на длъжността;

- за заварчик - с доказан професионален опит с копие от удостоверението за професионална квалификация.

         Доказва се със списък съдържащ данни за собствени или наети технически лица, които ще вземат участие при изпълнение на поръчката, включително трудовият им стаж и професионална квалификация, придружен от копия на дипломи и задължително с професионална автобиография с посочено участие в по-важни проекти и отговорности в тях;

  • - Участникът следва да опише минимум три мерки за опазване на околната среда, които ще приложи при изпълнение на поръчката.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 13.05.2010 г.

Цена на офертата: 50 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срещу документ за закупена документация в размер на 50 лв., внесени в касата на ЦУИ. Лицата имат право да я разгледат на място преди да я закупят.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 20.05.2010 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 21.05.2010 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Лица за контакти:

инж. Румяна Чалъкова и Здравка Иванова

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Актуално

401 деца от Добрич участваха в конкурса за коледна картичка

08.12.2022

Община Добрич обявява резултатите 401 деца от Добрич участваха в конкурса за коледна картичка, организиран от Община Добрич. Получените картички бяха оценявани от общинска комисия, която определи победителите. Те ще бъдат наградени...

401 деца от Добрич участваха в конкурса за коледна картичка
ВИЖ ДОБРИЧ
7.97° C предимно облачно
Нагоре